3-02 การออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม AAA LOGO วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

IT_1

กิจกรรมการใช้ไอซีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT

    ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

เรื่อง การออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรม AAA LOGO วิชา คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6   ระยะเวลา 1  คาบ/ชั่วโมง

 

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมAAA LOGO

-นักเรียนสามรถทำLOGOจากโปรกรมAAA LOGOได้

-นักเรียนสามารถนำเอาโปรแกรมที่สอนไปทำLOGOเพื่อประกอบอาชีพได้

2.กิจกรรม (Activities)

-การออกแบบLOGOตามความคิดสร้างสรรค์บนกระดาษA4

-ให้ผู้เรียนแต่ล่ะคนออกแบบLOGOตามความคิดสร้างสรรค์บนโปรแกรมAAA LOGOและนำเสนอผลงานนตัวเอง

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

-ดินสอ

-ดินสอสี

-ยางลบ

-กระดาษ

-Computer

-โปรแกรม AAA LOGO

4.1 วิธีวัดและประเมินผล / เครื่องมือวัดและประเมินผล

– สังเกตขั้นตอนการทำงาน การสร้างชิ้นงาน การออกแบบ

– การนำเสนอผลงาน

– ชิ้นงาน

 4.2  เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

-ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน

– ความตั้งใจในการทำงาน

– ความคิดสร้างสรรค์

– การนำเสนอมีความหน้าสนใจ

การให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ดีมาก 9-10 คะแนน สวยงามสามารถนำเป็นแบบอย่างและสามารถเผยแพร่ได้

ดี 7-8 คะแนน สวยงามแต่ยังสามารถเป็นแบบอย่างได้

ปานกลาง 5-6 คะแนน สวยงามแต่ยังต้องแก้ไขเพิ่มเติม

พอใช้ 3-4 คะแนน พอใช้และยังต้องปรับปรงแก้ไข

ปรับปรุง 1-2 คะแนน ไม่สวยงามและต้องปรับปรุง

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

-นักเรียนรู้สึกเรียนสนุก นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

-นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

-นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเรียนมากยิ่งขึ้น

-นักเรียนมีความสุขในการเรียนและการทำกิจกรรม

6.ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

20161111_085454 20161111_085847 20161111_085901 20161111_101407 20161111_101417 20161111_101628 20161111_101706 20161111_102039

ทั้งนี้กิจกรรมการออกแบบLOGO เริ่มต้นชั่วโมงจะเปิดวีดีโอตัวอย่างและชี้แจงอธิบายจุดประสงค์และเป้าหมายให้ทราบ จากนั้นให้ศึกษาด้วยตนเองก่อน หลังจากนั้นให้นักศึกษาคิดวออกแบบLOGO  แล้วpresentผลงานของตัวเอง

 

 

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวผกากานต์ ไชยคำภา

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.ชื่อ-นามสกุล นายอิสระ ธิมานิตย์

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3.ชื่อ-นามสกุล นางสาวเมธาวี  วรรณขันธ์

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ไพศาล  ดาแร่

เบอร์โทรติดต่อ 0866431984

E-mail : darae123@hotmail.com