(รางวัลเหรียญทอง) เรื่อง หิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6 ม.ราชภัฎพระนคร

 

VDO แก้ไข

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง หิน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

นักเรียนสามารถอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการสังเกตลักษณะของหิน ประเภทของหิน   การเกิดหิน การนำหินแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์  และสามาสรถจำแนกประเภทของหินออกเป็นกลุ่มได้

2.กิจกรรม (Activities)

ใช้วิธีการสอนโดยใช้การทำกิจรรมกลุ่มให้นักเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหินที่ได้รับมอบหมายผ่านการใช้แท็บเล็ต จากนั้นให้นักเรียนออกแบบ story board ส่งให้ครูดูก่อน ให้นักเรียนลงมือถ่ายทำ video อัดเสียงพูด เมื่อถ่ายทำ video เสร็จครูจะจัดการเรียนการสอนต่อโดยครูจะสอนเทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อ video พร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คลงโปรแกรมการตัดต่อ video หลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนตัดต่อ video ของกลุ่มตนเอง โดยครูจะคอยแนะนำ และให้ความช่วยเหลือระหว่างการตัดต่อ video เมื่อนักเรียนตัดต่อ video เสร็จนักเรียนต้องนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ โดยครูจะมีการวัดผลการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PBL จากการทำใบงานสรุปความรู้ที่ครูให้โดยการฟังข้อมูลจาก video ของเพื่อนๆ

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

โน้ตบุ๊ค  กล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

4.การวัดและการประเมินผล

ประเมินผลจากชิ้นงาน video โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ โดยประเมินในเรื่อง  การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม   เนื้อหา การออกแบบ/แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่องหิน แบบ pbl โดยใช้ ict ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับความสามารถของนักเรียน  และเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก  การสอนนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก  มีอุปสรรคในเรื่องของเวลาที่ไม่เพียงพอเล็กน้อย

6.ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)


 “แผนการสอน”  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หิน (แผนPBL using ICT)

หน่วยการเรียนรู้ที่     6  หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก      เวลา   4   ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน นางสาวอาอีชะห์   โตะโยะ   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

สาระที่ 6    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 6.1   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ว.6.1    ป.6/1   อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว 8.1  ป.6/1   ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น   หรือเรื่อง   หรือสถานการณ์  ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

ว 8.1  ป.6/2   วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและ  คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ

ตรวจสอบ

ว 8.1  ป.6/3   เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสำรวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้

ว 8.1  ป.6/6   แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  อธิบาย  ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ว 8.1  ป.6/8 นำเสนอ จัดแสดง ผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถ

 1. อธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการสังเกตลักษณะของหิน และจำแนกประเภทของหินออกเป็นกลุ่มได้ (K)
 2. อธิบายประเภทของหิน และการเกิดได้ (K)
 3. อธิบายการนำหินแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้ (K)
 4. สืบค้นประเภทและการเกิดของหินได้ (P)
 5. สำรวจ และสังเกตลักษณะต่างๆ ของหินในท้องถิ่นได้ (P)
 6. จำแนกประเภทของหินออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะของหินเป็นเกณฑ์ (P)
 7. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย  และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

วิเคราะห์ผลการเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์ที่ใช้ในการสังเกตลักษณะของหิน  การจำแนกประเภทของหินตามลักษณะการเกิดสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่   หินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร การนำหินแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์

สาระสำคัญ

หิน  คือ  ก้อนวัตถุแข็งประกอบขึ้นด้วยแร่หลายชนิดและเกาะรวมกันอยู่  หินแต่ละก้อน  อาจมีรูปร่าง  ขนาด  สี  ลักษณะผิว  น้ำหนักแตกต่างกันไป

ประเภทของหิน  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่

 1. หินอัคนี คือ  หินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดที่ร้อนจัด ซึ่งอาจเย็นตัวภายในเปลือกโลกหรือภายนอกเปลือกโลก
 2. หินตะกอน หรือหินชั้น  คือ หินที่เกิดจากสิ่งต่างๆ เช่น เศษหิน  กรวด  ทราย  เป็นต้น  มาทับถมกัน  ซึ่งสามารถพบซากดึกดำบรรพ์ (fossil) ได้
 3. หินแปร คือ  หินอัคนีและหินตะกอนที่ได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงจนเปลี่ยนเป็นหินชนิดอื่นๆ

