1-05 เรื่องเล่าดิจิทัล วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ เรื่อง อวกาศ ของครูอรอุมา อัญชลีสถาพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

เรื่องเล่าดิจิทัล วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ เรื่อง อวกาศ ของครูอรอุมา อัญชลีสถาพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

แผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/file/d/0B-o32GugMN8ldHZKOTlUNjhNaWc/view?usp=sharing

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=KCLodx-wyfo