(รางวัลชมเชย) เรื่องเมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง ชั้นป.3 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL Using ICT)

เรื่อง เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สามารถปรับคุณภาพของวีดีโอเป็น HD เพื่อความคมชัด)

 

วีดีโอผลงานของนักเรียน  (ผลงานของพวกเรา ป.3 เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง )จะมีการนำผลงานไปอัปโหลดไว้ที่ไดร์ฟของห้องเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้ามาชมได้ทุกเวลาเมื่อต้องการ และเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกอีกด้วย

dddddd…. ภาพแสดงไดร์ฟเก็บผลงานของนักเรียน….

(ลิ้งค์สำหรับเข้าชมวีดีโอผลงานของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง)

V

V

https://drive.google.com/folderview?id=0B1YBpxMvMHwLflV2aGJPZVpKMzJRdEFRNy1YOXNLN1RJd2hqMFdWTjA1X2RFdHdWVUg3czg&usp=sharing

ภาพชิ้นงานของนักเรียน  ในกิจกรรมที่ 1 กล่องปริศนา ????

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภาพชิ้นงานของนักเรียน  ในกิจกรรมที่ 2 ว๊าวว มันเปลี่ยนได้

10997042_10202698761670709_1683911795_n11075933_10202698761350701_2108300629_n 11084525_10202698762630733_1994289101_n 11087979_10202698761390702_1203681512_n

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัสดุ เพื่อนำมาทดลองการเปลี่ยนแปลงได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุได้

กิจกรรม

 1. ในการนำเข้าสู่บทเรียนครูถามคำถามกระตุ้นความคิดเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้น
 2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมกล่องปริศนา โดยให้นักเรียนออกมาจับการ์ดภาพในกล้องปริศนา แล้วนำไปทำใบกิจกรรม และครูเป็นผู้สรุปกิจกรรมในตอนท้าย
 3. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 7 คนให้นักเรียนทำกิจกรรม ว๊าว มันเปลี่ยนได้ โดยครูจะให้กระดาษหนังสือพิมพ์กลุ่มละ 1 ฉบับ ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลร่วมกันทำงาน จากนั้นออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและถ่ายวีดีโอ
 4. ครูผู้สอนสรุปกิจกรรมการเรียนการสอน

 เครื่องมือ

 1. เครื่องมือไอซีที (กล้องวีดีโอ)
 2. ใบกิจกรรม
 3. กระดาษหนังสือพิมพ์
 4. กล่องปริศนา , การ์ดภาพ
 5. กระบอกคะแนน
 6. กาว , กรรไกร

การวัดและประเมินผล

 1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน
 2. ประเมินใบกิจกรรม
 3. ประเมินตามเกณฑ์ของ Rubicstar

 

บันทึก

จากการสอนเรื่อง เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนสามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุได้  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทดลองการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุได้  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างสนุกสนาน ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวทรงพัตรา   สุวรรณรอ   084-4909370       zsab.penguinx@hotmail.com

นางสาวน้ำฝน      แสนใจ    089-5161904           namfon19927@gmail.com

นางสาวอธิชา   สุวรรณคีรี    084-5760596          yuimaimaeif@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ   หมายเลขโทรศัพท์ 086-2931485

E – mail  :  hs9min@gmail.com

1907407_953218444688716_6671090242817890053_n10413310_953218338022060_2414849911178027701_n14729_952764564734104_6877257860421365735_n10404094_952812724729288_3349112855407627808_n11012216_953220564688504_796551468_n11020386_953220601355167_1193185356_n11022906_953220284688532_800483568_n11039435_953220228021871_2047473444_nIMG_0032IMG_2668IMG_2675