3-07 เรื่อง Card for my king

ประเภทผลงาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 

 

เรื่อง Card for my king

ระดับชั้น ป.5

 

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ
 3. เพื่อให้นักเรียนสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์

 

 1. กิจกรรม (Activities)
 2. ให้นักเรียนร่วมกันบอกถึงความสำคัญของในหลวง
 3. ให้นักเรียนศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของในหลวงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 4. นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วอภิปราย และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
 5. ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน Card for my king โดยใช้เว็บไซต์ Canva
 6. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
 2. ตัวอย่างงานนำเสนอที่สร้างจากเว็บ canva
 3. คอมพิวเตอร์
 4. โปรเจคเตอร์

 

 1. การวัดและประเมินผล

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)  
1.เนื้อหา – เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์- เนื้อหาตรงตามหัวข้อ- เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม

– เนื้อหามีความสอดคล้องกัน

– เนื้อหามีความสอดคล้องกัน

– เนื้อหาตรงตามหัวข้อ- เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม- เนื้อหามีความสอดคล้องกัน – เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม- เนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกัน – เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ  
2.การนำเสนอ – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- มีการสบตาผู้ฟัง – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง – การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง – อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง- การนำเสนอไม่น่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง  
3.ความสวยงาม – ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน- ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสม- ข้อความอ่านยาก – ข้อความอ่านยาก- ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม- ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน  
4.ความคิดสร้างสรรค์ – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม- ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม- ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม- ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม – ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม -ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น  

 

 

 1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากจินตนาการได้ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้  และนักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้

คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการสอน  https://drive.google.com/file/d/0B2l77Un9LUgddDNlYnJSTlVaMjQ/view

 

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุนิษา เกื้อช่วย นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธันญาเรศ ยิ้มแสง นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอมรรัตน์ ศิริตะงัน  นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์