ประโยชน์ของหินอัคนี

 • หินแกรนิต ลักษณะเนื้อหยาบถึงหยาบมาก  เนื้อแข็งสม่ำเสมอ  ทนทานต่อการผุกร่อน  อาจมีดอกผลึกแร่เกาะประสานกันแน่น  มีสีอ่อน  ใช้ประดับ  ปูพื้นผนังอาคาร  หินสลัก
 • หินแกบโบร ลักษณะเนื้อหยาบ  ผลึกใหญ่  มีสีเข้ม  ใช้เป็นหินประดับ
 • หินบะซอลต์ ลักษณะเนื้อแน่น  ละเอียด  มีรูพรุน  สีดำเข้ม  ทนทานต่อการผุกร่อน  ใช้ก่อสร้าง  ทำถนน
 • หินแอนดีไซต์ ลักษณะเนื้อละเอียดแน่น  ทึบ  สีม่วง  เทาแก่  และดำเข้ม  ใช้ประดับ  ทำถนน  ทางรถไฟ  ก่อสร้าง
 • หินพัมมิซ ลักษณะเนื้อหินสาก  เปราะมาก  มีรูพรุนขนาดเล็ก  ลอยน้ำได้  ใช้ทำวัสดุขัดถู

ประโยชน์ของหินตะกอน

 • หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยม      ลักษณะเนื้อหยาบเม็ดตะกอนมีขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร  ประกอบด้วยกรวด  ใช้ในการก่อสร้าง  เป็นหินประดับ  แกะสลัก
 • หินทราย ลักษณะเนื้อหยาบถึงละเอียด  ประกอบด้วยเศษหิน  เศษแร่ ขนาดเท่าเม็ดทราย  ใช้ในการก่อสร้าง  แกะสลัก  หินประดับ
 • หินดินดาน ลักษณะเนื้อละเอียดมาก  ประกอบด้วยแร่ดินเหนียว  กระเทาะหลุดเป็นแผ่นได้ง่าย  ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  เซรามิกส์
 • หินปูน ลักษณะเนื้อละเอียด  แน่นทึบ  ประกอบด้วยแร่แคลไซต์  บางครั้งพบฟอสซิลปน  ใช้ทำปูนซีเมนต์  ปูนขาว  ใช้ในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ของหินแปร

 • หินไนส์   แปรมาจากหินแกรนิต  ลักษณะผลึกเรียงกันเป็นริ้วขนาน  แข็งแรง  ทนทาน  ใช้ทำหินประดับ  ก่อสร้าง
 • หินอ่อน   แปรมาจากหินปูน  มีทั้งลักษณะเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบ ใช้ทำหินประดับ  เป็นวัสดุก่อสร้าง
 • หินชนวน แปรมาจากหินดินดาน ลักษณะเนื้อแน่นละเอียด ผิวหน้าเรียบแยกออกเป็นแผ่นได้ ใช้มุงหลังคา ปูพื้น ทำกระดานชนวน

สาระการเรียนรู้

 • หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน จำแนกตามลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์ เช่น สี เนื้อหิน ความแข็ง   ความหนาแน่น
 • นักธรณีวิทยาจำแนกหินตามลักษณะการเกิด ได้สามประเภท คือ หินอัคนี  หินตะกอน   และหินแปร
 • ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกต่างกัน นำมาใช้ให้เหมาะกับงานทั้งในด้านก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมและอื่น ๆ

ชิ้นงาน / ภาระงาน

 1. สารคดี เรื่องหิน (Rock documentaries)

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมง/คาบ การจัดการเรียนรู้ เครื่องมือ
ชั่วโมงที่ 1   ขั้นนำ·        ครูนำอภิปรายโดยการแนะนำบทเรียนในการใช้ PBL using ICT เรื่องหิน·        ครูถามนักเรียนกระตุ้นความคิดโดยมีคำถามดังนี้o   นักเรียนรู้จักคำว่า Project หรือไหม (ชิ้นงาน)ขั้นสอน·        ครูอธิบายการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบ PBL·        ครูเปิดชิ้นงานตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานที่นักเรียนจะได้รับมอบหมาย  รวมทั้งชี้แจงการประเมินผลชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม โดย Project ของนักเรียนที่ต้องนำเสนอนั้น คือ สารคดี เรื่องหิน By VDO ·        ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น 6 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มที่ครูแบ่งกลุ่มเลือกหัวหน้าทีม มา 1 คน·        แต่ละกลุ่ม ออกมาหยิบฉลากหัวข้อในการทำชิ้นงาน  และแบ่งหน้าที่การทำงาน·        ครูมี Tablet 1 เครื่องต่อ 1 กลุ่มในการค้นหาข้อมูลนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศของกลุ่มจากหนังสือ  วารสาร  อินเทอร์เน็ต  โดยที่แต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ในการหาข้อมูลตามหัวข้อที่จับฉลากได้

ขั้นสรุป

·        แต่ละกลุ่มต้องแบ่งหน้าที่การทำงานและค้นหาข้อมูลของกลุ่มเพื่อนำเสนอ Story Board การทำงานของกลุ่ม

 

