3-05 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปรับปรุง)

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

โพสต์วีดีโอ มัลติมีเดียความยาว 5 – 7 นาที

 

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน   วิชาวิทยาศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

๑. อธิบายลักษณะและวาดภาพ เปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน (K)

๒. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี (P)

๓. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  (A)

กิจกรรม (Activities)

ขั้นที่ ๑ ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน

๑.คุณครูให้นักเรียนเรียนรู่จากการดูวิดีโอ เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน (ลิงค์วิดีโอ เรื่องท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนhttps://www.youtube.com/watch?v=hme7LJO-iL4)

ขั้นที่ ๒ ขั้นกระตุ้นความสนใจ

๑. ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้

 • นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

( ในเวลากลางวันจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ และในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นดวงจันทร์ ดวงดาว )

๒. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ท้องฟ้าแสนงาม

๓. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันกำหนดกติกาในชั้นเรียนโดยเมื่อครูผู้สอนกล่าวว่า “ตบมือ ๑ ครั้ง” นักเรียนทุกคนจะปฏิบัติตามและครูผู้สอนจะเพิ่มจำนวนการตบมือขึ้นตามลำดับ จนนักเรียนมีความพร้อมจึงปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ

 

๑.ครูแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน จำนวน ๕ กลุ่ม โดยคละนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง กลาง อ่อน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีธงประจำกลุ่มของตนเอง ( ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ก้อนเมฆ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ) ซึ่งครูจะทำการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นวงกลมเพื่อความสะดวกในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

๒.ครูชี้แจงขั้นตอนการวางแผนทำงานและหัวข้องานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบ ท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยครูกำหนดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐ นาที และให้สัญญาณเริ่มต้นปฏิบัติงาน

–   นักเรียนแต่กลุ่มช่วยกันระดมความคิดและออกแบบภาพวาดตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เมื่อนักเรียนพบปัญหาตลอดการทำงาน

–   นักเรียนใช้โปรแกรมตามที่นักเรียนสนใจในแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น โปรแกรม Paint และ โปรแกรม ibispaint X หรือ Power point ในการออกแบบภาพวาด

๑.โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบภาพวาดของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นระยะ

๒.เมื่อนักเรียนใช้ ICT ในการออกแบบภาพวาดท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนเสร็จ ครูผู้สอนให้นักเรียนส่งภาพวาดของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ แผนที่ท้องฟ้าจำลอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบภาพวาดของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นระยะ

๓.ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับผลงานของตนเองที่ครูผู้สอนจัดพิมพ์ไว้ และอุปกรณ์การทำแผนที่ท้องฟ้าจำลอง และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงาน ( ซึ่งผลงานของนักเรียนเป็นภาพวาดที่ได้จากการออกแบบโดยใช้แท็บเล็ต )

ขั้นที่ ๔ ขั้นนำเสนอผลงาน

๑.ครูผู้สอนให้นักเรียนนำเสนอกระบวนการทำงานและผลงานของกลุ่มตนเอง ที่ได้จากการใช้ ICT ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปความรู้

๑.ครูผู้สอนให้คะแนนและสรุปคะแนนจากแบบประเมินชิ้นงาน

๒.ครูผู้สอนมอบธงให้กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ( จากกระบวนการทำงาน การนำเสนอผลงานและชิ้นงาน )

๓.ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ  เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน จากการทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

๑.วิดีโอ เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

๒.แท็บเล็ต

๓.โน๊ตบุ๊ค / คอมพิวเตอร์

๔.กระดาษและอุปกรณ์ในการทำแผนที่ท้องฟ้าจำลอง

การวัดและการประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
อธิบายลักษณะและวาดภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน ได้คะแนนในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป

 

นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม

 

แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม ได้คะแนนในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป
นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม ได้คะแนนในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป


บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้

 • การประเมินด้านความรู้

นักเรียนมีความเข้าใจ วาดรูปและอธิบายลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ รวมถึงบอกความแตกต่างท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ถูกต้อง

 • การประเมินด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถเรียนรู้ คิดและ วิเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างและลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและการคืนได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นกัน

 • การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มได้ รู้จักเรียนรู้และแก้ไขปัญหา ขอคำปรึกษาและความคิดเห็นจากเพื่อนและคุณครูได้

ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              วิชา วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่    ๔                              ชื่อหน่วย ท้องฟ้าแสนงาม                                 แผนที่ ๑

เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน เวลาสอน ๒ ชั่วโมง สอนวันที่  ๑๙  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อผู้สอน นางสาวณิชกานต์ อยู่พ่วง,นางนัฐวรรณ ทิพย์เนตร์                         สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

มาตรฐาน ว ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ว ๗.๑      ป.๑/๑ ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และดวงดาว

สาระสำคัญ

                ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว โดยมองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็นโดมครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินเอาไว้

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายลักษณะและวาดภาพ เปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน (K)

๒. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี (P)

๓. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  (A)

 สาระการเรียนรู้

ท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว โดยในเวลากลางวันจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ ซึ่งมีแสงสว่างจ้ามากจนไม่อาจเห็นดวงดาวที่มีแสงสว่างน้อยกว่า แต่จะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวชัดเจนในเวลากลางคืน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการคิด

