3-24การทำสื่อ Stop Motion วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วีดีโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
เรื่อง การทำสื่อ Stop Motion วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)

 1. 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสุภาษิต คำพังเพย
 2. 2. นักเรียนมีทักษะการสร้างชิ้นงานโดยการทำสื่อ stop motion
 3. 3. นักเรียนตระหนักถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.กิจกรรม(Activities)

 1. 1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน
 2. 2. ครูเกริ่นนำเนื้อหาที่ใช้ในการเรียน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น
 3. 3. ครูและผู้เรียนทำความเข้าเกี่ยวกับ สุภาษิต คำพังเพย
 4. 4. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนทั้งหมดออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน พร้อมทั้งตั้งเกณฑ์การประเมินร่วมกัน
 5. 5. ผู้เรียนร่วมกันวางแผน สืบค้นหาข้อมูล แบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม(ผู้เรียนทุกคนมีหน้าเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน) โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ
 6. 6. ผู้เรียนร่วมการสร้างชิ้นงาน ทำสื่อ stop motion เกี่ยวกับความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย
 7. 7. ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและนำเสนอผลงาน
 8. 8. ครูประเมินผลงานของผู้เรียน

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)

          เครื่องมือไอซีที

-กล้องถ่ายรูป

-โทรศัพท์

-โน้ตบุ๊ค

-คอมพิวเตอร์

-ซอร์ตแวร์ (Adobe Photoshop,Adobe Premiere Pro)

-เครื่องพิมพ์เอกสาร

-โปรเจคเตอร์

          วัสดุ/อุปกรณ์

-ดินน้ำมัน

-กระดาษ A4

-ดินสอ/ปากกา

-กล่อง

4.การวัดและประเมินผล

          เกณฑ์ผลงาน

-ความยาวของสื่อไม่เกิน 3 นาที

-ความสวยงาม

-ความถูกต้องของเนื้อหา

-ความคิดสร้างสรรค์

-การนำเสนอผลงาน

          เกณฑ์การทำงานร่วมกัน

-ทุกคนมีหน้าที่อย่างชัดเจน

เกณฑ์ในการวัดและการประเมินผล(Rubric Score)

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1. เนื้อหา เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์เนื้อหาตรงตามหัวข้อ    ที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม สอดคล้องกัน เนื้อหาตรงตามหัวข้อเป็นไปตามที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม        สอดคล้องกัน เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม แต่ไม่สอดคล้องกัน เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ
2. การนำเสนอ อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องการนำเสนอมีความสอดต่อเนื่อเป็นลำดับ น่าสนใจ สบจาผู้ฟัง อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องการนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ น่าสนใจ ไม่สบตาผู้ฟัง การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ น่าสนใจ ไมสบตาผู้ฟัง อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่น่าสนใจ ไม่สบตาผู้ฟัง
3.ความสวยงาม ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม อ่านง่าย ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม อ่านง่าย ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสมข้อความอ่านยาก ข้อความอ่านยาก ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน
4.ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม ไม่ลอกเลียน  แบบผลงานผู้อื่น ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

การนำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรื้อร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อในการเรียน

6.ข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าของผลงาน

ประเภทนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 1. ชื่อ-นามสกุล นายวชิระ ขุริมนต์  นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0883076183 E-mail wachiraem@gmail.com

 1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวดุษฎี ทรทึก นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0885513644 E-mail dutsadee.199586@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา นายไพศาล ดาแร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0866431984

E-mail p.darae@365.udru.ac.th