3-01 หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

เรื่อง หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง

1.ให้ศึกษาและเข้าใจอุปกรณ์หน่วยแสดงผลได้

2. บอกชนิดของอุปกรณ์หน่วยแสดงผลได้
3.อธิบายการทำงานของอุปกรณ์หน่วยแสดงผลได้

4.ให้ศึกษาและเข้าใจอุปกรณ์หน่วยความจำรองได้
5.บอกชนิดของอุปกรณ์หน่วยความจำรองได้
6.อธิบายการทำงานของอุปกรณ์หน่วยความจำรองได้

กิจกรรม( Activities)

1.ให้นักเรียนจับกล่องปริศนาเพื่อจับบัตรภาพเลือกกลุ่ม(ในกล่องจะมีภาพ)

2.เปิดสื่อให้นักเรียนดู เพื่อให้เด็กวิเคราะห์ว่า หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำสำรองเป็นอย่างไร

3.ให้นักเรียนดูบัตรภาพแล้ววิเคราะห์ว่าบัตรภาพที่ตนเองได้เป็นหน่วยแสดงผลหรือหน่วยความจำสำรอง แล้วให้เด็กคิดเองว่าตัวจะได้อยู่กลุ่มไหน ระหว่างหน่วยแสดงผลและหน่วยความจำสำรอง

4. แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่งตามบัตรภาพที่นักเรียนแต่ละคนจับได้

4.1 กลุ่มที่ 1     ศึกษาอุปกรณ์หน่วยแสดงผลเรื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์และลำโพง

4.2 กลุ่มที่ 2     ศึกษาอุปกรณ์หน่วยความจำรองเรื่อง ฮาร์ดดิสก์ ออปติคัลดิสก์

5.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาหัวข้อที่กลุ่มของตนเองได้   แล้วให้นักเรียนทำวีดีโอมานำเสนอหน้าห้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มอื่น

6.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเมื่อนักเรียนนำเสนอเสร็จแล้วให้นักเรียนทดสอบหลังเรียนเรื่อง หน่วยแสดงผล

เครื่องมือไอซีที/วัสดุอุปกรณ์

1.คอมพิวเตอร์/โน้ตบุค

2.โปรเจคเตอร์

3.โทรศัพท์/มือถือ

4.บัตรภาพ หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง

5.แบบทดสอบ

6.วีดีโอ

การวัดและการประเมินผล

วิธีการ

ตรวจแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ประเมินการนำเสนอผลงานโดยใช้ VDO

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือ 

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบทดสอบหลังเรียน

 บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

นักเรียนเกิดควาสนุกสนาน และมีความสนใจ

นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ  ในการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนสามัคคี ทำงานกันเป็นทีม

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว

นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เช่น การตัดต่อวีดีโอในโทรศัพท์

  

 รายชื่อเจ้าของผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1) นายรณวิทย์   เหล่าชัย นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9466335 E-mail ronawitlaochai@gmail.com

2) นางสาวแพรวพิลาศ   แก้วไพศาล   นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 088-7385472 E-mail praewpirad2540@gmail.com

3) นายศุภชัย ปากประโคน   นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-4652622 E-mail bbenzzy1996@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายไพศาล  ดาแร่

หมายเลขโทรศัพท์  086-6431984