3-11 การสอน PBL Using ICT เรื่อง ร่างกายของเรา(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 

https://drive.google.com/open?id=1cVAn1cOyy9tSSIDjC3dxbGNCG4o2mCZz

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

โพสต์วีดีโอ มัลติมีเดียความยาว 5 – 7 นาที

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง ร่างกายของเรา  วิชา วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

ด้านพุทธิพิสัย (K)

 1.  อธิบายลักษณะของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์ได้
 2.  อธิบายหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์ได้

ด้านทักษะพิสัย (P)

 1.  นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
 2. กิจกรรม (Activities)

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

–    ครูเปิดคลิปวีดิโอเพลง “My Body” ครูและนักเรียนพร้อมกันแสดงท่าทางประกอบเพลง

–    ครูตั้งประเด็นคำถามว่า “นักเรียนรู้จักร่างกายของเราไหม” “ส่วนประกอบของร่างกายของเรามีอะไรบ้าง” “เราจะดูแลรักษาร่างกายของเรายังไง”

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นคว้าข้อมูล

–    ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

–    ครูแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล      1 คน

ออกแบบชิ้นงาน                1 คน

สร้างชิ้นงาน                      1 คน

นำเสนอผลงาน                  1 คน

อัดวีดิโอ                           1 คน

–    นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หนังสือเรียน และแอพพลิเคชันร่างกายของเรา

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกิจกรรม

–    ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น

–    ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 1 โดยวาดร่างกายของเรา พร้อมบอกส่วนประกอบต่างๆของร่างกาย

–    ครูตั้งสถานการณ์สมมติ โดยให้นักเรียนแต่ละคนเป็น หมอ ที่ต้องอธิบายหน้าที่ของอวัยวะต่างๆและการดูแลรักษาร่างกายให้กับคนไข้

–    ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 2 โดยให้ออกแบบโมเดลร่างกายโดยใช้โปรแกรม Paint และสร้างโมเดลออกมาด้วยดินน้ำมัน

–    นักเรียนอัดคลิปวิดีโอ นำเสนอส่วนประกอบร่างกาย หน้าที่ และการดูแลรักษา โดยใช้แอพพลิเคชัน HP Reveal

–    นักเรียนเวียนกลุ่ม เพื่อศึกษาชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้

–    ครูและนักเรียนอภิปรายเรื่อง ร่างกายของเรา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามในข้อสงสัย

ขั้นที่ 5 สรุป

–    ครูอธิบายความคำคัญของร่างกาย และการดูแลรักษาร่างกายของเรา

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  – เครื่องมือ ได้แก่ Smartphone, Tablet, Computer, Notebook

– โปรแกรม ได้แก่ Youtube, Chrome, Microsoft Word, Camera, paint

– แอพพลิเคชั่น ได้แก่ ร่างกายของเรา, HP Reveal

 

 

 

 

 1. การวัดและการประเมินผล
จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
 อธิบายลักษณะของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์ได้ ตรวจชิ้นงานที่ 1 แบบประเมินชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
 อธิบายหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์ได้ ตรวจชิ้นงานที่ 2 แบบประเมินชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
 นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในกาสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ ตรวจแบบประเมิน แบบประเมินชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน

 

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ
4(ดีมาก) 3 (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง)
 ความถูกต้องของชิ้นงาน ถูกต้องทั้งหมด ผิดบางส่วน    ผิดมากกว่า 3  ส่วนขึ้นไป    ผิดมากกว่า 4  ส่วนขึ้นไป
 การออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint มีการวางแผนและวาดภาพส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างครบถ้วน มีการวางแผนและวาดภาพส่วนประกอบของร่างกายขาด  1 ส่วน  มีการวางแผนและวาดภาพส่วนประกอบของร่างกายขาด 2 ส่วน  มีการวางแผนและวาดภาพส่วนประกอบของร่างกาย 3 ส่วนขึ้นไป
 ชิ้นงานที่ได้จากโปรแกรม HP Reveal ความชัดเจนของ ภาพและเสียงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และเนื้อหาในวีดีโอครบถ้วน  ความชัดเจนของ ภาพและเสียงอยู่ในเกณฑ์ดี และเนื้อหาในวีดีโอครบถ้วน  ความชัดเจนของ ภาพและเสียงอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเนื้อหาในวีดีโอไม่ครบถ้วน  ความชัดเจนของ ภาพและเสียงอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงและเนื้อหาในวีดีโอไม่ครบถ้วน
การนำเสนอกระบวนการวางแผนการทำงาน เล่าให้เพื่อนฟังได้อย่างคล่องแคล่ว เนื้อหาครบถ้วน อธิบายให้เข้าใจง่าย เล่าให้เพื่อนฟังได้อย่างคล่องแคล่ว เนื้อหายังไม่ครบครบถ้วน อธิบายให้พอเข้าใจได้ เล่าให้เพื่อนฟังไม่คล่องแคล่ว เนื้อหายังไม่ครบครบถ้วน อธิบายให้พอเข้าใจได้ เล่าให้เพื่อนฟังไม่คล่องแคล่ว เนื้อหายังไม่ครบครบถ้วน อธิบายไม่เข้าใจ มีเนื้อหากำกวม

 

 1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PBL uesing  ICT ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม พบว่านักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลได้ มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และค้นหาคำตอบด้วยตัวเองได้

 1. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
 2. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนวรรณ  ทองธรรม นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 093-1347026 e-mail tanawan.ham@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นายพิสิฐธ์ชัย  หังสพฤกษ์ นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-7303227e-mail arm25391996@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล นายสำเภา  เกษชื่น นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0957944278 e-mail sampgoa.k@psru.ac.th

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย เพชรสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0862931485

e-mail hs9min@gmail.com