3-05 สิ่งที่ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 /3 (Edit)

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม   

 เรื่อง   สิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word   วิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 /3

         1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (K)

2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

3.นักเรียนมีทักษะในการเรียกใช้งานโปรแกรม สามารถสร้างชิ้นงาน และจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft word ได้(P)´

4.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (C)

2.กิจกรรม (Activities)

          ใช้วิธีการสอนโดยใช้การทำกิจรรมกลุ่ม โดยครูจะให้หัวข้องานมาหลังจากนั้นให้ นักเรียนให้แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน แต่ละกลุ่มจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ของตนเองอย่างชันเจน หลักจากนั้นให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันระดมสมองตามหัวข้อที่ได้รับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Word ในการสร้างชิ้นงาน โดยจะมีครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา เมื่อนักเรียนจัดทำชิ้นงานเสร็จ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆได้รับฟัง โดยครูจะมีการวัดผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PBL จากการทำชิ้นงานส่ง

 

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

1.เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

2.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

4.การวัดและการประเมินผล

ประเมินผลจากชิ้นงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ โดยประเมินในเรื่อง  รูปแบบชิ้นงาน  ภาษาที่ใช้ถูกต้อง   เนื้อหา  การออกแบบ/แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่   ความร่วมมือในการทำงาน

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

          จากการสอนเรื่องโปรแกรม  Microsoft Word พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียน และสนุกกับการเรียนสอนด้วยกระบวนการสอน แบบ Project Based Learning Using ICT มากกว่าสอนแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน  ซึ่งการสอนแบบ Project Based Learning Using ICT นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นและได้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การวางแผน การทำงานเป็นทีม  และมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง  และยังมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมโครงการ Project Based Learning Using ICT ในเรื่องของเวลาเล็กน้อย

 

6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง  แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

บรรยากาศการจัดกิจกรรม BPL

11922995_1013718562012169_868130803_n

11911386_1013715972012428_498336558_n

11911158_1013718505345508_1365793468_n

11909899_1013718162012209_31061142_n

11908282_1013718495345509_271644813_n

11872721_1013718508678841_579619305_n

11868720_1013718165345542_1376922942_n

ผลงานนักเรียน

 

 

Document-page-001 (2)

 

Document-page-002

Document-page-001

 

Document-page-001 (3)

 

11906099_1014079735309385_686848090_o

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด                  เวลา 2 ชั่วโมง

ผู้สอน นายอดุลย์  สาอะ นายสุริยา  บรรลือพืช                             ภาคเรียนที่ 2/2557

นายกษิดพัฒน์ สุมนัสพงษ์   นายธีรภัทธ  ไกรแก้ว

 

1มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

2.สาระสำคัญ

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถเด่นในด้านการทำงานเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่นิยมของผู้คนโดยทั่วไปที่ต้องการสร้าง จดหมาย รายงานนิตยสาร และหนังสือจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาถึงวิธีเข้าสู่โปรแกรม หน้าต่างการทำงานของโปรแกรมให้เขาใจเสียก่อน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (K)

3.2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

3.3. นักเรียนมีทักษะในการเรียกใช้งานโปรแกรม สามารถสร้างชิ้นงาน และจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม  Microsoft word ได้(P)´

3.4.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (C)

4.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้  (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตจากการอธิบาย การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word2.ตรวจชิ้นงาน 1.สังเกตความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม2.สังเกตมารยาทในการทำงานและความมีน้ำใจในขณะปฏิบัติกิจกรรม 1.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น2.สังเกตทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์การเรียกใช้งานโปรแกรม การสร้างชิ้นงาน และจัดการเอกสารจากโปรแกรม Microsoft Word
  1. 5. สาระการเรียนรู้

การเริ่มต้นการใช่โปรแกรม   การแทรกรูปภาพ อักษรศิลป์ สีพื้นหลังและตัวอักษร

  1. แนวทางบูรณาการ

ภาษาไทย                  การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

คณิตศาสตร์                การรวบรวมประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์

สังคมศึกษาฯ               การปฏิบัติตามบทบาทของตนเองในการทำกิจกรรม

สุขศึกษาฯ                  การเคารพสิทธิ กฎ กติกาในการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

