3-07การใช้ Flip album เบื้องต้น

it_1

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)

ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

เรื่อง     การใช้งาน Flip Album

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระยะเวลา ๔ คาบ/ชั่วโมง

 

. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Flip Album

๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมให้เกิดประโยชน์

๑.๓ นักเรียนรู้จักนำผลงานจากโปรแกรม Flip Album มาใช้ในการนำเสนอผลงานได้

๑.๔ นักเรียนรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Flip Album ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

๑.๕ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

.กิจกรรม (Activities)

  • พูดให้นักเรียนรู้จักโปรแกรม Flip Album ว่าคือโปรแกรมอะไร ทำอะไรได้บ้าง
  • อธิบายวิธีและขั้นตอนการใช้โปรแกรม Flip Album ให้นักเรียนทราบ
  • ยกตัวอย่าง ผลงานที่ทำมาจากโปรแกรม Flip Album ให้นักเรียนดู เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการทำชิ้นงานของนักเรียน
  • ให้นักเรียนจับคู่ และคิดหัวข้อเรื่องที่จะใช้ทำในโปรแกรม Flip Album
  • แล้วให้นักเรียนลงมือใช้งานโปรแกรม Flip Album ตามขั้นตอนที่ได้ชี้แจงไป
  • ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
  • ผู้สอนสรุปบทเรียน

.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
๓.๑ Computer, Note Book
๓.๒ Power Point สื่อการสอนเรื่อง  การใช้งาน Flip album เบื้องต้น

๔.การวัดและการประเมินผล

๔.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล

-สังเกตการณ์

-ตรวจผลงาน

๔.๒ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

-ผลงานของนักเรียน

๕.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม  ซึ่งจะได้ทั้งความสามัคคีในหมู่คณะ และผู้เรียนได้รู้จักใช้ ICT ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยที่ผู้สอนไม่ได้กำหนดหัวข้อในการปฏิบัติงาน  แต่ให้ผู้เรียนได้กำหนดหัวข้อเองซึ่งยิ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและสนใจกิจกรรมมากขึ้นเป็นพิเศษ

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม

๗.รายชื่อเจ้าของผลงาน (๒-๓ คน ต่อกลุ่ม)

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลธิชา        สุกใส  นักศึกษาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์    ๐๙๒-๗๑๘๙๒๙๕        e-mail   Suksai2539@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นายนฤนาท             ดีเลิศ     นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๒-๑๙๑๕๙๑๗          e-mail   Ners.ners555@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรณัส         ไชยวงษ์    นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์    หมายเลขโทรศัพท์   ๐๙๓-๕๓๙๓๕๔๑      e-mail   Stone_life06@hotmail.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษา นายไพศาล ดาแร่

เบอร์โทรติดต่อ 0866431984

E-mail : darae123@hotmail.com