3-17 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL เรื่อง “การทำกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติก”

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก  ระดับชั้น อนุบาล 2

 

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกได้
 2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขวดน้ำพลาสติก จากสื่อเทคโนโลยีได้
 3. นักเรียนสามารถลงมือทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกได้อย่างสร้างสรรค์ตามที่นักเรียนออกแบบไว้
 4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 1. กิจกรรม (Activities)
  – สำรวจขวดน้ำในโรงเรียน

– สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับขวดน้ำ

-สืบค้นข้อมูลขวดน้ำนำมาทำอะไรได้บ้าง

– ออกแบบการประดิษฐ์ขวดน้ำ

– ลงมือปฏิบัติประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก

– นำเสนอผลงาน

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

– เครื่องคอมพิวเตอร์

– โทรศัพท์

– ขวดน้ำ

– ฝาขวดน้ำ

– กระดาษสี

– ปากกาเมจิก

– กาว/เหยื่อกาว

– กรรไกร

– กระดาษ A4

– สีเทียน

– ดิน

– พลั่วตักดินขนาดเล็ก

– กะละมัง

 1. การวัดและการประเมินผล
  1. การออกแบบกระถางต้นไม้ร่วมกันในกลุ่ม
 2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนขณะทำกิจกรรม
 3.   ผลงานของนักเรียน

 

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ
3 2 1
1. สามารถทำกิจกรรมและอธิบายขั้นตอนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกได้

 

ความถูกต้องตามขั้นตอนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก ทำกิจกรรมและอธิบายขั้นตอนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทำกิจกรรมและสามารถอธิบายขั้นตอนการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกได้แต่ไม่ครบถ้วน ทำกิจกรรมแต่ไม่สามารถอธิบายการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกได้
2. สามารถใช้เทคโนโลยี ช่วยสืบค้นข้อมูลได้ ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลถูกต้องแต่ไม่ครบ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจน ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่ได้ไม่ชัดเจน ไม่มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ต่างคนต่างทำผลงานของตัวเอง

 

 

 

 

 

 1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เด็กๆ สนใจ โดยมีประเด็น คือ จากการสำรวจขวดน้ำภายในโรงเรียน พบว่า มีขวดน้ำอยู่จำนวนมาก และเป็นสิ่งที่เด็กๆเห็นขวดน้ำอยู่ใกล้ห้องเรียน เด็กๆจึงมีความสนใจอยากทำกระถางต้นไม้ เป็นส่วนใหญ่ จึงได้เกิดประเด็นที่จะทำของใช้ขึ้นเอง โดยการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกที่มีประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ได้ ซึ่งจากกิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สืบค้นข้อมูลหาคำตอบด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติการทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกเอง โดยการทำกิจกรรมนี้ได้นำสื่อ ICT เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม ทำให้เด็กๆ มีความสนใจ เกิดความสนุกสนาน อยากที่จะลองทำด้วยตนเอง มากกว่าการจัดกิจกรรมแบบเดิม    

 

 1. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  https://www.facebook.com/roykrong.ranchida/media_set?set=a.2237524302965780&type=3&uploaded=8

 

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปทุมา  ประพันธ์วงศ์ นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์      หมายเลขโทรศัพท์ 082-4382869  e-mail pathuma1234@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  จันทวัญ  นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์      หมายเลขโทรศัพท์ 061-2272327 e-mail roykrong402@gmail.com
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล  อาจารย์ชนกพร  ประทุมทอง  หมายเลขโทรศัพท์ 081-9694790