3-06 การสร้าง Video / Presentation By Powtoon

กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ Project-based Learning using ICT

    ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

เรื่อง การสร้าง Video / Presentation By Powtoon

วิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

๑. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Powtoon

๒.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบ Infographics ได้

๒. กิจกรรม(Activities)

๑. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 3-4 คน

๒. ผู้สอนให้ความรู้เบื้องต้นและให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล

๓. ให้ผู้เรียนวางแผน ออกแบบการนำเสนอในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ (งานนำเสนอไม่เกิน 5 นาที)

๔. ให้ผู้เรียนดำเนินการจัดทำกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียน

๕. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนและอัปโหลดผลงานบน YouTube

๖. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

๓.เครื่องมือไอซีที/วัสดุอุปกรณ์(Tools and Materials)

๑. Computer

๒. Program Powtoon Online

๓. กระดาษ ดินสอ ยางลบ

๔. Youtube
๕. กล้องถ่ายรูป/บันทึกวิดีโอ

๖. Internet

๔.การวัดผลและประเมินผล วัดจากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ บันทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้

๑. เนื้อหามีความกระชับ ได้ใจความสำคัญ มีความถูกต้อง

๒.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

๓.ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้

๔.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๕.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานที่น่าสนใจและมีความแปลกใหม่

รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผลชิ้นงานนักเรียน

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1
1. รูปแบบชิ้นงาน -รูปแบบชิ้น

งานถูกต้องตามที่กำหนด

-รูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจ

-รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา

-มีเพลงและเสียงประกอบ

-จัดสัดส่วนทุกอย่างลงตัว สวยงาม

-รูปแบบแปลกใหม่น่าสนใจ

-รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา

-มีเพลงและเสียงประกอบ

-จัดสัดส่วนทุกอย่างลงตัว สวยงาม

-รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา

-มีเพลงและเสียงประกอบ

-จัดสัดส่วนทุกอย่างลงตัว สวยงาม

-มีเพลงและเสียงประกอบ

-จัดสัดส่วนทุกอย่างลงตัว สวยงาม

-จัดสัดส่วนทุกอย่างลงตัว สวยงาม
2. ภาษา -มีการใช้ภาษา

อย่างถูกต้อง

-ประโยคสอด

คล้องกับเนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-การเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-ประโยคสอด

คล้องกับเนื้อหา

-สะกดคำถูกต้อง

-การเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-สะกดคำถูกต้อง

-การเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-การเว้นวรรค

โดยไม่ฉีกคำ

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

-มีการใช้ภาษา

อย่างสร้างสรรค์

3. เนื้อหา -เนื้อหาถูกต้อง

-เนื้อหาตรงตาม

หัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาตรงตาม

หัวข้อเรื่อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-รายละเอียด

ครอบคลุม

-เนื้อหาสอดคล้อง

-เนื้อหาสอดคล้อง
4. เวลา ส่งชิ้นงานภายใน

เวลาที่กำหนด

ส่งชิ้นงานช้ากว่า

กำหนด 1 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่า

กำหนด 2 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่า

กำหนด 3 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่า

กำหนด 3 วัน ขึ้นไป

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลการทำงานเป็นกลุ่ม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
4 3 2 1
1. ความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่

ทุกคนมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ของตนเอง

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่

รับผิดชอบ 1 คน

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่

รับผิดชอบ 2 คน

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่

รับผิดชอบ 2 คน ขึ้นไป

2. ขั้นตอนการทำงาน – คัดเลือกและ

เตรียมข้อมูลได้

เหมาะสม

– มีการวางแผน

การทำงาน

– มีการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์

– มีการปฏิบัติตาม

แผนและพัฒนา

งาน

ขาด 1 ขั้นตอน

หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน

หรือไม่ชัดเจน

ขาด 2 ขั้นตอน

หรือไม่ชัดเจน ขึ้นไป

3. เวลา เสร็จก่อนกำหนด

และงานมีคุณภาพ

เสร็จตามกำหนด

และงานมีคุณภาพ

เสร็จไม่ทันกำหนด

แต่งานมีคุณภาพ

เสร็จไม่ทันกำหนด

และงานไม่มีคุณภาพ

4. ความร่วมมือ

 ในการทำงาน

ทุกคนมีส่วนร่วม

และให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที

80% ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 60% ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 40% ของกลุ่มมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

 

๕.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

๑.ผู้เรียนเกิดควาสนุกสนาน และมีความสนใจ

๒.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

๓.ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน มีความสามัคคี ทำงานกันเป็นทีม

๔.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว

๕.ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การสร้างVideo / Presentation By Powtoon บนอินเทอร์เน็ต

๖.ข้อมูลเพิ่มเติม

 

๗.รายชื่อเจ้าของผลงาน

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

๑.นางสาวกุลธิดา พิมพันธ์  นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗๒๒๘๙๔๐๐

e-mail  gawz007@hotmail.com

 

๒.นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรสา  นนทะคุณ นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘๑๘๒๓๕๓๔

e-mail  miewmiew179@gmail.com

 

๓.นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิเพ็ง นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘๖๖๒๒๕๓๓

e-mail  Juralak2343@gmail.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ไพศาล ดาแร่

เบอร์โทรติดต่อ 0866431984

E-mail : darae123@hotmail.com