3-09 น้ำเพื่อชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นได้
 2. สำรวจสมบัติทางกายภาพและคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น
 3. อภิปรายสมบัติทางกายภาพและคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นได้
 4. นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้พื้นฐาน

 1. 1. ครูผู้สอนทบทวนความรู้เดิมเรื่อง วัฏจักรของน้ำ ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม โดยใช้วีดิโอ เรื่อง วัฏจักรของน้ำ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2be%2F7ORo8tXoNlQ&h=ATO9B0Jy5mHbZQAK3uUft4AXj0LdNxmGUU30C_S0P3IKePHULkkclF25PuVertQtUf9hDGkqEGYYSWqhDzT35zRzAolyj8qHS4qo98rDkzFrlwhsfL3-WGMPLhs3pHQnZvWEgp6KiAgDAdk )
 2. 2. ทดสอบความรู้จากการศึกษาวีดิโอ เรื่อง วัฎจักรของน้ำ ด้วยการทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 

ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ

 1. 1. ครูผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามหัวข้อกิจกรรม WATER FOR LIFE
 2. 2. ครูผู้สอนให้แรงเสริมเชิงบวกโดยการแนะนำของรางวัลสำหรับทีมที่นำเสนองานยอดเยี่ยม โดยการโหวตจากเพื่อนๆ ในห้อง

3.ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันกำหนดกติกาในชั้นเรียนโดยเมื่อครูผู้สอนกล่าวว่า “สาธิต 1 ครั้ง” นักเรียนทุกคนกล่าวคำว่า “เฮ้” พร้อมกันและครูผู้สอนจะเพิ่มจำนวนครั้งในการพูดมากขึ้นตามลำดับ จนนักเรียนมีความพร้อมจึงปฏิบัติกิจกรรมต่อไป

 

ขั้นที่ 3 ขั้นแบ่งกลุ่มทำการทดลอง

 1. 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน จำนวน 4 กลุ่ม จัดกลุ่มเป็นวงกลมเพื่อสะดวกต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
 2. 2. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมมือกันทำการทดลองโดยจะให้เวียนฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1,3,4,5 และ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 6 จะให้นักเรียนทุกกลุ่มมาทำกิจกรรมการทดลองด้วยกันทั้งหมด

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเปลี่ยนสถานะ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 3 น้ำละลายสารบางอย่าง

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 4 น้ำเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 5 น้ำรักษาระดับในแนวราบ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 6 คุณภาพน้ำ (สังเกต)

 1. 3. ครูผู้สอนชี้แจงขั้นตอนการสร้างผลงานดังนี้

3.1 ครูผู้สอนแจ้งให้สร้างชิ้นงานเป็น mind mapping และเกณฑ์การประเมิน

3.2 แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาหัวละ 2 กลุ่ม ตามความสนใจ

หัวข้อที่ 1 สมบัติของน้ำ

หัวข้อที่ 2 คุณภาพน้ำ

หัวข้อที่ 3 การใช้ประโยชน์ของน้ำ

3.3 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ โดยการใช้ Tablet สืบค้นข้อมูลจาก Internet

3.4 ให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย

3.5 ครูผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การประเมินการตัดสิน และชี้แจงกติกาการแจกสติกเกอร์มิกกี้เม้าท์และไดโนเสาร์โดยที่ มิกกี้เม้าท์มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน เน้นการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี และไดโนเสาร์มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน โดยเน้นการร่วมมือและประสานงานกัน ซึ่งการแจกสติกเกอร์มิกกี้เม้าท์และไดโนเสาร์คณะครูผู้สอนจะดำเนินการประเมินตลอดระยะเวลาการสร้างผลงานของนักเรียน

 

ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบชิ้นงาน

 1. 1. ครูผู้สอนกำหนดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 30 นาที และให้สัญญาณเริ่มต้นปฏิบัติงาน
 2. 2. นักเรียนลงมือผลิตผลงาน โดยมีคณะครูผู้สอนอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ เมื่อนักเรียนพบปัญหาตลอดการจัดทำผลงาน

 

ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอชิ้นงาน

 1. 1. คณะกรรมการการตัดสิน (คณะครูผู้สอน) สรุปคะแนนการนำเสนอยอดเยี่ยมจากแบบประเมิน
 2. 2. มอบถ้วยรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม และมอบของรางวัลให้กับกลุ่มที่มีคะแนนรวมเป็นลำดับที่ ๒ และ ๓
 3. 3. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่อง WATER FOR LIFE

๔. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)

          เครื่องมือไอซีที

-กล้องถ่ายรูป

-โทรศัพท์

-โน้ตบุ๊ค

-คอมพิวเตอร์

-ซอร์ตแวร์ (Adobe Photoshop,Adobe Premiere Pro)

-เครื่องพิมพ์เอกสาร

-โปรเจคเตอร์

          วัสดุ/อุปกรณ์

-กระดาษ A4

-ดินสอ/ปากกา

-กล่อง

-ตะเกียงแอลกอฮอร์

-บีกเกอร์

4.การวัดและประเมินผล

          เกณฑ์ผลงาน

-ความสวยงาม

-ความถูกต้องของเนื้อหา

-ความคิดสร้างสรรค์

-การนำเสนอผลงาน

          เกณฑ์การทำงานร่วมกัน

-ทุกคนมีหน้าที่อย่างชัดเจน

6.ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ : https://drive.google.com/drive/folders/1ofO6oRnzP1xd3beaIuT6rg3_2rk_rBpR

วิดีโอเพิ่มเติม  : https://drive.google.com/drive/folders/1sHTdxNgVdcw_UROtflvuYjgnFPFeoI6N

ผลงานนักเรียน : https://drive.google.com/drive/folders/1gyjzYYo8PaIv1zm8EHxZUJ8idLTbpeW0

เจ้าของผลงาน

1.นางสาว สุนิสา แย้มเสมอ โทร.095-629-7165

email : view_w@hotmail.com

2.นายธนาธิป ลาคำ โทร.094-061-3193

email : tangthanatip2539@gmail.com

3.นายภูมิ คำยอด โทร.091-382-4713

email :Poom.kamyord@gmail.com

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.ว่าที่ร้อยตรี ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์ 0862931485 e-mail hs9min@gmail.com

2.ดร. ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

หมายเลขโทรศัพท์ 0817178093 e-mail nattawutkhao@gmail.com