3-10 PBL using ICT เรื่องการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม paint

ประเภทผลงาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 

 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโปรแกรมแฟลชเพนท์  วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4

 

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
 2. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อเครื่องมือในโปรแกรมแฟลชเพนท์ได้ (K)
 3. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงจากโปรแกรมแฟลชเพนท์ได้ (P)
 4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ แสวงหาความรู้ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี (A)

 

 1. กิจกรรม (Activities)\

 1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

              1.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยการพูดคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้วาดภาพ โดยถามผู้เรียนว่านักเรียนเคยวาดรูปโดยใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์บ้างหรือไม่

2.2 ครูให้เปิดแอนิเมชั่นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯให้ผู้เรียนดูและอธิบายว่าภาพนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร

 1. ขั้นดำเนินการสอน

2.1ครูแนะนำเครื่องมือของโปรแกรมแฟลชเพนท์ให้ผู้เรียนทราบ

 1. ขั้นจัดกิจกรรม

3.1ครูจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5คน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเองตามความสมัครใจ ผู้สอนแนะนำวิธีการทำงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม

3.2 ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองใน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม วาดภาพโดยใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมแฟลชเพนท์ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงในความคิดหนู

3.3ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมแฟลชเพนท์ด้วยตนเอง โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในเรื่องเทคนิคต่างๆ

3.4ครูแจ้งเกณฑ์การวัดประเมินชิ้นงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในความคิดหนู โดยประเมินผลจากเนื้อหา การนำเสนอ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนทราบ ผู้เรียนสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมเกณฑ์การวัดประเมินชิ้นงานร่วมกับครูตามความเหมาะสม

 1. ขั้นนำเสนอ

              4.1นักเรียนพูดคุย อภิปรายเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดภายในกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

4.2 ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบาย เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

 1. ขั้นสรุป

5.1 นักเรียนสรุปเรื่องการใช้โปรแกรมว่าโปรแกรมสามารถใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างไร

 1. ขั้นประยุกต์ใช้

              5.1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพได้อย่างถูกต้อง

5.2 ผู้เรียนรู้จักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้

              5.3 ผู้เรียนสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้

5.4 ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

5.5 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรมแฟลชเพนท์ในการวาดภาพได้

 

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
 2. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4
 3. สื่อแอนิเมชั้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก youtube.com

 

 1. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่วัดผล วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้(K)

ผู้เรียนสามารถบอกชื่อเครื่องมือในโปรแกรมเพนท์ได้ (K)

ตรวจใบงานที่1 ใบงานที่1 เรื่อง เครื่องมือในโปรแกรมเพนท์ ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงจากโปรแกรมเพนท์ได้ (P)

ชิ้นงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของฉัน เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) 4 ระดับ
ด้านคุณลักษณะฯ (A)

ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ แสวงหาความรู้ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี (A)

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม/รายบุคคล ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 3

 

 1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้สามารถใข้งานทักษะในการสืบค้นข้อมูลและทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้

คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการสอน  https://drive.google.com/file/d/0BxeUb7S5R6tabzBYX2dMRmZkYlk/view

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

 

ชื่อ-นามสกุล  นายศุภชัย จิตราวุธ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอันนิช เจ๊ะแห นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นายวัชระ กุลศรี นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์