(รางวัลเหรียญทอง) เรื่อง Infographics วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานสื่อมัลติมีเดีย PBL_PBRU-EdTech (Infographics)
https://youtu.be/p1U8a_Vst0A
(ต้นฉบับที่ปรับปรุงเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอและเผยแพร๋ >28 มีนาคม 2558 )

ผลงานสื่อมัลติมีเดีย (กดดูที่ Link)
https://youtu.be/BZXivGGxLx0
(คลิปนี้เป็นผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมภายในเวลาตามเกณฑ์/กติกาที่กำหนด > 9 มีนาคม 2558)

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. บทความรายงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL
2. บทบรรยายนำเสนอ “PBL” PBRU-EdTech
3. “แผนภาพ” นำเสนอขั้นตอนกิจกรรม “กว่าจะเป็น… PBL_ PBRU-EdTech”
PBL_PBRU-EdTech กว่าจะเป็น (1)

4. “แผนภาพ” นำเสนอขั้นตอนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย “กว่าจะเป็น… PBL_PBRU-EdTech”
PBL_PBRU-EdTech กว่าจะเป็น (2)

5. ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ EdTech_PBRU (กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะผู้เรียนในชั้นเรียน)
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์