3-18 เรื่อง “เราจะนำใบไม้มาห่อขนมได้อย่างไร”

 

ชื่อเรื่อง:  PBL using ICT  เรื่อง “เราจะนำใบไม้มาห่อขนมได้อย่างไร”  ของนักเรียนชั้นอนุบาล(อายุ 3-5 ปี ห้องเพชรน้ำบุษย์)   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จุดประสงค์การเรียนรู้(Objective)

 1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการห่อขนมจากใบไม้ได้
 2. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Paint ในการออกแบบห่อขนมได้
 3. นักเรียนสามารถลงมือห่อขนมจากใบไม้ได้อย่างสร้างสรรค์ตามที่ออกแบบไว้

กิจกรรมการเรียนการสอน(Activities)

ขั้นนำ

 1. ครูพานักเรียนเดินสำรวจใบไม้บริเวณรอบๆโรงเรียน โดยให้เด็กๆสังเกตลักษณะของใบไม้ชนิดต่างๆ จากนั้นครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการนำใบไม้ไปใช้ประโยชน์ โดยครูตั้งคำถามดังนี้

– เด็กๆคิดว่าเราจะนำใบไม้ไปทำอะไรได้บ้าง

– เด็กๆจะมีวิธีการอย่างไรในการทำ

ขั้นกิจกรรม

 1. ครูพานักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับใบไม้ที่สามารถนำมาห่อขนมได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. นักเรียนวาดภาพใบไม้ที่สามารถนำมาห่อขนมได้ลงในกระดาษเอ 4 จากนั้นตัดรูปภาพมาตัดแล้วติดลงในตาราง
 3. ครูเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการห่อขนมจากใบไม้ จากนั้นให้เด็กทดลองห่อขนมตามแบบของวิทยากร
 4. ครูแนะนำการทำกิจกรรมการออกแบบห่อขนมโดยใช้โปรแกรม paint และการพิมพ์ผลงานด้วยเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมคนละ 20 นาที  จากนั้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวก
 5. นักเรียนทำการห่อขนมจากใบไม้ตามที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรม paint เมื่อทำกิจกรรมเสร็จช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

 ขั้นสรุป

 1. นักเรียนนำผลงานมาส่งครูโดยบอกเล่าเรื่องราวจากผลงานให้ครูฟัง

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tool and Materials)

 1. คอมพิวเตอร์
 2. เครื่องพิมพ์เอกสาร
 3. เพลง ใบไม้ต้นเดียวกัน
 4. ใบไม้
 5. วัสดุอุปกรณ์ในการทำขนมเทียน(ยางรัดแกง ไม้จิ้มฟัน ถาด ซึงนึ่งขนม ช้อน/ทัพพี )
 6. ดินน้ำมัน
 7. กระดาษ a4
 8. สีไม้/สีเทียน

การวัดและการประเมินผล

     วิธีการวัด

 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 2. สังเกตผลงานนักเรียน
  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการประเมินผล

– แบบประเมินการจัดการเรียนรู้

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจโดยมีประเด็นคำถามคือ “เราจะนำใบไม้มาห่อขนมได้อย่างไร” เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์จริง และมีการใช้สื่อ ICT เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม ทำให้เด็กมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

 ข้อมูลเพิ่มเติม(แผนการจัดการเรียนรู้)

แนบแผนการจัดการเรียนรู้ seltem  https://drive.google.com/drive/folders/0B0b6PmuS0NExaW9SV0stcy0xTjQ

แนบภาพการจัดกิจกรรมhttps://drive.google.com/drive/folders/0B0b6PmuS0NExdzQ0ZHFVdS1CTTg

รายชื่อเจ้าของผลงาน

1.นางสาวสุดา   ชิณกะธรรม โทร.088-3753912

2.นางสาวเกษรินทร์  สิถิละวรรณ  โทร.08-04660552

3.นางสาววชิราวรรณ   เกาะสมบัติ โทร.06-11396814

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วรารัตน์ ธุมาลา   หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6380369

e-mail : tumalawararat@gmail.com