3-12 การสืบค้นข้อมูลเสิร์ชเอนจิน สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Glogster

IT_1

เรื่องเล่าดิจิทัลการใช้ไอซีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT
ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลเสริ์ทเอนจิ้น สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Glogster วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 2 คาบ 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
1. นักเรียนอธิบายวิธีการเสริ์ทเอนจิ้น (K)
2. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Glogster ในการสร้างชิ้นงาน (P)
3. นักเรียนมีทักษะการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา (A)
2. กิจกรรม (Activities)
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับอาเซียน ครูถามนักเรียนกระตุ้นความคิดโดยมีคำถามดังนี้
2.นักเรียนรู้จักมั้ยว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้าง
3. ใคร รู้จักคำทักทาย บ้าง นักเรียนตอบหน่อย
4. ครูจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนรวมกลุ่มกันตามความสนใจ
5. การค้นหาข้อมูลแบบไหนที่นักเรียนสามารถค้นหาได้ตามต้องการ
2. ขั้นกำหนดปัญหาและสำรวจความสนใจ
1. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอะไรบ้าง
3. ขั้นกำหนดจุดมุ่งหมาย
1. ครูให้นักเรียนออกแบบสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับอาเซียน
โดยนักเรียนสามารถเลือกประเทศอาเซียนที่นักเรียนสนใจกลุ่มละ 1 ประเทศ
ใช้เวลา 20นาที
2.ครูเสนอแนะเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานโดยอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรมว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และให้แต่ละกลุ่มทำความเข้าใจ

4. ขั้นวางแผนและการแก้ปัญหา
1.ครูเปิดชิ้นงานตัวอย่างที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนให้นักเรียนดูเพื่อเกิดแนวทางในการสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
2. ครูแนะนำนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจะต้องมีการอ้างอิงข้อมูลและวางแผน
ออกแบบรายละเอียดการสร้างชิ้นงานโดยคำนึงถึงแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. ขั้นลงมือปฎิบัติ
1. นักเรียนได้ใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วยเสิร์ชเอนจิน
2. นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงาน ตามหัวข้อประเทศอาเซียนที่นักเรียนสนใจโดยครู
เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ
6. ขั้นสรุปและการนำเสนองาน
1. ตัวแทนทุกกลุ่ม สรุปถึงชิ้นงานที่สร้างขึ้นนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและใน
ชีวิตประจำวันอย่างไร
7. ขั้นประเมินผล
1.ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินเกณฑ์คะแนนรูบิคจากชิ้นงานและการนำเสนอ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ การ
วางแผน และการมีส่วนร่วม การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา ชิ้นงาน รูปแบบการนำเสนอ

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลชิ้นงานของนักเรียนแบบ Rubric Score

หัวข้อ

การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1. รูปแบบชิ้นงาน -รูปแบบชิ้นงาน

ถูกต้องตามที่

กำหนด

-รูปแบบแปลกใหม่

น่าสนใจ

-มีขนาดเหมาะสม

-รูปภาพมีสีสัน

สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-รูปแบบแปลกใหม่

น่าสนใจ

-มีขนาดเหมาะสม

-รูปภาพมีสีสัน

สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-มีขนาดเหมาะสม

-รูปภาพมีสีสัน

สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-รูปภาพมีสีสัน

สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-รูปภาพไม่สัมพันธ์

กับเนื้อหา

2. ทักษะกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วมและการวางแผน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์อย่างกระตือรือร้นและสม่ำเสมอ -ให้ความร่วมมือกับกลุ่มพอสมควร ให้ข้อเสนอแนะ

 

-สนใจเล็กน้อยแต่ไม่เด่นชัด -มีให้ความร่วมมือกับกลุ่มพอสมควร ให้ข้อเสนอแนะ – ไม่ค่อยสนใจหรือมีส่วนร่วมค่อนข้างเงียบ หลีกเลี่ยงการนำเสนอต่อกลุ่ม

 

3. เนื้อหา

 

-เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน

-เนื้อหาตรงตาม

หัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตาม

ที่กำหนด

-เนื้อหาตรงตาม

หัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตาม

ที่กำหนด

 

-เนื้อหาเป็นไปตาม

ที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาไม่น่าสนใจ
4.การออกแบบชิ้นงาน

 

 

ออกแบบชิ้นงานอย่างสวยงามและสร้างสรรค์แปลกใหม่ ออกแบบชิ้นงานได้สวย เรียบง่าย

 

