3-27 มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องรู้เท่าทันสื่อด้วยโปรแกรม Piktochart วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องรู้เท่าทันสื่อด้วยโปรแกรม Piktochart วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  1.1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของสื่อต่าง ๆได้
  1.2 ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Piktochart ได้(P)
  1.3 ผู้เรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ (A)
 2. กิจกรรม (Activities)
  ขั้นทบทวนความรู้เดิม
  – นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู โดยครูตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ
  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่
  – นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องสื่อคืออะไร เพิ่มเติมจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ขั้นศึกษาทำความเข้าใจความรู้ใหม่  และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
  – ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาสรุปและทำในใบงานที่ 1 เรื่องรู้จักสื่อ จากนั้นครูให้นักเรียนออกมานำเสนอความรู้ที่ได้รับหน้าชั้นเรียน
  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
  – ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆกัน แล้วมอบหมายใบงานที่ 2 เรื่องการวิเคราะห์สื่อ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม
  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้
  – นักเรียนเริ่มทำใบงานที่ 2 เรื่องการวิเคราะห์สื่อ โดยใช้โปรแกรม Piktochart ในการสร้างสรรค์ผลงาน
  ขั้นแสดงผลงาน
  – สุ่มกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นำเสนอผลการวิเคราะห์สื่อหน้าชั้นเรียน
  การประยุกต์ใช้ความรู้
  – ครูตั้งโจทย์สถานการณ์จากการใช้สื่อ แล้วให้ผู้เรียนนำความรู้ที่มีมาใช้ในสถานการณ์นั้น
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  – ชุดการเรียนรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  – วิดีทัศน์เรื่องเสพสื่ออย่างมีสติ (Whiteboard Infographic)
 4. การวัดและการประเมินผล
  ใช้การประเมินผลงานการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของสื่อที่สร้างด้วยโปรแกรม Piktochart โดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบริค
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  – นักเรียนทราบถึงข้อดี-ข้อเสียของสื่อต่างๆ
  – นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อให้ปลอดภัย
  – นักเรียนมีความรู้ในการใช้โปรแกรม Piktochart
  ปัญหาและอุปสรรค
  – อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
  แนวทางการแก้ไขปัญหา
  – ปรับเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างชิ้นงานเป็นกลุ่มแทนรายบุคคล เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
 6. ข้อมูลเพิ่มเติม
  – แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  – เกณฑ์คะแนนการประเมินผลงานแบบรูบริค
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0859767709 e-mail: 5881135011@nstru.ac.th

  นายวงศธร เพชรศรี นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0835054280 e-mail: 5881135012@nstru.ac.th

  นายธนาวัฒน์ รัตนพล นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0828056089 e-mail: 5881135022@nstru.ac.th

  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กรวรรณ สืบสม หมายเลขโทรศัพท์ 062-539-9749
  e-mail: korawan_seu@nstru.ac.th