1-03 เครื่องดนตรีไทยภาคกลาง ของครูสถิตย์สถาพร สังกรณีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

เครื่องดนตรีไทยภาคกลาง

นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

แผนการสอน

https://drive.google.com/file/d/0B6jGU_CEe44EN3k1eDQwa1J2ME0/view?usp=sharing

 ตัวอย่างผลงานนักเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=GnpYFx4FX4g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GnpYFx4FX4g

https://www.youtube.com/watch?v=vWQIY6KnLM4

https://www.youtube.com/watch?v=uBAV5UowRRw

https://www.youtube.com/watch?v=5HlLHR-n_-s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dz3EkmdudSA&feature=youtu.be