3-25 แนะนำตนเองด้วย Microsoft Power Point (PPT)


ประเภท นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

เรื่อง แนะนำตนเองด้วย Microsoft Power Point (PPT)     วิชา คอมพิวเตอร์   ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

1.) นักเรียนสามารถการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ
2.) นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ

3.) นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์

4.) นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

5.)เห็นคุณค่าของ Microsoft Power Point

6.) รู้และเข้าใจความหมายของ Microsoft Power Point

7.)นำความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Power Point ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

8.)สามารถนำความรู้ในเรื่อง Microsoft Power Point มาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานต่างๆตามความเหมาะสม

2.กิจกรรม (Activities)

1.) อธิบายและซักถามความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Power Point

2.) บอกจุดประสงค์และให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคเกี่ยวกับ Microsoft Power Point กับผู้เรียน

3.) ทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในการเรียนโดยใช้ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

6.) ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

1.โน้ตบุ๊ค

  1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

3.โปรแกรม Microsoft Power Point

4.อุปกรณ์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

4.การวัดและการประเมินผล

4.1.วิธีการวัดผลประเมินผล

– สังเกตการณ์

– ประเมินผลงาน

4.2. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

– เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

– ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่อง แนะนำตนเองด้วย Microsoft Power Point (PPT)  โดยใช้ไอซีที ทำให้รู้ถึงความสามรถ ความคิดสร้างสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและงานเดี่ยวของนักเรียน เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

6.ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องต้น แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการได้เข้าใจชัดเจนขึ้น)

แผนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การสร้างสรรค์งานนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน                                          เวลา 2 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 1                                                                                  เวลา 2 ชั่วโมง

เรื่อง แนะนำตนเองด้วย Microsoft Power Point (PPT)

  1. มาตราฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
  2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.1 นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากจินตนาการได้
2.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้
2.3 นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

  1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1 นักเรียนสามารถการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ (K)
3.2 นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ (P)

3.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในการสืบค้นและใช้ข้อมูลออนไลน์ (A)

  1. สาระการเรียนรู้

การแนะนำตนเองด้วย Microsoft Power Point (PPT) เป็นการสร้างสรรค์ชิ้น ตามความคิด จินตนาการ ของนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมที่สนใจในการสร้างชิ้นงาน จนเกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้  และสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ได้

  1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

– กระบวนการปฏิบัติ

– กระบวนการทำงานกลุ่ม

  1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1 มีวินัย

6.2 ใฝ่เรียนรู้

  1. กิจกรรมการเรียนรู้

7.1 อธิบายและซักถามความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Power Point (PPT)

7.2 นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วอภิปรายกันในกลุ่ม และส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

7.3 ครูให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน การแนะนำตนเองด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

7.4 ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

8.การวัดผลและการประเมินผล

เกณฑ์ในการวัดและการประเมินผล(Rubric Score)

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1. เนื้อหา เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์เนื้อหาตรงตามหัวข้อ    ที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม สอดคล้องกัน เนื้อหาตรงตามหัวข้อเป็นไปตามที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม        สอดคล้องกัน เนื้อหาเป็นไปตามที่กำหนด มีรายละเอียดครอบคลุม แต่ไม่สอดคล้องกัน เนื้อหาไม่ตรงตามหัวข้อ
2. การนำเสนอ อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องการนำเสนอมีความสอดต่อเนื่อเป็นลำดับ น่าสนใจ สบจาผู้ฟัง อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องการนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ น่าสนใจ ไม่สบตาผู้ฟัง การนำเสนอมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ น่าสนใจ ไมสบตาผู้ฟัง อธิบายเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่น่าสนใจ ไม่สบตาผู้ฟัง
3.ความสวยงาม ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม อ่านง่าย ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม อ่านง่าย ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสมข้อความอ่านยาก ข้อความอ่านยาก ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน
4.ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม ไม่ลอกเลียน  แบบผลงานผู้อื่น ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น
  1. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

9.1 ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

9.2 โปรแกรม Microsoft Power Point (PPT)

9.3 สื่อการใช้งาน Microsoft PowerPoint ในเบื้องต้น

ผลงานของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้

คลิกดูผลงานที่นี้

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1) ชื่อ-นามสกุล อนุชิต จำปามูล

นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-455-1669

E-mail : Anuchitjampamoon@gmail.com

2) ชื่อ-นามสกุล นายศรายุทธ ท้าวแก้ว

นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0981095926

E-mail : Mag1235@windowslive.com

3) ชื่อ-นามสกุล ณัฐพล ผาลี

นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0961433796

E-mail : Mmossy14@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ-นามสกุล นายไพศาล ดาแร่