3-04 การใช้งานโปรแกรม Bubbl วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นม.3 (Edit)

เรื่องการใช้งานโปรแกรม Bubbl วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นม.3 ระยะเวลา 2 คาบ/ชั่วโมง

  1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรม Bubbl

2.เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นจากโปรแกรม Bubbl ได้

3.นักเรียนสามารถนำโปรแกรม Bubbl ไปปรับใช้ในงานวิชาอื่นๆได้

  1. กิจกรรม (Activities)

1.ครูสอบถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

2.ครูแนะนำและสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Bubbl พร้อมสาธิตตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Bubbl

3.ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม และสุ่มหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แต่ละกลุ่มไปค้นคว้าข้อมูล และจัดทำเป็นชิ้นงาน Mind Map โดยใช้โปรแกรม Bubbl

4. ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอชิ้นงานของกลุ่มตัวเอง หน้าชั้นเรียน

5. ครูสุ่มนักเรียนออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการนำเสนอของกลุ่มที่นำเสนอ

6.ครูประเมินชิ้นงานนักเรียนแต่ละกลุ่มจากตัวชิ้นงานและการนำเสนอ

7.ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

8.ครูสรุปการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ได้จัดทำร่วมกับนักเรียน

3. เครื่องมือไอซีทีที่ใช้ของผู้เรียน ในการวางแผน การผลิต รังสรรค์ชิ้นงาน   และเผยแพร่ชิ้นงาน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์
2. Smart Phone
3. เครื่องขยายเสียง
4. จอโปรเจคเตอร์
5. โปรแกรม Bubbl
6. โปรแกรม Wheel decide
4. การวัดและประเมินผล

4.1 วิธีวัดและประเมินผล / เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขั้นตอนการทำงาน การสร้างชิ้นงาน การออกแบบ
2. การนำเสนอผลงาน
3. ชิ้นงาน

4.2 เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
2. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม
3. การ่วมมือ การทำงานเป็นกลุ่ม
4. เทคนิคการนำเสนอ
  5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้สึกสนุกกับการสร้างชิ้นงานและช่วยกันออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ มีการแบ่งหน้าที่การทำงานกันภายในกลุ่ม มีความภาคภูมิใจในชิ้นงานของกลุ่มตนเอง และนำเสนอได้อย่างน่าสนใจและสนุกสนาน

  1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน  หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

  1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

นายณัฐพล ด้วงแก้ว  นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0937426485  e-mail:nattapon03122536@gmail.com

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

นายณัฐดนัย  โกมาลา  นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0935786570  e-mail:nuengcomputer@gmail.com

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

นายกวิศร์  เลขะคุณ  นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0844433658  e-mail:kawitedu@gmail.com

  • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กรวรรณ สืบสม

โทรศัพท์: 083-6558544

e-mail: meena333@live.com