3-02 รู้ทันการใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager

ประเภทผลงาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 

 

เรื่อง รู้ทันการใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager

ระดับชั้น ม.2

 

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
 2. นักเรียนอธิบายแถบเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานได้ (K)
 3. นักเรียนสร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager ได้ (P)
 4. นักเรียนแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี (A)

 

 1. กิจกรรม (Activities)
 2. 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.1 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยการพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการรู้ทันการใช้สื่อ ICT ว่านักเรียนมีผลกระทบข้อดีข้อเสียอย่างไรในการใช้สื่อไอซีที

1.2 ครูเปิดชิ้นงานที่สร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager  ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าชิ้นงานที่สร้างด้วยโปรแกรม  mindjet mindmanager  มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร

 1. ขั้นดำเนินการสอน

2.1 ครูอธิบายว่าโปรแกรม mindjet mindmanager  ใช้ทำอะไรได้บ้างและอธิบายแถบคำสั่งและเครื่องมือต่างๆของโปรแกรม  mindjet mindmanager  และให้นักเรียนลองฝึกใช้งานเครื่องมือต่างๆ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง

2.2 ครูจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 3 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่ม   ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้สอนแนะนำวิธีการทำงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม

 1. ขั้นจัดกิจกรรม

3.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายกันภายในกลุ่ม ในหัวข้อการรู้ทันการใช้สื่อ ICT จากนั้นครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตในหัวข้อการรู้ทันการใช้สื่อ ICT ด้วยตนเอง จากนั้น และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

3.2 เมื่อนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนและครูเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ขาดไป ครูให้นักเรียนร่วมกันออกแบบและวางแผนในการสร้างแผนผังความคิดโดยใช้โปรแกรม  mindjet mindmanager   ในการสร้างชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

3.3 ครูแจ้งเกณฑ์การวัดประเมินชิ้นงานแผนผังความคิดโดยใช้โปรแกรม  mindjet mindmanager โดยประเมินผลจากเนื้อหา การนำเสนอ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนทราบ นักเรียนสามารถเสนอแนะเพิ่มเติมเกณฑ์การวัดประเมินชิ้นงานร่วมกับครูตามความเหมาะสม

3.4 ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม โปรแกรม  mindjet mindmanager ด้วยตนเอง โดยครูคอยให้ความเหลือแนะนำในเรื่องเทคนิคต่างๆ

3.5 ครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

 1. ขั้นสรุป

4.1 นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับและปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับในการสร้างชิ้นงานครั้งนี้ ร่วมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหา

4.2 ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบาย เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

 1. ขั้นประยุกต์ใช้

5.1 นักเรียนสามารถนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

5.2 นักเรียนรู้จักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้

5.3 นักเรียนสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้

5.4 นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

5.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์ได้

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
 • โปรแกรม mindjet mindmanager
 • เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 1. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้(K)

นักเรียนอธิบายแถบเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานได้

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคุณภาพ  2 ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนสร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager ได้

ชิ้นงาน โปรแกรม mindjet mindmanager เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) 4 ระดับ

 

ด้านคุณลักษณะฯ (A)

–    แสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม/รายบุคคล ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2

 

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1.เนื้อหา – เนื้อหาใช้คำถูกต้องสมบูรณ์

-เนื้อหาตรงตามหัวข้อ

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-เนื้อหามีความสอดคล้องกัน

-เนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งที่ครบถ้วน

– เนื้อหาตรงตามหัวข้อ

-เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-เนื้อหามีความสอดคล้องกัน

-เนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล

– เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด

-เนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกัน

-เนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล

– เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ/เขียนคำผิด

-เนื้อหาไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล

 
2.การนำเสนอ – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ

-มีการสบตาผู้ฟัง

– อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง

-การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ

-การนำเสนอน่าสนใจ

– ไม่มีการสบตาผู้ฟัง

– การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ

-การนำเสนอน่าสนใจ

-ไม่มีการสบตาผู้ฟัง

– อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง

-การนำเสนอไม่น่าสนใจ

-ไม่มีการสบตาผู้ฟัง

 
3.ความสวยงาม – ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน- ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม

– ข้อความอ่านง่าย

– ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสม

– ข้อความอ่านยาก

– ข้อความอ่านยาก

– ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม

– ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน

 
4.ความคิดสร้างสรรค์ – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม

-ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม- ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น

– ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม

-ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม

– ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม -ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น  

 

 

 1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายแถบเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานได้ นักเรียนสร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม mindjet mindmanager ได้ และนักเรียนแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี

 

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการสอน  https://drive.google.com/file/d/0B8PMZu2pvYanSGU5b1hLRG1NQ0U/view?usp=sharing

 

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิเดช  ศรีนิล นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นายวทัญญู รัตนบันดาล นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์