3-04 เด็กดีมีจิตสาธารณะ

ประเภทผลงาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 

 

เรื่อง เด็กดีมีจิตสาธารณะ

ระดับชั้น ม.1

 

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
 2. นักเรียนบอกความสำคัญของจิตสาธารณะได้ (K)
 3. นักเรียนสร้างงานจากโปรแกรมที่หลากหลายได้ (P)
 4. นักเรียนแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี (A)

 

 1. กิจกรรม (Activities)
 1. 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
 • กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยการพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ

และคำว่าจิตสาธารณะนั้นมีความสำคัญอย่างไร เราจะทำอย่างไรให้เราทุกคนเกิดการมีจิตสาธารณะ

 • ครูเปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะให้นักเรียนดูและให้นักเรียนสะท้อนความคิดว่า

นักเรียนรู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไรจากวีดีทัศน์

 1. ขั้นดำเนินการ

                   2.1 ครูจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 3 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่ม ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้สอนแนะนำวิธีการทำงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม

2.2 ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์การค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของความหมายและความสำคัญของจิตสาธารณะโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ขั้นจัดกิจกรรม

                   3.1 หลังจากค้นคว้าหาข้อมูล ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายกันภายในกลุ่มและทำใบงานเรื่องความหมายความสำคัญของการจิตสาธารณะ และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

3.2 เมื่อนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนและครูเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ขาดไปครูให้นักเรียนจัดทำ Info โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานตามความถนัดและตามความสนใจของนักเรียน

3.3 ครูแจ้งการประเมินชิ้นงาน Infographics เด็กดีจิตสาธารณะโดยประเมินจากเนื้อหา การนำเสนอ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนทราบ นักเรียนสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินชิ้นงานร่วมกับครูตามความเหมาะสม

3.4 ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด้วยตนเอง โดยครูคอยให้ความเหลือแนะนำในเรื่องเทคนิคต่างๆ

 • ครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
 1. ขั้นสรุป

4.1 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับและปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับในการสร้างชิ้นงานครั้งนี้

ร่วมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหา

4.2 ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบาย เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

 1. ขั้นประยุกต์ใช้

                   5.1 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง

5.2 นักเรียนรู้จักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้

5.3 นักเรียนสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้

5.4 นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

5.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูล ออนไลน์ได้

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)

– โปรแกรม Microsoft PowerPoint , เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์

 

 1. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้(K)

นักเรียนบอกความสำคัญของจิตสาธารณะได้ (K)

ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและความสำคัญของจิตสาธารณะ ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและความสำคัญของจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์ได้

คะแนนร้อยละ 70

ขึ้นไป

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนสร้างชิ้นงานเป็น Infographics จากโปรแกรมที่หลากหลายได้ (P)

Infographics เด็กดีจิตสาธารณะ เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) เกณฑ์ในการวัด

และประเมินผล

(Rubric Score) 4

ระดับ

ด้านคุณลักษณะฯ (A)

– แสวงหาความรู้ มีความ

รับผิดชอบ และมีทักษะในการ

ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี

สังเกตพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม

การปฏิบัติงานกลุ่ม/รายบุคคล

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ระดับ 2

 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

ประเด็นการ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1.เนื้อหา – เนื้อหาใช้คำ

ถูกต้องสมบูรณ์

– เนื้อหาตรงตาม

หัวข้อ

-เนื้อหาเป็นไป

ตามที่กำหนด

-เนื้อหามีความ

สอดคล้องกัน

-เนื้อหามีการ

อ้างอิงแหล่งที่

ครบถ้วน

– เนื้อหาตรง

ตามหัวข้อ

-เนื้อหาเป็นไป

ตามที่กำหนด

-เนื้อหามีความ

สอดคล้องกัน

-เนื้อหามีการ

อ้างอิง

แหล่งที่มา

ข้อมูล

– เนื้อหา

เป็นไปตามที่กำหนด

-เนื้อหาไม่มี

ความสอดคล้องกัน

-เนื้อหามีการ

อ้างอิง แหล่งที่มา

ข้อมูล

– เนื้อหาไม่ตรง

ตามหัวข้อ/เขียน

คำผิด

-เนื้อหาไม่มีการ

อ้างอิงแหล่งที่มา

ข้อมูล

 
2.การนำเสนอ – อธิบายเนื้อหา

ได้ถูกต้อง

-การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ

– การนำเสนอน่าสนใจ

-มีการสบตาผู้ฟัง

– อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง

-การนำเสนอมี

ความต่อเนื่อง

เป็นลำดับ

-การนำเสนอ

น่าสนใจ

– ไม่มีการสบตา

ผู้ฟัง

– การนำเสนอมี

ความต่อเนื่อง

เป็นลำดับ

-การนำเสนอ

น่าสนใจ

-ไม่มีการสบตาผู้ฟัง

– อธิบายเนื้อหา

ไม่ถูกต้อง

-การนำเสนอไม่

น่าสนใจ

-ไม่มีการสบตา

ผู้ฟัง

 
3.ความสวยงาม – ข้อความและ

ภาพมีความ

สอดคล้องกัน

– ชิ้นงานมีความ

เป็นระเบียบจัด

วางตำแหน่งได้

เหมาะสม

-ข้อความอ่านง่าย

– ชิ้นงานมีความ

เป็นระเบียบจัด

วางตำแหน่งได้

เหมาะสม

– ข้อความอ่าน

ง่าย

– ชิ้นงานไม่มี

ความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสม

– ข้อความอ่านยาก

– ข้อความอ่านยาก

– ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม

– ข้อความกับพื้น

หลังกลมกลืนกัน

 
4.ความคิดสร้างสรรค์ – ใช้ข้อความ

แลภาพประกอบ

อย่างสวยงาม

-ใช้เครื่องมือใน

โปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม

– ไม่ลอกเลียน

แบบผลงานผู้อื่น

– ใช้ข้อความ

และภาพประกอบ

อย่างสวยงาม

-ใช้เครื่องมือใน

โปรแกรมออกแบบ

ชิ้นงานได้เหมาะสม

– ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม -ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น  

 

 

 1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

หลังจากการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนสามารถทำอินโทรอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับเด็กดีมีจิตสาธารณะจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ และสามารถปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนได้มีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ และสามารถทำให้เด็กได้เข้าใจในการมีจิตสาธารณะมากขึ้น

 

 

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการสอน  https://drive.google.com/drive/folders/0B3gmTfmj_sw-NlZkZTRaR0Z5WUU

 

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

ชื่อ-นามสกุล  นายศุภชัย มณีมัย นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นายกรกช สุสิลา นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชฎาภรณ์ ชื่นชม นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์