3-01 พ่อหลวงในความทรงจำ

ประเภทผลงาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 

 

เรื่อง พ่อหลวงในความทรงจำ

ระดับชั้น ป.4

 

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
 2. สามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรม Tux paint ได้
 3. สามารถสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Tux paint ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
 4. สามารถบอกโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ

ได้อย่างน้อย ๑ โครงการ

 1. กิจกรรม (Activities)

วิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA  MODEL)

ขั้นที่  1 การทบทวนความรู้เดิม

 1. นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับครู โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นคำถามดังต่อไปนี้
 • เมื่อนักเรียนวาดภาพนักเรียนจะใช้โปรแกรมอะไรในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์
 1. นักเรียนร่วมอภิปรายาร่วมกับครูเกี่ยวกับโปรแกรม Tux paint โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ในการวาดภาพ

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่

 1. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการโดยมีชื่อกิจกรรมว่า “บก น้ำ อากาศ” เพื่อเตรียมความพร้อม
 2. ครูแจก ใบงานที่ ๑ เรื่องพ่อหลวงในความทรงจำ ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นคำถามดังต่อไปนี้
 • นักเรียนรู้จักในหลวง รัชกาลที่ ๙ หรือไม่ เพราะอะไร จงอธิบายพอสังเขป ?
 • นักเรียนรู้จักโครงการในพระราชดำริ หรือ พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙ หรือไม่มีอะไรบ้าง

ขั้นที่  3  การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

 1. นักเรียนลงมือทำ ใบงานที่ ๑ เรื่อง พ่อหลวงในความทรงจำ โดยทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านอินเตอร์เน็ตมาบูรณ์นาการกับความรู้เดิม

ขั้นที่  4   การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

 1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน เกี่ยวกับใบงานที่ ๑ เรื่องพ่อหลวงในความทรงจำ

ขั้นที่  5  การสรุปและจัดระเบียบความรู้

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ ประเด็นที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล คือ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ และ โครงการในพระราชดำริ หรือ พระราชกรณียกิจของในหลวง
 2. นักเรียนฟังการบรรยายการใช้งานโปรแกรม Tux paint จากครูผู้สอน
 3. นักเรียนร่วมกันซักถามข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Tux paint

ขั้นที่  6   การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน

 1. นักเรียนรับใบงานที ๒ เรื่อง ออกแบบภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงผ่านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Tux paint
 2. นักเรียนแต่ละคนลงมือปฏิบัติงานวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Tux paint โดยมีหัวข้อประเด็นให้สร้างสรรค์คือ “พ่อหลวงในความทรงจำ”

            ขั้นที่  7   การประยุกต์ใช้ความรู้

 1. นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายแนวคิดพอสังเขป
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไป

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)

โปรแกรม Tux paint, เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 1. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1.เนื้อหา – เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์- เนื้อหาตรงตามหัวข้อ- เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม

– เนื้อหามีความสอดคล้องกัน

– เนื้อหาตรงตามหัวข้อ- เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม- เนื้อหามีความสอดคล้องกัน – เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด- เนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม- เนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกัน – เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ
2.การนำเสนอ – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- มีการสบตาผู้ฟัง – อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง- การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง – การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ- การนำเสนอน่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง – อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง- การนำเสนอไม่น่าสนใจ- ไม่มีการสบตาผู้ฟัง
3.ความสวยงาม – ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน- ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสม- ข้อความอ่านยาก – ข้อความอ่านยาก- ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม- ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน
4.ความคิดสร้างสรรค์ – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม- ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม- ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม- ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม

 

 

 1. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรม Tux paint ได้ สามารถสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยโปรแกรม

Tux paint ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม และสามารถบอกโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ

 

 

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้

คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการสอน  https://drive.google.com/open?id=0B_pGsIOvbpkAdzlTZnE3bFZXVTA

 

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

ชื่อ-นามสกุล  นายเกียรติศักดิ์ แก้วศรี นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณพร  เสวกจันทร์ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล นายอภิสิทธิ์ ศุภพงษ์กร นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์