(รางวัลชมเชย) เรื่องการทดสอบสารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน ม.ราชภัฏพระนคร

วิดิโอการสอนมัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องการทดสอบสารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน  วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)– อธิบายสมบัติของกรด-เบสได้ – จำแนกสารที่ใช้ในบ้านโดยใช้สมบัติความเป็นกรด-เบสได้ – นักเรียนสามารถสรุปผลการสำรวจสารละลายกรด-เบสและนำเสนอโดยการใช้สื่อไอซีทีได้

  • กิจกรรม (Activities)                                                                                                                                  ซึ่งในทีมของเรา มีกิจกรรมในส่วนของการสำรวจและค้นหา มีการปรับเปลี่ยนจากการสอนโดยการทดลองภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นการออกสำรวจสารละลายกรด-เบส ภายในโรงเรียนโดยครูชี้แจงให้นักเรียนจัดทำ story board วางแผนการทำงานก่อนออกไปสำรวจ จากนั้นให้นักเรียนสร้างสื่อการนำเสนอผลการสำรวจ โดยจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอจากความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์
  • เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)                                                                                   –   โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูปดิจิตอล                                                                                                          –    คอมพิวเตอร์/โปรแกรมตัดต่อวิดิโอ                                                                                                        –    อินเทอร์เน็ต/facebook
  • การวัดและการประเมินผล
  •  บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้                                                                                                             ผลจากการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาสารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังประยุกต์ใช้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ในส่วนของการใช่สื่อวิดีโอเพื่อนำเสนอผลงาน
  • ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)                                                             – สื่อวิดีโอและแผนการจัดการเรียนรู้
  • รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)                                                                                                      1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิราพร พลสงคราม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                                           หมายเลขโทรศัพท์ 087-1233160 e-mail ponza.gina123@gmail.com                                                                                                                  2. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเบญจวรรณ   เณรจาที  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                               คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  หมายเลขโทรศัพท์ 092-3544277
  • อาจารย์ที่ปรึกษา                                                                                                                                   ชื่อ-นามสกุล ดร. ศศิธร โสภารัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 083-1381350

แผนการจัดการเรียนรู้sharing