3-12 เรื่องเล่าดิจิทัล : PBL using ICT เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ประเภทผลงาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ (K)
2. นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง (P)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ (A)
2. กิจกรรม (Activities)
1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทักทายและพูดคุยกับนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน
2. ครูแจ้งถึง เรื่องที่จะเรียนในคาบนี้
3. ครูชี้แจงถึงภาระงานที่จะให้นักเรียนทำในคาบนี้ แบบคร่าวๆ
4. ครูบอกวัตถุประสงค์ที่ต้องเรียนเรื่องนี้
2 ขั้นสอน
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน แล้วถามนักเรียนว่ามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหน และนักเรียนใช้ทำอะไรบ้าง
2. ครูอธิบายถึงส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนว่า ประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง
3. ครูแจ้งถึงกิจกรรมและภาระงาน ที่จะให้นักเรียนทำร่วมกันเป็นกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามอัธยาศัย
5. ครูกำหนดปัญหาในการศึกษา ค้นคว้า คือ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
6. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างบ้าง และให้นักเรียนร่วมกันศึกษาว่า แต่ละส่วนคืออะไร และทำหน้าที่อย่างไรบ้าง
7. ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3 ขั้นสรุป
1. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ผลงานของกลุ่มตนเอง หรือผลจากการร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
2. ครูพูดสรุปโดยรวมจากที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
4 ขั้นฝึกฝน
1. นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง
2. นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด และแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม
5 ขั้นนำไปใช้
1. รู้ถึงหน้าที่ของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์แต่ละส่วน
2. ทักษะการศึกษาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
– สื่อการเรียนรู้ Powerpointเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
– ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. การวัดและประเมินผล

วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด
1.ตรวจใบงาน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ใบงาน เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 60
2. สังเกตพฤติกรรมการทำงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 60
3. สังเกตทักษะในการนำเสนองาน แบบบันทึกการนำเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 60

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้สามารถใข้งานทักษะในการสืบค้นข้อมูลและทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
6. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้
คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด าเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
แผนการสอน https://drive.google.com/file/d/0B1eww-71vFnJaUp6dDVuUExsNkU/view?usp=sharing
7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

ชื่อ-นามสกุล นายสุพศิน เงินส่ง นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริกัญญา แสนกัลป์ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล นายจตุพล ไม้เรียง นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์