3-23การวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ( Paint)

การใช้ไอซีทีจัดการการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนว Constructionism
เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ( Paint)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective)
1) อธิบายวิธีการใช้งาน paint เพื่อสร้างชิ้นงานได้
2) มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปภาพด้วย paint
3) มีทักษะในการสร้างรูปภาพด้วย paint
2. กิจกรรม (Activities)
1) ให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) จากสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดเตรียมไว้
2) ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้ลองฝึกวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ตามจิตนาการของนักเรียนเอง โดยกาหนดระยะเวลาในการสร้างผลงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3) เมื่อครบกาหนดเวลา ครูผู้สอนตรวจผลงานของนักเรียน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามความสวยงาม เสร็จตามเวลาที่กาหนด
4) นักเรียนทาการบันทึกผลงาน แล้วทาการปริ้นเป็นรูปภาพ จัดเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
3. เครื่องมือไอซีที/วัตถุอุปกรณ์ (Tools and
1) โปรแกรม paint
2) Adobe Captivate
3) เครื่องคอมพิวเตอร์
4) เมาส์
4. การวัดและการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินชิ้นงานให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามผลงานของผู้เรียน เช่น ความสวยงาม เสร็จตามเวลาที่กาหนด
2
5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาวิธีการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) แล้ว นักเรียนสามารถนาเอาความรู้ที่ได้จากการดูสื่อ มาใช้ในการวาดภาพตามจินตนาการของตนเองได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทาให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการไปพร้อมกับการเรียนรู้

7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คนต่อกลุ่ม)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1. ชื่อ – นามสกุล : นางสาวรัชนีกร บุตรทิพย์ นักศึกษาวิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ : ครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0903572685 E-mail : ratchaneekorn2003@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายไพศาล ดาแร่ หมายเลขโทรศัพท์ : 0866431984
E-mail : p.darae@365.udru.ac.th
2. ชื่อ – นามสกุล : นายพันธวัฒน์ ถ่องตะคุ นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ : ครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0828577438 E-mail : tongthaku@gmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายไพศาล ดาแร่ หมายเลขโทรศัพท์ : 0866431984
E-mail : p.darae@365.udru.ac.th
3. ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ บุตรวงษ์ นักศึกษาวิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ : ครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0914172751 E-mail : jutaraat_ae@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายไพศาล ดาแร่ หมายเลขโทรศัพท์ : 0866431984
E-mail : p.darae@365.udru.ac.th