3-16 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT เรื่องการเขียนโฆษณา

https://youtu.be/b83tm8Nnw6Q

เรื่อง การเขียนโฆษณา วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโฆษณา โดยนักเรียนต้องสามารถสร้างชิ้นงานโฆษณาด้วยโปรแกรม Microsoft Word ได้

2.กิจกรรม (Activities)

ตอนต้นคาบเรียนครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเรื่องการเขียนโฆษณา โดยเนื้อหาที่สอนได้แก่ ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ หลักในการเขียน โครงสร้าง เทคนิค และตัวอย่างการเขียนโฆษณา จากนั้นเมื่อบรรยายเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน สร้างชิ้นงานโฆษณาด้วยโปรแกรม Microsoft Word แล้วออกมานำเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานและสรุปผลร่วมกัน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดนี้จัดใน 1 คาบเรียน

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ Tools and Materials)

โน้ตบุ๊ค กล้องถ่ายภาพ จอโปรเจกเตอร์

4.การวัดและการประเมินผล

ประเมินผลจากชิ้นงานโฆษณาที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Word ได้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ โดยประเมิน 2 ส่วน คือ ประเมินชิ้นงานโฆษณา และประเมินกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่องการเขียนโฆษณาด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project – based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการใช้   ไอซีทีในการสร้างชิ้นงาน สร้างความสนใจและความแปลกใหม่ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจผู้เรียน จึงทำให้การสอนนี้ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

6.ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโฆษณา โดยใช้ไอซีที (Project – based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) หน่วยการเรียนรู้ที่     5 การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ เวลา   1   คาบเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ผู้สอน นางสาวอนุสรา โครงเซ็น   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

สาระที่ 2 การเขียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ม.3 /2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโฆษณาได้ (K)
 2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานโฆษณาโฆษณาด้วยโปรแกรม Microsoft Word ได้ (P)
 3. นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตประกอบการสร้างชิ้นงานได้ (P)
 4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (A)

วิเคราะห์ผลการเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักในการเขียนโฆษณาอย่างไรให้น่าสนใจ ซึ่งความรู้เรื่องการเขียนโฆษณานี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะการสร้างชิ้นงานโฆษณาด้วยโปรแกรม Microsoft Word นักเรียนจะประหยัดเวลาในการทำงาน ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ออกแบบได้สวยงาม และที่สำคัญนักเรียนยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลประกอบ ซึ่งถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ไอซีทีในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยแท้จริง

สาระสำคัญ

โฆษณา  (โคด-สะ-นา) หมายถึง งานเขียนเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านและผู้ฟัง ให้ใช้บริการหรือซื้อสินค้านั้นๆ  โดยสามารถโน้มน้าวใจด้วยภาษาเนื้อหา  แรงจูงใจ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

 1. เพื่อเเนะนำสินค้าใหม่ให้ผู้บริโภครู้จักและเป็นที่ต้องการของประชาชน
 2. เพื่อเชิญชวน ให้ผู้บริโภคใช้บริการกิจกรรมหรือสินค้าที่เสนอ

การเขียนโฆษณาที่ดี ต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

–  ชื่อสินค้าและรูปภาพโฆษณา

–  สโลแกน

–  สรรพคุณ

–  ราคา

–  แหล่งซื่อ-ขาย

หลักการเขียนโฆษณา

 1. ใช้ภาษาสุภาพ ไม่กำกวม ไม่โฆษณาเกินจริง
 2. บอกรายละเอียดสินค้า ในด้านคุณภาพ ราคา ความสะดวกสบาย
 3. เขียนโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าเเละบริการ
 4. มีการจูงใจ เช่น ลดราคา มีของเเถม ได้รับสิทธิพิเศษ บริการทั้งเงินสดเเละเงินผ่อน เป็นต้น

การใช้ภาษาเพื่อการเขียนโฆษณา

 1. ใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่าย
 2. ใช้ข้อความที่กะทัดรัด สละสลวย เพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่าย
 3. เขียนอักษรให้อ่านง่าย เขียนสะกดการันต์เพื่อความถูกต้อง
 4. ใช้ภาษาที่บ่งบอกให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไร ใช้ประโยชน์อะไร
 5. ไม่เขียนข้อความเกินความจริง และไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นๆ

