3-07 การใช้flip album สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)

ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

Top of Form

เรื่อง    การใช้ flip album สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระยะเวลา ๑ คาบ/ชั่วโมง

 

. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Flip Album

๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมให้เกิดประโยชน์

๑.๓ นักเรียนรู้จักนำผลงานจากโปรแกรม Flip Album มาใช้ในการนำเสนอผลงานได้

๑.๔ นักเรียนรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Flip Album ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

๑.๕ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือเพื่อนร่วมห้อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

.กิจกรรม (Activities)

  • พูดให้นักเรียนรู้จักโปรแกรม Flip Album ว่าคือโปรแกรมอะไร ทำอะไรได้บ้าง
  • อธิบายวิธีและขั้นตอนการใช้โปรแกรม Flip Album ให้นักเรียนทราบ
  • ยกตัวอย่าง ผลงานที่ทำมาจากโปรแกรม Flip Album ให้นักเรียนดู เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการทำชิ้นงานของนักเรียน
  • ให้นักเรียนจับคู่ และคิดหัวข้อเรื่องที่จะใช้ทำในโปรแกรม Flip Album
  • แล้วให้นักเรียนลงมือใช้งานโปรแกรม Flip Album ตามขั้นตอนที่ได้ชี้แจงไป
  • ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
  • ผู้สอนสรุปบทเรียน

.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
๓.๑ Computer, Note Book
๓.๒ Power Point สื่อการสอนเรื่อง   การใช้ flip album สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

๔.การวัดและการประเมินผล

๔.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล

-สังเกตการณ์

-ตรวจผลงาน

๔.๒ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

-ผลงานของนักเรียน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลชิ้นงาน

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
3 2 1
1.รูปแบบชิ้นงาน – มีเสียง หรือวีดิโอ

-รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา

– ชิ้นงานสีสัน สวยงามและน่าสนใจ

 

-รูปภาพสัมพันธ์กับเนื้อหา

-ชิ้นงานมีสีสัน สวยงามและน่าสนใจ

-ชิ้นงานมีสีสัน สวยงามและน่าสนใจ
2.เวลา ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่กำหนด ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 30 นาที ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 1 ชั่วโมง
3.ภาษา -มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

-สะกดคำถูกต้อง

-มีการเว้นวรรคที่ถูกต้อง

-มีการเว้นวรรคที่ถูกต้อง

-สะกดคำถูกต้อง

 

-มีการเว้นวรรคที่ถูกต้อง

๕.รายชื่อเจ้าของผลงาน (๒-๓ คน ต่อกลุ่ม)

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลธิชา        สุกใส  นักศึกษาวิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์    ๐๙๒-๗๑๘๙๒๙๕        e-mail   Suksai2539@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นายนฤนาท             ดีเลิศ     นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๒-๑๙๑๕๙๑๗          e-mail   Ners.ners555@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรณัส         ไชยวงษ์    นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์    หมายเลขโทรศัพท์   ๐๙๓-๕๓๙๓๕๔๑      e-mail   Stone_life06@hotmail.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล นายไพศาล ดาแร่