แบบฟอร์มการเขียนบทความ สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

โพสต์วีดีโอ มัลติมีเดียความยาว 5 – 7 นาที

youtube-video-empty (1)

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง……………………………………………วิชา………………………………ระดับชั้น………………..

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 2. กิจกรรม (Activities)
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 4. การวัดและการประเมินผล
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

  ชื่อ-นามสกุล……………………………………………. นักศึกษาวิชาเอก…………………….
  คณะ……………………………..หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………… e-mail……………………………………………………………
  ชื่อ-นามสกุล……………………………………………. นักศึกษาวิชาเอก…………………….
  คณะ……………………………..หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………… e-mail……………………………………………………………
  ชื่อ-นามสกุล……………………………………………. นักศึกษาวิชาเอก…………………….
  คณะ……………………………..หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………… e-mail……………………………………………………………

   

   

  อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล……………………………………..หมายเลขโทรศัพท์……………………………………

  e-mail………………………………………………………………