3-07 การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1(edit)

วีดีโอการจัดการเรียนรู้

IT_1

กิจกรรมการใช้ไอซีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT

    ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

เรื่อง การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher วิชา คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ระยะเวลา 1  คาบ/ชั่วโมง

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)

1.1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ได้

1.2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างชิ้นงาน

1.3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้จากการสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรมMicrosoft Publisher

2. กิจกรรม(Activities)

2.1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเกมหัวกะหล่ำปลีเพื่อละลายพฤติกรรมผู้เรียน โดยในหัวกะหล่ำปลีจะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ผู้เรียนตอบคำถามเพื่อเป็นการประเมินความรู้พื้นฐานจากการทำกิจกรรม

2.2. ครูชี้แจงถึงรายละเอียดของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์ในการวัดและการประเมินผล (Rubric Score)

2.3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher โดยให้ผู้เรียนรับชมวีดีทัศน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisherเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

2.4. หลังจากนั้นผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4-5 คน พร้อมให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อกลุ่มและเลือกหัวหน้ากลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.5. ครูแจกกระดาษ A4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบร่างการ์ดอวยพร

2.6. ผู้เรียนลงมือสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Publisher

2.7. เมื่อผู้เรียนสร้างชิ้นงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งผลงานทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ www.facebook.com โดยผ่านกลุ่มปิดชื่อ สันยูง@PBL ที่ทางครูผู้สอนได้สร้างไว้และผู้เรียนได้เป็นสมาชิกในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจัดพิมพ์ผลงานผู้เรียนออกมาเป็นชิ้นงาน โดยให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอชิ้นงานว่าได้สร้างการ์ดอะไร จะมอบให้ใคร เนื่องในโอกาสอะไร

2.8 ผู้เรียนสรุปปัญหาที่พบและองค์ความรู้ที่ได้จากการใช้โปรแกรม Microsoft Publisher

2.9 ครูจดบันทึกปัญหาที่ฟังจากผู้เรียนและนำไปหาแนวทางแก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป

3. เครื่องมือไอซีทีที่ใช้ของผู้เรียน ในการวางแผน การผลิต รังสรรค์ชิ้นงาน และเผยแพร่ชิ้นงาน

 

3.1 computer

3.2 โปรแกรม Microsoft Publisher

3.3 Internet

3.4 วีดีโอการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher

3.5 สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com

4. การวัดและประเมินผล

4.1 เครื่องมือวัดและประเมินผล

– แบบประเมินชิ้นงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

– แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการทำงานร่วมกันและความร่วมมือในการทำงานโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5ระดับ

– แบบบันทึกการนำเสนอ ประเมินการนำเสนอชิ้นงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ

4.2. เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) 

                             4.2.1 เกณฑ์ประเมินชิ้นงาน

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1.การใช้เทคนิคโปรแกรมที่หลากหลาย -ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

-การนำเข้าภาพจากนอกเหนือจากในโปรแกรม

-การปรับแต่งลักษณะรูปภาพ

-ใส่ลักษณะพิเศษของข้อความ

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

-การนำเข้าภาพจากนอกเหนือจากในโปรแกรม

-การปรับแต่งลักษณะรูปภาพ

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

-การนำเข้าภาพจากนอกเหนือจากในโปรแกรม

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยไม่ปรับแต่งเพิ่มเติม
2.การใช้ภาษาและสื่อความหมายได้ชัดเจนเกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง -มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

-ประโยค

สอดคล้องกับ

เนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

 

 

-ประโยคสอดคล้องกับเนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่าสร้างสรรค์

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่าสร้างสรรค์

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่าสร้างสรรค์

-มีการใช้ภาษาอย่าสร้างสรรค์

 

3. เนื้อหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เนื้อหาถูกต้อง

-เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-รายละเอียดครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาสอดคล้

4.2.2 เกณฑ์ประเมินการนำเสนอ

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
การออกแบบ/แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ -มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความน่าสนใจ

-มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

-มีบุคลิกภาพที่ดี

-มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความน่าสนใจ

-มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

 

-มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความน่าสนใจ

 

-มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

 

-มีความน่าสนใจ

 

