2-06 เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ชั้นปีที่ 3 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้   วิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ระดับปริญญาตรี

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไอซีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้
 2. กิจกรรม (Activities)
  1. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้
  2. อาจารย์ให้ข้อมูลเบื้องต้นและให้นักศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
  3. นักศึกษาเลือกทฤษฎีการเรียนรู้ที่ต้องการนำมาใช้ในการเป็นตัวดำเนินเรื่องในการสร้างชิ้นงาน
  4. นักศึกษาช่วยกันทำ Storyboard ลงกระดาษ  และทำลงคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์คอยให้คำแนะนำ
  5. จัดสถานที่ให้นักศึกษาสร้างชิ้นงานเป็น VDO และคอยให้คำแนะนำ เสริมแรง ร่วมทั้งร่วมสะท้อนคิดเกี่ยวการเรียนแบบ PBL Using ICT
  6. การปรับความเข้าใจคลาดเคลื่อน และติดตามงานในชั้นเรียนและผ่าน Face Book Google Drive Google App ฯลฯ
  7. ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์รูบริก อาจารย์ประเมิน เพื่อนประเมินเพื่อน และประเมินกลุ่มตนเอง
  8. ให้นักศึกษาสะท้อนคิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ที่ได้ และแสดงความคิดเห็น
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  Face Book
  Google Drive
  Google App
  Youtube
  rubric star
  application Online/Offline
  Taplet/ipad/Computer
  กล้องถ่ายรูป/บันทึกวิดีโอ
  ห้องดนตรี
  ฯลฯ
 4. การวัดและการประเมินผล
  ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์รูบริก อาจารย์ประเมิน เพื่อนประเมินเพื่อน และประเมินกลุ่มตนเอง
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาสนุกที่อยากจะเรียนรู้ มีความเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น และยังทำให้เกิดทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิตอีกทั้งยังเกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่ม เพื่อนได้ช่วยเพื่อน ผู้สอนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ไปพร้อมๆ กับผู้เรียน ลดช่องว่างระหว่างเพื่อนด้วยกัน รวมทั้งช่องว่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จากการปฏิสัมพันธ์กัน และได้ช่วยเหลือกัน PBL Using ICT ถือว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ครับ
 6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  https://drive.google.com/folderview?id=0B1UwnjEcPtZdfmYtd2ZZeUF2V1lsQm1mWG15NWx4TzVxS1g1cVBkb2pEa25VNkZWOFI4aUU&usp=sharing
  https://www.youtube.com/watch?v=T1jv-hqxhRI
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  1. ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ
  สอนสาขา/โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 086-293-1485 e-mail HS9min@gmail.com
  2. อาจารย์ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด
  สอนสาขา/โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  หมายเลขโทรศัพท์ 081-717-8093 e-mail nattawutkhao@gmail.com