3-33 เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ตัวฉัน โดยใช้โปรแกรม Sketchpad นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

PBL : เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ตัวฉัน โดยใช้โปรแกรม Sketchpad

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ตัวฉัน โดยใช้โปรแกรม Sketchpad 

วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 • เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการออกแบบ และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
 • เพื่อให้นักเรียนใช้โปรแกรม Sketchpad ได้

กิจกรรม (Activities)

เป็นกิจกรรมบูรณาการความรู้โดยการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานใช้ความคิดทางศิลปะ ร่วมเข้ากับการใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน มีการนำความรู้ กระบวนการ เครื่องมือไอซีที ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มที่ตัวฉัน

1.การทบทวนความรู้เดิม มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยถามความรู้เดิมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดสมาธิและความสนใจโดยให้เต้น

2.การแสวงหาความรู้ใหม่โดยการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Sketchpad เบื้องต้น และให้นักเรียนจับคู่หรือจับกลุ่ม

3.การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ให้นักเรียนรู้จักเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Sketchpad และให้นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

4.การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่ม โดยจะสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในกลุ่มในการสร้างผลงาน และความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

5.การสรุปและจัดระเบียบความรู้ โดยให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนและจากการศึกษาข้อมูล สร้างออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดของตนเอง เรื่อง”พอเพียงเริ่มที่ตัวฉัน” โดยให้วาดภาพร่างและออกแบบในกระดาษ

6.การปฏิบัติ/การแสดงผลงาน โดยจะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไร และภาพนี้สื่ออะไร โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจภายในห้อง

7.การประยุกต์ใช้ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นได้ หรือสร้างสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อยอดจากความรู้เดิมได้

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

 • ด้านครูผู้สอน
 • ใช้เครือข่ายออนไลน์ facebook ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับนักเรียน
 • ใช้โปรแกรม Sketchpad ในการสอน
 • โปรเจ๊กเตอร์เพื่อให้นักเรียนสามารถดูและทำตาม
 • ด้านนักเรียน
 • ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Sketchpad ในการสร้างชิ้นงาน

การวัดและการประเมินผล

 • แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
 • ผลงานของนักเรียน
รายการประเมิน คำอธิบาย คะแนน
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1.การพูดนำเสนอ อธิบายเรื่องที่ได้ศึกษามาและชิ้นงานที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน สามารถอธิบายเรื่องที่ได้ศึกษามาได้ดี และนำเสนอชิ้นงานได้ อธิบายเรื่องที่ได้ศึกษามาไม่สมบูรณ์ นำเสนอชิ้นงานไม่ได้ 6
2.Sketchpad จัดวางองค์ประกอบของภาพได้ เลือกใช้สีถูกต้อง ใช้ข้อความได้เด่นชัด อธิบายลำดับขั้นตอนการทำได้ชัดเจน จัดวางองค์ประกอบของภาพได้ เลือกใช้สีดี ใช้ข้อความได้เหมาะกับภาพพื้นหลัง อธิบายลำดับขั้นตอนการทำได้ จัดวางองค์ประกอบของภาพไม่ได้ เลือกใช้สีไม่ถูกต้อง อธิบายลำดับขั้นตอนการทำไม่ได้ 4
คะแนน ความหมาย
7-9

5-6

3-4

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

 

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม พบว่านักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นความรู้ได้ มีความสามารถในการทำงานกลุ่มร่วมกัน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้จินตนาการดีมาก จากการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนมีความชอบในด้านการใช้จินตนาการ มากกว่าการคำนวณ และชอบในการใช้โปรแกรมเพราะมีสีสัน และสามารถใช้งานได้ง่าย และออนไลน์อีกด้วย

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณาฐยา ทองห่อ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0984107522 e-mail 5881135017@nstru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอริศรา จารชฎา นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0940123573 e-mail 5881135025@nstru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจรัสศรี ทองมาก นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0822753659 e-mail 5881135026@nstru.ac.th