4.2.3 เกณฑ์ประเมินพฤติกรรม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 1 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 2 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 3 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 3 คน ขึ้นไป
2. ความร่วมมือในการทำงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที่

80 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 60 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 40 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 20 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

 

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการให้นักเรียนได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher และนักเรียนได้ลงมือสร้างชิ้นงานด้วยตนเองพบว่านักเรียนบางคนมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher ได้ดีและยังได้ช่วยแนะนำการใช้งานให้แก่เพื่อนบางคนที่ยังไม่เข้าใจได้ สามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก อุปสรรคที่พบในเรื่องของเวลาที่ไม่เพียงพอเพราะนักเรียนต้องการใช้เวลามากกว่าที่ครูกำหนดให้ในการสร้างชิ้นงาน

6. ข้อมูลเพิ่มเติม(สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

ประมวนภาพกิจกรรม

 

11 12200981_1168597023155111_940459762_n 12207940_1168596919821788_679560903_n 12212214_1168596866488460_324571853_n 12212225_1168597009821779_1245749176_n 12212431_1168596886488458_107220018_n 12226356_1168597013155112_442961543_n 12226501_1168597053155108_170347476_n 12231103_1168596863155127_1987210730_n 12233172_1168596846488462_283090020_n 12233284_1168597073155106_2108546747_n

ผลงานนักเรียน

12208150_1168578906490256_448698812_n 12212525_1168578876490259_835784948_n 12231659_1168578889823591_720153037_n capture-20151109-205753 IMG_3813 IMG_3814 IMG_3816

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                             มัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด                                                  เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน      นางสาวศุภรัตน์  แก้วมีศรี                                                              ภาคเรียนที่ 2/2557

                            นางสาวเพชรี  พันธภาพ

                            นางสาวกฤษฏาภรณ์  ชูสุวรรณ

1มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

2.สาระสำคัญ

โปรแกรม Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถเด่นในด้านการสร้างสิ่งพิมพ์ ได้อย่างเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่าย สามารถสร้าง ออกแบบ และจัดทำเอกสารการตลาดและสำหรับการจัดทำจดหมายเวียนหรือจดหมาอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นที่นิยมของผู้คนโดยทั่วไปที่ต้องการสร้าง จดหมาย แผนผับ และการ์ดอวยพรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาถึงวิธีเข้าสู่โปรแกรม หน้าต่างการทำงานของโปรแกรมให้เข้าใจเสียก่อน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher (K)

3.2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

3.3. นักเรียนมีทักษะในการเรียกใช้งานโปรแกรม สามารถสร้างชิ้นงาน และจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Publisher (P)

3.4.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (C)

4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้  (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1.        สังเกตจากการอธิบาย การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher

2.        ตรวจชิ้นงาน

1.        สังเกตความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม

2.        สังเกตมารยาทในการทำงานและความมีน้ำใจในขณะปฏิบัติกิจกรรม

1.        สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

2.        สังเกตทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์การเรียกใช้งานโปรแกรม การสร้างชิ้นงาน และจัดการเอกสารจากโปรแกรม Microsoft Publisher

 

 1. สาระการเรียนรู้

การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูทักทายและแนะนำตัวเองให้นักเรียนรู้จัก
 2. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเกมหัวกะหล่ำปลีเพื่อละลายพฤติกรรมผู้เรียน โดยในหัวกะหล่ำปลีจะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ผู้เรียนตอบคำถามเพื่อเป็นการประเมินความรู้พื้นฐานจากการทำกิจกรรม

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

 1. ครูชี้แจงถึงรายละเอียดของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์ในการวัดและการประเมินผล (Rubric Score)

4.ครูให้ผู้เรียนศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher โดยให้ผู้เรียนรับชมวีดีทัศน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisherเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

 1. หลังจากนั้นผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4-5 คน พร้อมให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อกลุ่มและเลือกหัวหน้ากลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

 1. ครูแจกกระดาษ A4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบร่างการ์ดอวยพร
 2. ผู้เรียนลงมือสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Publisher

ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนองาน

 1. เมื่อผู้เรียนสร้างชิ้นงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งผลงานทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ www.facebook.com โดยผ่านกลุ่มปิดชื่อ สันยูง@PBL ที่ทางครูผู้สอนได้สร้างไว้และผู้เรียนได้เป็นสมาชิกในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจัดพิมพ์ผลงานผู้เรียนออกมาเป็นชิ้นงาน โดยให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอชิ้นงานว่าได้สร้างการ์ดอะไร จะมอบให้ใคร เนื่องในโอกาสอะไร

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป

 1. ผู้เรียนสรุปปัญหาที่พบและองค์ความรู้ที่ได้จากการใช้โปรแกรม Microsoft Publisher
 2. ครูจดบันทึกปัญหาที่ฟังจากผู้เรียนและนำไปหาแนวทางแก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป

8.กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆด้วยโปรแกรม  Microsoft Publisher จาก youtube

 9.สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 1. computer
 2. โปรแกรม Microsoft Publisher
 3. Internet
 4. วีดีโอการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher
 5. สื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการให้นักเรียนได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher และนักเรียนได้ลงมือสร้างชิ้นงานด้วยตนเองพบว่านักเรียนบางคนมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Publisher ได้ดีและยังได้ช่วยแนะนำการใช้งานให้แก่เพื่อนบางคนที่ยังไม่เข้าใจได้ สามารถสร้างชิ้นงานออกมาได้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก อุปสรรคที่พบในเรื่องของเวลาที่ไม่เพียงพอเพราะนักเรียนต้องการใช้เวลามากกว่าที่ครูกำหนดให้ในการสร้างชิ้นงาน

ลงชื่อ

นางสาวศุภรัตน์       แก้วมีศรี

นางสาวเพชรี         พันธภาพ

นางสาวกฤษฏาภรณ์  ชูสุวรรณ

(ผู้สอน)

02 /สิงหาคม/2558

เกณฑ์ประเมินชิ้นงาน

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1.การใช้เทคนิคโปรแกรมที่หลากหลาย -ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

-การนำเข้าภาพจากนอกเหนือจากในโปรแกรม

-การปรับแต่งลักษณะรูปภาพ

-ใส่ลักษณะพิเศษของข้อความ

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

-การนำเข้าภาพจากนอกเหนือจากในโปรแกรม

-การปรับแต่งลักษณะรูปภาพ

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

-การนำเข้าภาพจากนอกเหนือจากในโปรแกรม

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยปรับแต่งเพิ่มเติม

-การเลือกใช้ปรับแต่งชุดสีในโปรแกรม

 

-ใช้ชุดรูปแบบสำเร็จรูปโดยไม่ปรับแต่งเพิ่มเติม
2.การใช้ภาษาและสื่อความหมายได้ชัดเจนเกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง -มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

-ประโยค

สอดคล้องกับ

เนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

 

 

-ประโยคสอดคล้องกับเนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่าสร้างสรรค์

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่าสร้างสรรค์

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่าสร้างสรรค์

-มีการใช้ภาษาอย่าสร้างสรรค์

 

3. เนื้อหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เนื้อหาถูกต้อง

-เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-รายละเอียดครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาสอดคล้อง

4.2.2 เกณฑ์ประเมินการนำเสนอ

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
การออกแบบ/แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ -มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความน่าสนใจ

-มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

-มีบุคลิกภาพที่ดี

-มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความน่าสนใจ

-มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

 

-มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความน่าสนใจ

 

-มีเทคนิคการนำเสนองาน

-มีความคิดสร้างสรรค์

 

-มีความน่าสนใจ

 

4.2.3 เกณฑ์ประเมินพฤติกรรม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 1 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 2 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 3 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 3 คน ขึ้นไป
2. ความร่วมมือในการทำงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที่

80 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 60 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 40 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 20 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

รายชื่อเจ้าของผลงาน(2-3 คน ต่อกลุ่ม)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภรัตน์  แก้วมีศรี นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์          คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 0824265147

e-mail: ou_504_ou@hotmail.com

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรี  พันธภาพ  นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์            คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 0801489950

e-mail: bo17052536@gmail.com

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกฤษฏาภรณ์  ชูสุวรรณ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์            คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 0836462925

e-mail: aerngag@gmail.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กรวรรณ สืบสม

หมายเลขโทรศัพท์: 0836558544

e-mail: meena333@live.com