ศิลปะ                      การออกแบบชิ้นงานจะการทำงานกลุ่ม

ภาษาต่างประเทศ         การศึกษาคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์

 

7.กระบวนการจัดการเรียนรู้

          ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.ครูทักทายและแนะนำตัวเองให้นักเรียนรู้จัก

2.ครูสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ว่านักเรียนเคยใช่หรือไม่ แล้วทราบหรือไม่ว่าโปรแกรมนี้สามรถทำอะไรได้บ้าง

  1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

4.นักเรียนและครูร่วมจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน โดยความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน เมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยให้แต่ละกลุ่มกำหนดหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจน

5.ครูให้หัวข้อเรื่อง สิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft word แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำชิ้นงานโดยโปรแกรม Microsoft word

6.ครูคอยแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

ขั้นที่ 3ขั้นสรุป

  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
  2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft word

8.กิจกรรมเสนอแนะ

          ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม  Microsoft word จากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

9.สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต

2.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

10 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

          จากการสอนเรื่องโปรแกรม  Microsoft Word พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียน และสนุกกับการเรียนสอนด้วยกระบวนการสอน แบบ Project Based Learning Using ICT มากกว่าสอนแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน  ซึ่งการสอนแบบ Project Based Learning Using ICT นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นและได้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การวางแผน การทำงานเป็นทีม  และมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง  และยังมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมโครงการ Project Based Learning Using ICT ในเรื่องของเวลาเล็กน้อย

 

ลงชื่อ

นายอดุลย์  สาอะ นายสุริยา  บรรลือพืช

นายกษิดพัฒน์ สุมนัสพงษ์   นายธีรภัทธ  ไกรแก้ว

                                                                             (ผู้สอน)

                                                                    14 /.สิงหาคม./2558

เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1. รูปแบบชิ้นงาน -รูปแบบชิ้นงานถูกต้องตามที่กำหนด-รูปแบบแปลกใหม่

น่าสนใจ

-มีขนาดเหมาะสม

-รูปภาพมีสีสัน

สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-รูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจ-มีขนาดเหมาะสม-รูปภาพมีสีสัน

สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-มีขนาดเหมาะสม-รูปภาพมีสีสันสวยงาม-รูปภาพสัมพันธ์

กับเนื้อหา

-รูปภาพมีสีสันสวยงาม-รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา -รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา
2. ภาษา -มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง-ประโยคสอดคล้องกับ

เนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-ประโยคสอดคล้องกับเนื้อหา-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-สะกดคำถูกต้อง-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-มีการเว้นวรรคโดยไม่ฉีกคำ-มีการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ -มีการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
3. เนื้อหา -เนื้อหาถูกต้อง-เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง-เนื้อหาเป็นไปตาม

ที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาตรงตามหัวข้อเรื่อง-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด-รายละเอียดครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-รายละเอียดครอบคลุม-เนื้อหาสอดคล้อง -เนื้อหาสอดคล้อง
การออกแบบ/แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์  ความ การนำเสนองานมีความคิดสร้างสรรค์ และ น่าสนใจ การนำเสนองานมีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนองานความคิดสร้างสรรค์อยู่บ้าง การนำเสนองานไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอไม่มีความคิดสร้างสรรค์
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 1 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 2 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 3 คน มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ 3 คน ขึ้นไป
ความร่วมมือในการทำงาน  ทุคคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมื่ออย่างเต็มที่ 80 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 60 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ  40 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 20 % ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายรายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นายสุริยา  บรรลือพืช นักศึกษาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์

คณะ ครุศาสตร์          หมายเลขโทรศัพท์   087-288-9960     email mayaba2014@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นายธีรภัทร   ไกรแก้ว   นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์

คณะ ครุศาสตร์          หมายเลขโทรศัพท์  086-281-8120  email  nut_za_za_za@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล กษิดิ์พัฒน์  สุมนัสพงษ์  นักศึกษาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์

คณะ ครุศาสตร์          หมายเลขโทรศัพท์  083-520-2406     email  kasipatkrissana@gmail.com

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล ดร.กรวรรณ สืบสม    หมายเลขโทรศัพท์ 083-655-8544