1-06 เรื่องเล่าดิจิทัล วิชา เคมี เรื่องสารอินทรีย์ ของครูขนิษฐา เวชรังษี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

เรื่องเล่าดิจิทัล วิชา เคมี เรื่องสารอินทรีย์ ของครูขนิษฐา เวชรังษี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

แผนการจัดการเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/0Bz7-58jtO4uOMW02Q1VDSEJtUk0/view?usp=sharing

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/0Bz7-58jtO4uOUXZxOHlmVnptdTg/view?usp=sharing