–               Power point แนะนำบทเรียน-               VDO ชิ้นงานตัวอย่าง-               Tablet-               หนังสือเรียน
ชั่วโมงที่ 2   ขั้นนำ·        ครูถามความคืบหน้าของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และสำหรับกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยให้ทำต่อให้เสร็จในชั่วโมงขั้นสอน·        ให้เวลาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์·        กลุ่มนักเรียนที่เรียบร้อยพร้อมนำเสนอ Story Board กับครูและที่ปรึกษาของครู·        แก้ไข Story Board ของกลุ่มตัวเอง ขั้นสรุป·        แต่ละกลุ่มนำเสนอ Story Board ของกลุ่ม  –               Power point 
ชั่วโมงที่ 3   ขั้นนำ·        ครูถามความพร้อมในการดำเนินการถ่ายทำสารคดีของกลุ่มโดยมีข้อจำกัดคือ ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสื่อสารในชั่วโมงเรียนเท่านั้น ขั้นสอน·        นักเรียนดำเนินการถ่ายทำสารคดีของกลุ่มตาม Story Board ของแต่ละกลุ่ม·        ครูมีหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาเป็นระยะๆ ควบคุมการทำงานของนักเรียนขั้นสรุป·        แต่ละกลุ่มต้องมีความคืบหน้าในการทำงานถ่ายทำสารคดี 70 % ของ Story Board ทั้งหมด        –               Power point-               กล้องถ่ายรูป-               กล้องวีดีโอ-               โทรศัพท์ 
ชั่วโมงที่ 4   ขั้นนำ·        ครูถามคำถามกระตุ้นในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้o   นักเรียนภูมิใจกับสารคดีของตัวเองไหมขั้นสอน·        ครูแจกใบงานสรุปเนื้อหาเพื่อนักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ในบทเรียน·        นักเรียนนำเสนอ Project สารคดี เรื่องหิน By VDOขั้นสรุป·        ครูสรุปบทเรียนโดยการใช้คำถามในใบงานถามนักเรียน  –               Power point-               Project สารคดี เรื่องหิน By VDO-               Notebook-               Projector-               ใบงานสรุป

การวัดผลและการประเมิน

รายการ ระดับคะแนน คะแนนที่ได้
4 3 2 1
1.    การจัดการการความรู้ นำเสนอข้อมูลความรู้ที่ดี มีประโยชน์และสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลความรู้ที่ดี มีประโยชน์ นำเสนอข้อมูลความรู้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ นำเสนอข้อมูลความรู้ถูกต้องอยู่บ้าง
2.   การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกรายการ ข้อมูลครบถ้วน  ทุกรายการ มีข้อมูลเกือบ     ทุกรายการ มีข้อมูลน้อยมาก
3.   คุณภาพของข้อมูล ข้อมูลชัดเจนมีเหตุผลมีความสอดคล้องทุกรายการ ข้อมูลชัดเจนมีเหตุผลมีความสอดคล้อง เป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลมีเหตุผลอยู่บ้าง ข้อมูลไม่ค่อยมีเหตุผล
4.   แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลเหมาะสม ถูกต้องเชื่อถือได้และมีการเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ แหล่งข้อมูลที่ใช้มีความเหมาะสม             พอสมควร แหล่งข้อมูลที่ใช้ไม่ค่อย      เหมาะสม
5.   ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนองานมีความคิดสร้างสรรค์ และ น่าสนใจ การนำเสนองานมีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนองานความคิดสร้างสรรค์อยู่บ้าง การนำเสนองานไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

 1. โรงเรียนและห้องสมุด
 2. Power point แนะนำบทเรียน
 3. VDO ชิ้นงานตัวอย่าง
 4. Tablet
 5. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
 6. อินเตอร์เน็ต

คุณธรรมที่สอดแทรก

 1. คุณธรรมในเรื่องวินัย การตรงต่อเวลา โดยครูสอดแทรกแนวคิดดังนี้

วินัย การตรงต่อเวลา คือ การส่งงานของนักเรียนตามที่ครูกำหนด

 

ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ ……………………………………………………. อาจารย์พี่เลี้ยง

(……………………………………………………………………..)

วันที่ ……….  เดือน…………………..พ.ศ. ……………..

บันทึกหลังการสอน

 1. ผลการสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………………………………. นักศึกษา

(……………………………………………………………………..)

วันที่ ……….  เดือน…………………..พ.ศ. ……………..

 


 

ภาพการสอน

IMG_3160 20141223_133043 IMG_3157 20141223_132126 20141219_133204 20141215_101042 20141215_095729 20141219_140022

 


ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน

ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวอาอีชะห์    โตะโยะ  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  หมายเลขโทรศัพท์ 0855838739     e-mail  asah.pnru@gmail.com
  2. ชื่อ-นามสกุล นางสาวญาณี  อโนมา   สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  หมายเลขโทรศัพท์  0905633985   e-mail……………………………………
  3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุรางค์   แก้วหัสดี   สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  หมายเลขโทรศัพท์ 0841258355    e-mail……………………………………

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล ดร.ศศิธร    โสภารัตน์   สาขาวิชา   วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 083-1381350   e-mail……………………………………