3-02 แม่เหล็กมหัศจรรย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่2)

 

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง แม่เหล็กมหัศจรรย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายแรงที่เกิดจากแม่เหล็กได้
 2. นักเรียนมีทักษะการทดลองและสร้างชิ้นงานโดยการออกแบบรถของเล่นในแทปเล็ต ประดิษฐ์รถของเล่น และทำวีดีโอนำเสนอรถของเล่นจากเรื่องแรงที่เกิดจากแม่เหล็ก
 3. เพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะ ICT

กิจกรรมการเรียนรู้     (Activities)                                                                               

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 10 นาที )

1) ครูเปิด VDO สื่อการสอนแรงจากแม่เหล็กในนักเรียนดู
2) ครูตั้งปัญหาข้อสงสัยให้กับ แล้วนักเรียนช่วยกันหาตอบโดยการสืบค้นข้อมูล เช่น
– แม่เหล็กมีลักษณะอย่างไร
– แม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( 80 นาที )

1) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
2) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล โดยใช้สื่อ และมัลติเมียเดียต่างๆ โดยครูจะปล่อยให้นักเรียนได้เลือกใช้มัลติมีเดีย ตามความสนใจของนักเรียนเอง                                                                                                                          3) ครูชี้แจงเกณฑ์การประเมินชิ้นงานแก่นักเรียน
4) นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมประดิษฐ์รถของเล่นอย่างง่าย โดยใช้สมบัติของแม่เหล็ก
4.1) นักเรียนวางแผนการทำรถของเล่นอย่างง่าย โดยออกแบบรถของเล่นในแทปเล็ต
4.2) ครูชี้แจงกติกาการประดิษฐ์รถของเล่น

กติกา

 • ครูกำหนดราคาอุปกรณ์ในการทำรถของเล่น
 • – ขวดน้ำ 5 บาท
 • – กล่องนม 5 บาท
 • – แกนกระดาษทิชชู 3 บาท
 • – ฝาขวดน้ำ 2 บาท
 • – ไม้เสียบลูกชิ้น  3 บาท
 • – เทปกาว 2 บาท
 • – แม่เหล็ก 5
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีเงินจำนวนกลุ่มละ 40 บาท
 • นักเรียนนำเงิน 40 บาท มาซื้ออุปกรณ์ตามแบบที่ออกแบบไว้ในแทปเล็ต โดยการซื้อต้องไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่
 • รถของเล่นที่ได้ต้องเป็นรถที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ซื้อไป
 • รถของเล่นที่ประดิษฐ์เสร็จต้องเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงแม่เหล็ก
 • ใช้เวลาทำไม่เกิน 20 นาที

4.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปซื้ออุปกรณ์

4.4) นักเรียนลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานรถของเล่นอย่างง่าย และนำมาทดลองเล่น

5) นำเสนอชิ้นงาน

5.1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงาน โดยการบันทึกวีดีโอ อธิบายการใช้สมบัติของแม่เหล็กในการเล่นรถของเล่น (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)

5.2) นักเรียนช่วยกันตัดต่อ VDO ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต โดยใช้โปรแกมที่ตนสนใจ เช่น แอปพลิเคชัน VivaVideo หรือแอปพลิเคชัน Youtube

5.3) อัพโหลดวีดีโอลงใน Social Media ต่างๆ ตามที่นักเรียนสนใจ เช่น Facebook  และYoutube เป็นต้น

5.4) นำเสนอหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป ( 10 นาที )

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก และการทำรถของเล่น

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)                                                  

 •  แทปเล็ต
 •  โน้ตบุค
 •  กระดานอัจฉริยะ
 •  โทรศัพท์มือถือ
 •  ขวดน้ำ
 •  กล่องนม
 •  แกนกระดาษทิชชู
 •  ฝาขวดน้ำ
 •  ไม้เสียบลูกชิ้น
 •  เทปกาว
 •  แม่เหล็ก

การวัดและการประเมินผล                                                                                                                        

 • ตรวจวีดีโอนำเสนอชิ้นงาน
 • ตรวจชิ้นงาน

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง แม่เหล็กมหัศจรรย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่านักเรียนมีความกระตือรือในการเรียนรู้ มีความสนใจในการเรียน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการเรียนรู้ สามารถใช้สื่อ ICT ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีครูคอยให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้าน

ข้อมูล เพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/file/d/1mhu3WNYz4qr-sJdX283mTsLgXC5J1-XK/view?usp=sharing

ผลงานนักเรียนhttps://drive.google.com/drive/folders/1PDwpSRd5lGVRfcg_3q7vTQ9Io_7xxkVN?usp=sharing

รายชื่อเจ้าของผลงาน

 • นายวิษณุ ทิศวงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 095-596-9079 E-mail : wsn.thitwong@gmail.com
 • นายวรัญญู   คงสีไพร หมายเลขโทรศัพท์ 083-9544-798 E-mail : waranya.k@psru.ac.th
 • นางสาวกัลยรัตน์   คำชื่น หมายเลขโทรศัพท์ 098-928-4998 E-mail : kanyarat.kh@psru.ac .th
  นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 081-7178-093 E-mail nattawutkhao@gmail.com
 • ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 086-2931-485 E-mail hs9min@gmail.com