 

 

 

 

ออกแบบชิ้น งานได้ดี

 

 

 

 

 

ออกแบบชิ้นงานได้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

ออกแบบได้ไม่สร้างสรรค์

 

 

 

 

 

5. รูปแบบการนำเสนอ นำเสนอได้น่าสนใจ

ผู้ฟังรอบข้างคล้อยตาม

นำเสนอได้ตรงตามชิ้นงานมีสะดุดบ้าง นำเสนอได้พอเหมาะ มีลืมอธิบายบางส่วน นำเสนองานไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยพูดไม่กล้าแสดงออกเวลานำเสนอ

 

แบบประเมินชิ้นงานของเพื่อนและนักเรียนแบบรูบริค
 
ข้อที่
 
หัวข้อการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2
1
1 รูปแบบชิ้นงาน
2 ทักษะกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วม
3 เนื้อหา

 

4 การออกแบบชิ้นงาน
5 การนำเสนอ
รวม

 

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก = 5 คะแนน
ดี = 4 คะแนน
ปานกลาง = 3 คะแนน
พอใช้ = 2 คะแนน
ปรับปรุง = 1 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก

คะแนน 10 – 15 หมายถึง ดี

คะแนน 5 – 9 หมายถึง พอใช้

คะแนน 0 -4 หมายถึง ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน
10 คะแนนผ่านเกณฑ์

3. เครื่องมือไอซีทีที่ใช้ของผู้เรียน ในการวางแผน การผลิตรังสรรค์ชิ้นงาน และเผยแพร่ชิ้นงาน

1. เว็บไซต์ Glogster คือเครื่องมือในการช่วยออกแบบชิ้นงานได้ในแบบออนไลน์ ซึ่งในเมนูต่าง
จะมีเครื่องมือในการเพิ่มกราฟฟิก เพิ่มตัวหนังสือ อัฟโหลดภาพส่วนตัว ใส่คลิปวีดีโอ ใส่เสียงประกอบ
หรือ เปลี่ยนฉากหลังเป็นลวดลาย ต่างๆได้
2. เสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ข้อมูลบุคคล โดยนักเรียน
ใช้เสิร์ทเอนจินในการค้นหาข้อมูลประเทศอาเซียน
4.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
จากการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเสริ์ทเอนจิ้น สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Glogster ผุ้
เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมาก ผู้เรียนเกิดทักษะในการค้นหาข้อมูล ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์
ได้สร้างสรรค์และสวยงาม ผู้เรียนมีอิสระในการออกแบบ วางแผน และปฎิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จมากเพราะมีเครื่องมือไอซีทีที่นักเรียนชื่นชอบไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนที่มี
เว็บไซต์ก็สามารถเรียนรู้ สร้างงานได้สะดวกรวดเร็ว อุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีปัญหา
เรื่องเวลาไม่เพียงพอในการสร้างชิ้นงาน

 ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ตัวอย่างชิ้นงานเด็กและภาพการดำเนินกิจกรรม

ee

eee

eeee

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

IMG_4162IMG_4184

IMG_4188IMG_4194

                                                             แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
การค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงาน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสืบค้นข้อมูลเสริ์ทเอนจิ้น สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Gloster เวลา 2 ชั่วโมง
1.สาระสาคัญ                                                                                                                                                              การค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต้องใช้เสิร์ชเอนจินช่วยในการค้นหาข้อมูลและรังสรรค์ชิ้นงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และในการสร้างชิ้นงานต้องมีการวางแผนงานและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
2.ตัวชี้วัดชั้นปี
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 ป. 6/2)
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาในชีวิตประจาวันอย่างมีจิตสานึก และความรับผิดชอบ (ง 3.1 ป. 6/3)
3.จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. อธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยเสิร์ชเอนจินได้ (K)
2. ออกแบบการสร้างชิ้นงานเป็นขั้นตอนได้ (K)
3. มีความรอบคอบในการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล (A)
4. มีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน (A)
5. ออกแบบและสร้างชิ้นงานได้ (P)

5 สาระการเรียนรู้
1.การเสริ์จเอนจิ้น
2. การใช้เครื่องมือ Glogster
6.แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย การถาม การตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็น
สังคมศึกษา มีการอ้างอ้งข้อมูล มีคุณธรรมจริธรรม ไม่คัดลอกงานผู้อื่น
ศิลปะฯ ออกแบบวางแผนอย่างสวยงาม
ภาษาต่างประเทศ การใช้คาสั่งของเสริทเองจิ้นที่เป็นภาษาอังกฤษ