เทคนิคการเขียนโฆษณาให้น่าสนใจ

การเขียนสโลแกนโฆษณา มีลักษณะการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างไปจากงานเขียนประเภทอื่นๆ เนื่องด้วยสโลแกนที่คิดขึ้นนั้นจะต้องสร้างจุดเด่นให้กับตัวสินค้าและบริการ ศัพท์ที่ใช้ต้องสะดุดตา ติดหู  และต้องใจผู้บริโภค  ข้อความโฆษณาที่จำเป็นต้องนำเอาสโลแกนมาเป็นประเด็นหลักในการเขียน แล้วจึงทำการขยายความในประเด็นรองต่อไปนั่นเอง

คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของสโลแกนที่ดี ( elements of a good slogan ) โดยใช้หลัก 6 ส. มีดังนี้

ส. 1  สั้น กระชับ ได้ใจความ กล่าวคือ ใช้ถ้อยคำน้อย แต่กินความมาก  ทั้งนี้เพื่อให้สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ส. 2  สรรคำมีน้ำหนัก  กล่าวคือ ใช้คำพูดที่หนักแน่น มีความแรงในสาระ

ส. 3  สาระสำคัญเป็นหนึ่ง กล่าวคือ สโลแกนที่คิดขึ้นต้องมีใจความสำคัญหรือเป้าหมายเพียงประการเดียว  เพราะการเขียนสโลแกนที่มีจุดเน้นมากกว่าหนึ่งประเด็น  จะทำให้ผู้บริโภคสับสนในจุดยืนที่ไม่ชัดเจนของสินค้าและบริการ

ส. 4   สัมผัสคล้องจอง  กล่าวคือ  มีการเล่นคำหรือเล่นสัมผัสคล้องจอง  เพื่อเพิ่มความสะดุดตา สะดุดใจ  และจดจำได้ง่าย  อาจใช้การซ้ำคำหรือเล่นสัมผัสคล้องจองก็ได้

ส. 5  สม่ำเสมอในจังหวะอ่าน  กล่าวคือ  มีจังหวะในการอ่านที่ดี  เพราะสโลแกนที่ใส่ใจกับจังหวะที่สม่ำเสมอกันจะทำให้ง่ายต่อการจดจำและทำให้เกิดความสนุกสนานได้อีกด้วย  จังหวะที่ดีในการอ่านคือ  3:3:3  , 2:3:2 , 3:2:3 , 3:3 , 3:4:4  หรือ 4:5

ส .6  สื่อความด้วยชื่อ  กล่าวคือ  ควรมีชื่อสินค้าอยู่ในสโลแกนด้วย  เพื่อช่วยในการจดจำและไม่เกิดความสับสนกับสินค้าอื่น

ชิ้นงาน / ภาระงาน

ชิ้นงานโฆษณาที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Word

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง

ขั้นนำ (5 นาที)

ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน โดยใช้การแบ่งด้วยวิธีจัดกลุ่มเรียงตามเลขที่ จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามว่าทำไมต้องมีการโฆษณา เพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของการโฆษณา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือและร่วมกันสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์

ขั้นสอน (40 นาที)

ครูบรรยายเนื้อหาเรื่องการเขียนโฆษณา จากนั้นครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างชิ้นงานโฆษณาด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยนักเรียนทำลงในโน้ตบุ๊คที่ครูเตรียมให้ ชิ้นงานที่สร้างนั้นจะต้องครบตามองค์ประกอบของการเขียนโฆษณา ในขั้นนี้ครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลประกอบด้วย ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนสร้างชิ้นงานนั้น ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน โดยจะเน้นให้นักเรียนสามารถออกแบบสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง

ขั้นสรุป (15 นาที)

