3-03 การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL Using ICT เรื่องพลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา ป.2 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

youtube-video-empty (1)

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง  พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา  วิชา  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

 • จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

1.นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน

2.นักเรียนสามารถจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

3.นักเรียนสามารถสำรวจแล้วอธิบายการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นได้

4.นักเรียนสามารถทดลองนำเซลล์ไฟฟ้ามาใช้งานได้

 • กิจกรรม (Activities)

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)

ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู  โดยการแนะนำตัว  เล่นเกมส์อวัยวะ  แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยการตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น

 1. นักเรียนคิดว่าพลังงานไฟฟ้าได้มาจากไหน
 2. นักเรียนลองยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
 3. นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนต้องออกไปค่ายนอกสถานที่ๆไม่มีไฟฟ้าใช้ นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)

 1. ครูเปิดวีดีโอ เรื่อง พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเกี่ยวกับความหมายของกระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น  แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  พลังงานที่มีจำกัดและครูให้นักเรียนยกตัวอย่างแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
 2. ครูอธิบายการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆ เช่น พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานกล พลังงานความร้อน เป็นต้น
 3. ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่อง สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าให้นักเรียนสำรวจในสถานศึกษาว่ามีอุปกรณ์ใดที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานหรือเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานอื่นๆ
 4. ครูยกตัวอย่างหลักการทำงานของแบตเตอรี่และการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆ
 5. ครูทำการแบ่งนักเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
 6. มอบหมายงานที่ 2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของฉัน แล้วให้นักเรียนทำการตัดสินใจร่วมกันในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น คนที่ 1. ผู้บันทึกข้อมูล 2. ผู้ใช้เทคโนโลยี 3. ผู้นำเสนอผลงาน 4. ผู้รับผิดชอบในการรับส่งอุปกรณ์การทดลอง 5. ผู้กำกับดูแลกลุ่ม หากมีมากกว่าห้าคนให้คนที่ 6 เป็น ผู้ช่วยผู้นำเสนอผลงาน
 7. ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น สายไฟ , ถ่าน , หลอดไฟ , มอเตอร์ และหลอดไฟ LED วางไว้หน้าชั้นเรียน
 8. ครูอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในการออกแบบชิ้นงานในแท็บเล็ตและตัวชิ้นงาน
 9. ครูแจกแท็บเล็ตให้กลุ่มละหนึ่งเครื่องแล้วทำการศึกษา เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ว่าควรต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างแล้วควรมีวิธีการต่ออย่างไร จากอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้ โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

 1. ให้นักเรียนออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆ โดยการวาดภาพหรือเขียนว่าต้องใช้อุปกรณ์ใดในการต่อวงจรไฟฟ้าโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ
 2. ให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับอุปกรณ์การทดลองมาเลือกอุปกรณ์
 3. ให้นักเรียนทำการออกแบบภาพการต่อวงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่ได้รับโดยการวาดภาพการต่อวงจรลงในแท็บเล็ตในโปรแกรม Ultimate Painter  ก่อนลงมือปฏิบัติจริง
 4. ทำการทดลองโดยการต่อวงจรไฟฟ้า
 5. เมื่อนักเรียนทำการทดลองสำเสร็จให้นักเรียนนำเสนอผลงานผ่านการถ่ายวีดีโอเป็นรายกลุ่มเพื่ออธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าให้เกิดพลังงาน พบเจอปัญหาอะไร มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
 6. นำเสนอวีดีโอของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน และเผยแพร่ชิ้นงานในเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถทราบการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน พัฒนาการของนักเรียน

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)

 1. ครูแจกใบงานที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า พร้อมโบรชัวร์สินค้าจากบิ๊กซี
 2. ให้นักเรียนตัดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากโบร์ชัวร์สินค้ามาติดให้ตรงกับช่องพลังงานของอุปกรณ์ชิ้นนั้น เช่น เตารีดติดให้ตรงช่องพลังงานความร้อน โทรศัพท์มือถือติดให้ตรงช่องพลังงานแสงและเสียง

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation)

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจากการจัดกิจกรรมและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ เช่น นักเรียนได้รับอะไรจากการทำกิจกรรม นักเรียนรู้สึกอย่างไร และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

 • เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  แท็บเล็ต , โทรศัพท์โน๊ตบุ๊ค , คอมพิวเตอร์ , กระดานอัจฉริยะ , กรรไกร , โบรชัวร์สินค้า บิ๊กซี , กาวลาเท็กซ์ , สายไฟ , ถ่าน , หลอดไฟ , มอเตอร์ และหลอดไฟ LED
 • การวัดและการประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน แบบประเมินตรวจชิ้นงานและผลการนำเสนอชิ้นงาน ใบงานที่ 2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของฉัน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70
นักเรียนสามารถจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ตรวจ ใบงาน 3 เรื่อง ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า ใบงาน 3 เรื่อง ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า นักเรียนสามารถติดรูปอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกต้องอย่างน้อยสองในสามรูป
นักเรียนสามารถสำรวจแล้วอธิบายการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นได้ แบบประเมินตรวจ ใบงาน 3 เรื่องสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ใบงานที่ 1 เรื่อง  สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70
นักเรียนสามารถทดลองนำเซลล์ไฟฟ้ามาใช้งานได้ แบบประเมินตรวจชิ้นงานและผลการนำเสนอชิ้นงาน ใบงานที่ 2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของฉัน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70
 • บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน สามารถจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า  และทดลองได้ประสบผลสำเร็จ  นักเรียนมีความตื่นเต้นในการทดลองมีความร่วมมือในการทำงาน  สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการทำกิจกรรม

ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

ภาพถ่ายกิจกรรมนักเรียน

แผนการสอน

ผลงานนักเรียน

 • รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวขวัญตา  แซ่หลอ  นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะ  ครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์  0903690805   e-mail  khuanta_1807@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวดวงใจ  แซ่หลอ  นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะ  ครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์  0612826647  e-mail momoduangjai123@gmail.com
ชื่อ-นามสกุลนางสาวโยธกา กล้าแข็ง   นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะ  ครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์  0913938610  e-mail yotaka.klakheng@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล  ว่าที่ร้อยตรี  ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  หมายเลขโทรศัพท์ 0862931485  e-mail hs9min@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล  ดร.  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  หมายเลขโทรศัพท์ 0817178093  e-mail  nattawutkhao@gmail.com