3-07 การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

   วีดีโอการจัดการเรียนรู้

https://princess-it.org/pblcontest/?p=2649

IT_1

     กิจกรรมการใช้ไอซีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT

    ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

เรื่อง การสร้างกาดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Pubisher วิชา คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ระยะเวลา 1  คาบ/ชั่วโมง

  1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)

1.1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Pubisher ได้

1.2. เพื่อให้นักเรียนได้ล่งมือปฏิบัติจริงในการสร้างชิ้นงาน

1.3.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากการสร้างกาดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Pubisher

  1. กิจกรรม(Activities)

2.1. ครูชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

2.2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนพร้อมตั้งชื่อกลุ่ม

2.3. ครูให้นักเรียนศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Pubisher และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ

2.4. ครูแจกกระดาษเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบกาดที่นักเรียนสนใจ

2.5.นักเรียนลงมือสร้างชิ้นงานในโปรแกรม Microsoft Pubisher

2.6. เมื่อนักเรียนสร้างชิ้นงานเรียนร้อยแล้วให้ส่งผลงานให้ครูผู้สอนปริ้นออกมา และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนชิ้นงานว่าทำกาดอะไร จะมอบให้ใคร เนื่องในโอกาศอะไร

2.7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เครื่องมือไอซีทีที่ใช้ของผู้เรียน ในการวางแผน การผลิต รังสรรค์ชิ้นงาน และเผยแพร่ชิ้นงาน

3.1. computer

3.2. โปรแกรม Microsoft Pubisher

3.3. Internet

  1. การวัดและประเมินผล

     4.1  วิธีวัดและประเมินผล / เครื่องมือวัดและประเมินผล

– แบบประเมินชิ้นงาน โดยให้เพื่อนๆ และครูช่วยกันประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ

– แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการทำงานร่วมกันและความร่วมมือในการทำงานโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ

– แบบบันทึกการนำเสนอ ประเมินการนำเสนอชิ้นงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ

     4.2  เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

– ความสวยงามของชิ้นงาน

– ความคิดสร้างสรรค์

– การนำเสนอมีความหน้าสนใจ

– ความร่วมมือในการทำงาน

  1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการให้นักเรียนได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Pubisher และนักเรียนได้ลงมือสร้างชิ้นงานด้วยตนเองพบว่านักเรียนบางคนมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Pubisher ได้ดีและยังได้ช่วยแนะนำการใช้งานให้แก่เพื่อนบางคนที่ยังไม่เข้าใจได้ สามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก อุปสรรคที่พบในเรื่องของเวลาที่ไม่เพียงพอเพราะนักเรียนต้องการใช้เวลามากกว่าที่ครูกำหนดให้ในการสร้างชิ้นงาน

  1. ข้อมูลเพิ่มเติม(สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

1  2

3  4

5   6

  1. รายชื่อเจ้าของผลงาน(2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  •       นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภรัตน์  แก้วมีศรี นักศึกษา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์          คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 0824265147

e-mail: ou_504_ou@hotmail.com

  •       นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรี  พันธภาพ  นักศึกษา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์            คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 0801489950

e-mail: bo17052536@gmail.com

  •       นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกฤษฏาภรณ์  ชูสุวรรณ นักศึกษา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์            คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 0836462925

e-mail: aerngag@gmail.com

  •       อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กรวรรณ สืบสม

หมายเลขโทรศัพท์: 0836558544

e-mail: meena333@live.com