เมื่อนักเรียนทุกกลุ่ม สร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนของการร่วมกันประเมินชิ้นงานที่นักเรียนสร้าง โดยวิธีการประเมินจะประเมิน 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ประเมินตัวชิ้นงานโฆษณาที่นักเรียนสร้างขึ้น วิธีการประเมินคือ ครูแจกลูกบอลซึ่งมีค่าเป็นคะแนนให้ทุกกลุ่มกลุ่มละ 3 ลูก และลูกบอลของครูอีกอีก 1 ลูก จากนั้นให้นักเรียนและครูนำลูกบอลนำไปหยอดในกล่องให้คะแนนและนับคะแนนพร้อมกับประกาศผลคะแนนของนักเรียนและมอบของรางวัลให้นักเรียนทุกกลุ่ม 2. ประเมินกระบวนการทำงานร่วมกันของนักเรียน ซึ่งครูจะเป็นผู้ประเมิน จากนั้นครูสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนฟังอีกครั้ง พร้อมกับให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ปรากฏว่านักเรียนชอบและอยากให้การสอนวิชาภาษาไทยในครั้งต่อไปบูรณาการกับการใช้ไอซีทีอีก เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนไม่เคยพบมาก่อน เนื่องจากการสอนเรื่องการเขียนโฆษณาที่ผ่านมา ผู้สอนจะให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยการวาดรูปลงในกระดาษแล้วเขียนข้อความโฆษณา แต่ครั้งนี้เป็นการสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นักเรียนสามารถออกแบบงานได้อย่างหลากหลาย ประหยัดเวลา และที่สำคัญถือเป็นการประยุกต์ให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือดิจิทัล สร้างชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และการจัดเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนยังได้เผยแพร่ผลงานชิ้นงานโฆษณาของตนเองลงใน facebook ของโรงเรียนอีกด้วย

การวัดผลและการประเมิน

 1. เกณฑ์การประเมินชิ้นงานโฆษณาของนักเรียน
   

  กลุ่ม

  คะแนนที่ได้
    4 3 2 1
  1
  2
  3

  ค่าคะแนน

  4        หมายถึง          ชิ้นงานโฆษณาใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สินค้าที่นำมาโฆษณามีความ

  แปลกใหม่ ออกแบบสีสันสวยงาม และจัดองค์ประกอบของชิ้นงานได้สมดุลกัน

  3        หมายถึง          ชิ้นงานโฆษณาใช้ภาษาถูกต้องแต่ยังคำที่ใช้ยังไม่โดนเด่นมากนัก สินค้าที่นำมาโฆษณา

  มีความแปลกใหม่ ออกแบบสีสันสวยงาม และจัดองค์ประกอบของชิ้นงานได้สมดุลกัน

  2        หมายถึง          ชิ้นงานโฆษณาใช้ภาษาไม่เหมาะสมเป็นบางที่ สินค้าที่นำมาโฆษณา

  ไม่แปลกใหม่ ออกแบบสีสันไม่เด่น และจัดองค์ประกอบของชิ้นงานยังไม่สมดุลกัน

  1        หมายถึง          ชิ้นงานโฆษณาใช้ภาษาไม่เหมาะสมทั้งหมด สินค้าที่นำมาโฆษณา

  ไม่แปลกใหม่ ออกแบบสีสันไม่เด่น และจัดองค์ประกอบของชิ้นงานยังไม่สมดุลกัน

 2.  ประเมินกระบวนการทำงานร่วมกันของนักเรียน
 

กลุ่ม

คะแนนที่ได้
  4 3 2 1
1
2
3

 

ค่าคะแนน

4        หมายถึง          นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันทำงาน ช่วยเหลือกัน และมีการวางแผนก่อนลงมือทำ

3        หมายถึง          นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันทำงาน ช่วยเหลือกัน และมีการวางแผนก่อนลงมือทำ แต่มีส่วนน้อยที่

ไม่ให้ความร่วมมือ

2        หมายถึง          นักเรียนยังไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานเท่าที่ควร นักเรียนเล่น และคุยเสียงดัง

1        หมายถึง          นักเรียนไม่ทำงาน ต่างคนต่างเล่น ไม่สนใจ

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

ห้องกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

Power point เรื่องการเขียนโฆษณา

โน้ตบุ๊ค

อินเตอร์เน็ต

จอโปรเจกเตอร์0

s__9281576 s__9281578 s__9281579 s__9281580 s__9281581 s__9281582 s__9281584