7.กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1.ครูพูดคุยกับนักเรียนเรื่องการค้นหาข้อมูล ว่านักเรียนรู้จักการ
2.ครูนาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับอาเซียน ครูถามนักเรียนกระตุ้นความคิดโดยมีคาถามดังนี้
3. นักเรียนรู้จักมั้ยว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้าง
4.ใคร รู้จักคำทักทาย บ้าง
5. ครูจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน

2. ขั้นกำหนดปัญหา หรือสารวจความสนใจ
1. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอะไรบ้าง
3. ขั้นกำหนดจุดมุ่งหมาย
1.ครูเสนอแนะเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานโดยอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นและให้แต่ละกลุ่มทาความเข้าใจ
2. ครูให้นักเรียนออกแบบสร้างโปสเตอร์เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
3. โดยนักเรียนสามารถเลือกประเทศอาเซียนที่นักเรียนสนใจกลุ่มละ 1 ประเทศ ใช้เวลา 20 นาที

4. ขั้นวางแผนและการแก้ปัญหา
1.ครูเปิดชิ้นงานตัวอย่างที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนให้นักเรียนดูเพื่อเกิดแนวทางในการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
2.ครูแนะนานักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยใช้เสริ์ทเอนจิ้นโดยมีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและวางแผนออกแบบรายละเอียดการสร้างโปสเตอร์ โดยคานึงถึงแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

5. ขั้นลงมือปฎิบัติ
1. นักเรียนได้ใช้เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วยเสริ์ทเอนจิ้น
2.ครูเปิดตัวอย่างโปสเตอร์ตัวอย่างให้นักเรียนดู
3. นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติสร้างโปสเตอร์ ตามหัวข้อประเทศอาเซียนที่นักเรียนสนใจ
4. โดยครูเป็นผู้ให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือ

6. ขั้นประเมินผล
1.ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินเกณฑ์คะแนนแบบรูบริคโดยประเมินจากหัวข้อดังนี้
การวางแผน และการมีส่วนร่วม การค้นหาข้อมูลเสริทเองจิ้น การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา
ชิ้นงาน รูปแบบการนาเสนอ

7. ขั้นสรุปและการนาเสนองาน
1.ครูและตัวแทนทุกกลุ่มช่วยกัน สรุปถึงชิ้นงานที่สร้างขึ้นนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวันอย่างไร

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมสาหรับฝึกทักษะเพิ่มเติม
2 นักเรียนศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้เสริ์จเอนจิ้นเพื่อค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์

9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. คอมพิวเตอร์
2. Microsoft power point เรื่องประชาคมอาเซียน
3. https://edu.glogster.com/login
4. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 6 บริษัท สานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้
จากการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเสริ์ทเอนจิ้น สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Gloster ผุ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมาก ผู้เรียนเกิดทักษะในการค้นหาข้อมูล ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์ได้สร้างสรรค์และสวยงาม ผู้เรียนมีอิสระในการออกแบบ วางแผน และปฎิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ประสบผลสาเร็จมากเพราะมีเครื่องมือไอซีทีที่นักเรียนชื่นชอบไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนที่มีเว็บไซต์ก็สามารถเรียนรู้ สร้างงานได้สะดวกรวดเร็ว อุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีปัญหาเรื่องเวลาไม่เพียงพอในการสร้างชิ้นงาน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
มีปัญหาเรื่องเวลาไม่เพียงพอในการสร้างชิ้นงาน
แนวทางแก้ไข บริหารเวลาที่มีอยู่ในการจัดการเรียนรู้ให้คุ้มค่า

สมาชิกผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

เรื่อง การสืบค้นข้อมูลเสิร์ชเอนจิน สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Glogster นำเสนอโดย
นางสาวเมทินี พืชภูมิ 
หมายเลขโทรศัพท์  0896504668        e-mail  melodycomedu@gmail.com

นางสาวรัตติยา คหะวงษ์       
หมายเลขโทรศัพท์  0822756335        e-mail  Rattiyakahawong@gmail.com
นางสาวโสรยา เมฆฉาย

หมายเลขโทรศัพท์  0872806203        e-mail  sorayacup@gmail.com

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.กรวรรณ สืบสม
หมายเลขโทรศัพท์  0836558544        e-mail   meena333@live.com