3-26 การ์ดบอกรักพ่อ

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 1. นักเรียนสามารถการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ
  2. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์
 3. นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

กิจกรรม (Activities)

 1. อธิบายและซักถามความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Paint
 2. ให้นักเรียนบอกความรู้สึกถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดทำดีเพื่อพ่อ
 4. นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วอภิปรายกันในกลุ่ม และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
 5. ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน การ์ดความรู้สึกถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้โปรแกรม Paint
 6. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมPaint

 

การวัดและการประเมินผล

ประเมินผลจากชิ้นงาน การ์ดทำดีเพื่อพ่อ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ โดยประเมินในเรื่องเนื้อหา การนำเสนอความสวยงาน ความคิดสร้างสรรค์

 

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่อง การ์ดทำดีเพื่อพ่อ แบบPBL โดยใช้ไอซีที ทำให้รู้ถึงความสามรถ ความคิดสร้างสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและงานเดี่ยวของนักเรียน เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การสอนนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การสร้างสรรค์งานนำเสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน                                 เวลา 2 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 1                                                                 เวลา 2 ชั่วโมง

เรื่อง การ์ดทำดีเพื่อพ่อ

 1. มาตราฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.1 นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากจินตนาการได้
2.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้
2.3 นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1 นักเรียนสามารถการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ (K)
3.2 นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ (P)

3.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์ (A)

3.4. นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (A)

 1. สาระการเรียนรู้

การ์ดทำดีเพื่อพ่อ เป็นการสร้างสรรค์ชิ้น ตามความคิด จินตนาการ ของนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมที่สนใจในการสร้างชิ้นงาน จนเกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้  และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

– กระบวนการปฏิบัติ

– กระบวนการทำงานกลุ่ม

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1 มีวินัย

6.2 ใฝ่เรียนรู้

 1. กิจกรรมการเรียนรู้

7.1 อธิบายและซักถามความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Paint

7.2 ให้นักเรียนบอกความรู้สึกถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

7.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดทำดีเพื่อพ่อ

7.4 นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วอภิปรายกันในกลุ่ม และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

7.5 ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน การ์ดความรู้สึกถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้      โปรแกรม Paint

7.6 ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

 

8.การวัดผลและการประเมินผล

เกณฑ์ในการวัดและการประเมินผล(Rubric Score)

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1. เนื้อหา เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์เนื้อหาตรงตามหัวข้อ    ที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม สอดคล้องกัน เนื้อหาตรงตามหัวข้อเป็นไปตามที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม        สอดคล้องกัน เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม แต่ไม่สอดคล้องกัน เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ
2. การนำเสนอ อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องการนำเสนอมีความสอดต่อเนื่อเป็นลำดับ น่าสนใจ สบจาผู้ฟัง อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องการนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ น่าสนใจ ไม่สบตาผู้ฟัง การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ น่าสนใจ ไมสบตาผู้ฟัง อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่น่าสนใจ ไม่สบตาผู้ฟัง
3.ความสวยงาม ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม อ่านง่าย ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม อ่านง่าย ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสมข้อความอ่านยาก ข้อความอ่านยาก ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน
4.ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม ไม่ลอกเลียน  แบบผลงานผู้อื่น ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น

 

 1. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

9.1 ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

9.2 โปรแกรม Paint

 

ผู้จัดทำ

นายอนุพงษ์  พรมเมือง 57100145119  โทร.082-8545970  อีเมล anupong57ed@gmail.com

นายภาคภูมิ  ค้อมสิงห์  57100145120  โทร.0968695053   อีเมล pakpoomkomsing@gmail.com

นายณัฐพงศ์  หล้าหิบ   57100145127  โทร.0854634873   อีเมล bankkiekie@gmail.com