(รางวัลเหรียญทองแดง) เรื่องการเขียนสารคดี ครูธิดานันทน์ บุญเพิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

https://docs.google.com/file/d/0ByrK5fzZ-qksZm9WUUNtbnA0Snc/edit?usp=docslist_api

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีด้วยโครงการตามแนว CONSTRUCTIONISM
เรื่อง การเขียนสารคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระสำคัญ
การเขียนสารคดีเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยนำข้อมูลที่ศึกษามาค้นคว้ามาเรียบเรียงและถ่ายทอดโดยใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ท.2.1 ม.4-6/4 ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆได้
จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้
1. บอกลักษณะการเขียนสารคดีได้
2. อธิบายความแตกต่างของเรียงความและสารคดีได้
3. ประเมินคุณค่างานเขียนสารคดีได้
4. เขียนสารคดีได้อย่างสร้างสรรค์
5. มีเจตคติที่ดีกับการเขียน

( กิจกรรมการเรียนรู้ / การวัดผล / ไอซีทีที่เกี่ยวข้อง / บันทึกอนุทิน / ภาพกิจกรรม / ผลงานนักเรียน อยู่ใน link ข้างต้น )