๑)  ทักษะการสังเกต

๒)  ทักษะการระบุ

 • ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 • กระบวนการทำงานกลุ่ม
 • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ ๑ ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน

 • คุณครูให้นักเรียนเรียนรู้จากการดูวิดีโอ เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน (ลิงค์วิดีโอ เรื่องท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนhttps://www.youtube.com/watch?v=hme7LJO-iL4)

ขั้นที่ ๒ ขั้นกระตุ้นความสนใจ

๑. ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้

 • นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

( ในเวลากลางวันจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ และในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นดวงจันทร์ ดวงดาว )

๒. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ท้องฟ้าแสนงาม

๓. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันกำหนดกติกาในชั้นเรียนโดยเมื่อครูผู้สอนกล่าวว่า “ตบมือ ๑ ครั้ง” นักเรียนทุกคนจะปฏิบัติตามและครูผู้สอนจะเพิ่มจำนวนการตบมือขึ้นตามลำดับ จนนักเรียนมีความพร้อมจึงปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ

๑.ครูแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน จำนวน ๕ กลุ่ม โดยคละนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง กลาง อ่อน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีธงประจำกลุ่มของตนเอง ( ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ก้อนเมฆ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ) ซึ่งครูจะทำการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นวงกลมเพื่อความสะดวกในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

๒.ครูชี้แจงขั้นตอนการวางแผนทำงานและหัวข้องานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบ ท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยครูกำหนดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐ นาที และให้สัญญาณเริ่มต้นปฏิบัติงาน

–   นักเรียนแต่กลุ่มช่วยกันระดมความคิดและออกแบบภาพวาดตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เมื่อนักเรียนพบปัญหาตลอดการทำงาน

–   นักเรียนใช้โปรแกรมตามที่นักเรียนสนใจในแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น โปรแกรม Paint และ โปรแกรม ibispaint X หรือ Power point ในการออกแบบภาพวาด

๑.โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบภาพวาดของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นระยะ

๒.เมื่อนักเรียนใช้ ICT ในการออกแบบภาพวาดท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนเสร็จ ครูผู้สอนให้นักเรียนส่งภาพวาดของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ แผนที่ท้องฟ้าจำลอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบภาพวาดของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นระยะ

๓.ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับผลงานของตนเองที่ครูผู้สอนจัดพิมพ์ไว้ และอุปกรณ์การทำแผนที่ท้องฟ้าจำลอง และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงาน ( ซึ่งผลงานของนักเรียนเป็นภาพวาดที่ได้จากการออกแบบโดยใช้แท็บเล็ต )

ขั้นที่ ๔ ขั้นนำเสนอผลงาน

๑.ครูผู้สอนให้นักเรียนนำเสนอกระบวนการทำงานและผลงานของกลุ่มตนเอง ที่ได้จากการใช้ ICT ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปความรู้

๑.ครูผู้สอนให้คะแนนและสรุปคะแนนจากแบบประเมินชิ้นงาน

๒.ครูผู้สอนมอบธงให้กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ( จากกระบวนการทำงาน การนำเสนอผลงานและชิ้นงาน )

๓.ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ  เรื่อง ท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืน จากการทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา

ประมวลภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

https://drive.google.com/drive/folders/16lH4J8ARG1omScV5YjIPHmy6psQokDcg

ผลงานที่นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์โดยใช้ ICT

https://drive.google.com/drive/folders/1uPugmhgaB1K9QrOPT7knhxMfGnx8HVAi

การวัดและการประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
อธิบายลักษณะและวาดภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอผลงาน

 

แบบประเมินชิ้นงาน ได้คะแนนในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป

 

นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม ได้คะแนนในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป
นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม ได้คะแนนในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ
อธิบายลักษณะและวาดภาพท้องฟ้า เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ อธิบายลักษณะและวาดภาพท้องฟ้า เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ถูกต้องทั้งหมด อธิบายลักษณะและวาดภาพท้องฟ้า เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ถูกต้อง อธิบายลักษณะและวาดภาพท้องฟ้า เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้ถูกต้องบางส่วน

รายชื่อเจ้าของผลงาน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล นาวสาวณิชกานต์ อยู่พ่วง            นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะ ครุศาสตร์     หมายเลขโทรศัพท์ 0845916671       e-mail  nitchakan6671@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนัฐวรรณ ทิพย์เนตร์         นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะ ครุศาสตร์     หมายเลขโทรศัพท์ 0906843813        e-mail nattawan.2539icevy@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล  

ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย เพชรสุวรรณ         หมายเลขโทรศัพท์  086-293-1485     E-mail:   hs9min@gmail.com

ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด                       หมายเลขโทรศัพท์  081-717-8093     E-mail: nattawutkhao@gmail.com

นางสาวอรพรรณ ธนะขว้าง                 หมายเลขโทรศัพท์  084-886-4905     E-mail: Orrapun.t@gmail.com

นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง             หมายเลขโทรศัพท์  098-104-2377     E-mail: monwipha.21@gmail.com