3-20 เรื่องสีจากธรรมชาติ

   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง  สีจากธรรมชาติ                                  สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2                                 ระยะเวลา 7 คาบ/ชั่วโมง

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

 • นักเรียนสามารถอธิบายสีที่เกิดจากธรรมชาติได้ (K)
 • นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ (P)
 • นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ (P)
 • นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (A)

2.กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

 • ครูนำสีชนิดต่างๆมาให้เด็กสังเกต
 • ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ดังนี้

– เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้าง

– สีเหล่านี้ได้มาจากที่ใด

– เด็กๆอยากทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสี

 • เด็กเลือกประเด็นหัวข้อที่สนใจ

ขั้นกิจกรรม

 • เด็กสืบค้นข้อมูลเรื่องที่สนใจคือ สีจากธรรมชาติ ครูคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
 • เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำสีจากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์และเลือกเรื่องที่เด็กๆสนใจ
 • เด็กสืบค้นข้อมูลเรื่องที่สนใจ คือ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
 • เด็กนำผ้าที่เตรียมไว้มามัด ทำให้เป็นลวดลายตามจินตนาการ
 • เด็กนำผ้าที่มัดเสร็จไปย้อมจากสีธรรมชาติ ครูคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
 • เมื่อเด็กๆได้ผ้าที่มัดย้อมเสร็จแล้ว ร่วมกันแสดงความคิดเห็นการนำผ้าไปใช้ประโยชน์
 • เด็กๆแบ่งกลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม
 • เด็กลงมือทำชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ ครูคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
 • เด็กวางแผนถ่ายทำวีดีโอนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง

ขั้นสรุป

 • เด็กนำเสนอผลงานวีดีโอของตนเองหน้าชั้นเอง
 • เด็กและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่องสีจากธรรมชาติ
 • ครูอัพโหลดวีดีโอการเรียนรู้ ผลงานของเด็กๆลงในเว็บไซต์โรงเรียน

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์

 • โน๊คบุ๊ค
 • แท็บเท็ต

4. การวัดและประเมินผล

4.1 วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล

– การตอบคำถาม

– การสังเกตพฤติกรรม

– การทำงานร่วมกัน

– ชิ้นงาน

4.2 เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ
3 2 1
1. สามารถอธิบายสีที่เกิดจากธรรมชาติได้ (K) ความถูกต้องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ มีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์ มีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีแนวความคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน
2. สามารถใช้เทคโนโลยี

สืบค้นข้อมูลได้ (P)

ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ (P) ความคิดสร้างสรรค์ของชิ้นงาน ผลงานสร้างสรรค์ครบ 4 องค์ประกอบ

ได้แก่ คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียด

ผลงานแสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์เพียง 3 ใน 4 องค์ประกอบ ผลงานแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เพียงองค์ประกอบเดียว
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (A) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

 

ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่ช่วยเหลือกัน  ไม่แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงการ Project-based Learning using ICT นักเรียนได้รับทั้งความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็น เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการใช้เครื่องมือสื่อเทคโนโลยี รวมไปถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กสนใจและอยากเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้  มีความสามัคคีระหว่างกลุ่ม  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ  โดยครูเป็นพียงผู้ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ครั้งนี้

6. ภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน และ/หรือ ลิงค์ ตัวอย่างผลงานนักเรียน

https://www.facebook.com/nontida.surinyota/videos/877706615705029/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=0&app_id=2392950137&live_video_guests=0

https://www.facebook.com/nontida.surinyota/videos/877689929040031/?autoplay_reason=ugc_default_allowed&video_container_type=1&video_creator_product_type=0&app_id=2392950137&live_video_guests=0

https://www.facebook.com/nontida.surinyota/posts/877746249034399

 

7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

 • ประเภทที่ 3: นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย
 1. นางสาวอรอุมา ช่างภาระดิษฐ์

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 082-8651011

e-mail : changparadis@gmail.com

2. นางสาวนนท์ธิดา สุรินโยธา

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 093-3601943

e-mail : bee_surinyota_33@hotmail.com

3. นางสาวรัชนี ท้าวมา

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 088-1311259

e-mail : nongcatchear@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วรารัตน์ ธุมาลา

หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6380369

e-mail : tumalawararat@gmail.com