3-08 Card for my mother วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Card for my mother  วิชา คอมพิวเตอร์  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ
2 เพื่อให้นักเรียนสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์

กิจกรรม (Activities)

 1. ให้นักเรียนร่วมกันบอกถึงความสำคัญของวันแม่
 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
 3. นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วอภิปรายกันในกลุ่ม และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
 4. ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน Card for my mother โดยใช้เครื่องมือตามแต่ความถนัดของนักเรียน หรือสนใจ
 5. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

การวัดและการประเมินผล

ประเมินผลจากชิ้นงาน Card for my mother  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ โดยประเมินในเรื่องเนื้อหา  การนำเสนอ ความสวยงาม  ความคิดสร้างสรรค์

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่อง Card my mom แบบPBL โดยใช้ไอซีที ทำให้รู้ถึงความสามรถ ความคิดสร้างสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและงานเดี่ยวของนักเรียน เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและได้ทำไปมอบให้แม่ได้จริง การสอนนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากและมีอุปสรรคในเรื่องของเวลาที่ไม่เพียงพอเล็กน้อย

แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การสร้างสรรค์งานนำเสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน                   ระยะเวลาในการสอน 1  ชั่ว โมง แผนการเรียนรู้ที่ 1                                          เวลาสอน  1 ชั่วโมง

เรื่อง Card for my mother

 1. มาตรฐาน ง 3.1 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      2.1 นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากจินตนาการได้
  2.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้
  2.3 นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
      3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ (K)
  3.2 เพื่อให้นักเรียนสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ (P)
  3.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์ (A)
 1. สาระการเรียนรู้

Card for my mother เป็นการสร้างสรรค์ชิ้น ตามความคิด จินตนาการ ของนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมที่สนใจในการสร้างชิ้นงาน จนเกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้  และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

    ความสามารถในการคิด
           – ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
           – กระบวนการปฏิบัติ
– กระบวนการทำงานกลุ่ม

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  6.1 มีวินัย
  6.2 ใฝ่เรียนรู้
 1. กิจกรรมการเรียนรู้
  7.1
  ให้นักเรียนร่วมกันบอกถึงความสำคัญของวันแม่
  7.2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่โดยใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
  7.3 นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วอภิปรายกันในกลุ่ม และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
  7.4 ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน Card for my mother โดยใช้เครื่องมือตามแต่ความถนัดของนักเรียน หรือสนใจ
  7.5 ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
 2. การวัดผลและประเมินผล
  เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

  ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน
  ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
  1.เนื้อหา – เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์- เนื้อหาตรงตามหัวข้อ- เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม

  – เนื้อหามีความสอดคล้องกัน

  – เนื้อหาตรงตามหัวข้อ- เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม- เนื้อหามีความสอดคล้องกัน – เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม- เนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกัน – เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ
  2.การนำเสนอ – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- มีการสบตาผู้ฟัง – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง – การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง – อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง- การนำเสนอไม่น่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง
  3.ความสวยงาม – ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน- ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสม- ข้อความอ่านยาก – ข้อความอ่านยาก- ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม- ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน
  4.ความคิดสร้างสรรค์ – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม- ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม- ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม- ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม – ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม -ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น
 1. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

    9.1 ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล นายภาราดร  ฟุ้งเฟื่อง  นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์  คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0901672379    e-mail paradorn.191@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกพร  สิงห์โต  นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0948049098  e-mail  foenyslamfragile@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำเพชร  เกื้อเสนาะ  นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0998172518  e-mail  nampet2536@gmail.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล  ดร.กรวรรณ สืบสม
หมายเลขโทรศัพท์  0836558544
e-mail   meena333@live.com