3-14 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องการทำแป้งโดว์ ระดับชั้นอนุบาล 3 (แก้ไข)

ชื่อเรื่อง การทำแป้งโดว์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านโคกเมา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำแป้งโดว์ได้
 2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล ดูวิธีการทำแป้งโดว์ จากสื่อเทคโนโลยีได้
 3. นักเรียนสามารถลงมือทำแป้งโดว์ได้อย่างสร้างสรรค์ตามที่นักเรียนออกแบบไว้
 4. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำ

 1. ครูให้นักเรียนสำรวจของเล่นภายในห้องเรียน โดยให้นักเรียน ช่วยกันสำรวจว่าห้องเรียนของเรามีของเล่น ชนิดใดบ้าง และของเล่นชนิดใดที่ไม่มีอยู่บ้าง หรือมีน้อย และหลังจากสำรวจเสร็จให้เด็กๆ ช่วยกันบอกถึงสิ่งที่ สังเกตเจอ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน ดังนี้

– เด็กๆ ลองสำรวจของเล่นในห้องของเราดูสิ ว่ามีของเล่นชนิดใดบ้าง และไม่มีของเล่นชนิดใดบ้าง

– เด็กๆ ต้องการทำของเล่นชนิดใดบ้าง หลังจากที่เด็กๆ ออกไปสำรวจของเล่นภายในห้องเรียน

 1. ครูให้นักเรียนเลือกทำของเล่นที่นักเรียน ต้องการมากที่สุด

ขั้นกิจกรรม

 1. ครูให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแป้งโดว์ วิธีการทำแป้งโดว์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีการทำแป้งโดว์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์และให้ดูวิธีการทำแป้งโดว์
 3. ครูให้นักเรียนออกแบบสีและกลิ่นของแป้งโดว์ โดยให้นักเรียน วาดภาพออกแบบลงในกระดาษ a4
 4. ครูแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำแป้งโดว์ และให้นักเรียนลงทำแป้งโดว์ด้วยตัวเองตามที่ออกแบบไว้ โดยมีครูคอยช่วยดูแล
 5. เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ขั้นสรุป

8.นักเรียนนำผลงานมาส่งครูและนำเสนอผลงานของตัวเอง

 

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. โทรทัศน์
 3. วิดีโอการทำแป้งโดว์
 4. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำแป้งโดว์ (แป้งสาลี เกลือ น้ำอุ่น สีผสมอาหาร กลิ่นตกแต่งอาหาร ถ้วยตวง ถาด กะละมัง)
 5. กระดาษ a4
 6. สีเทียน

การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนขณะทำกิจกรรม

2.ผลงานของนักเรียน

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้

 

ประเด็นประเมิน ระดับคุณภาพ

 
           3                       2                        1

1. สามารถทำกิจกรรมและอธิบายขั้นตอนการทำแป้งโดว์ได้

 

ความถูกต้องตามขั้นตอนการทำแป้งโดว์ ทำกิจกรรมและอธิบายขั้นตอนการทำแป้งโดว์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 

ทำกิจกรรมและสามารถอธิบายขั้นตอนการทำแป้งโดว์ได้แต่ไม่ครบถ้วน

 

ทำกิจกรรมแต่ไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการทำแป้งโดว์ได้
2. สามารถใช้เทคโนโลยี ช่วยสืบค้นข้อมูลได้

 

ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลถูกต้องแต่ไม่ครบ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันได้ชัดเจน ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่ได้ไม่ชัดเจน ไม่มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ต่างคนต่างทำผลงานของตัวเอง

 

 

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เด็กๆ สนใจ โดยมีประเด็น คือ จากการสำรวจของเล่น ภายในห้องเรียน พบว่ามีดินน้ำมันอยู่น้อย และเป็นสิ่งที่เด็กๆ ชอบเป็นส่วนใหญ่ จึงได้เกิดประเด็นที่จะทำของเล่นขึ้นเอง โดยทำแป้งโดว์ ที่มีลักษณะเหมือนดินน้ำมัน ซึ่งจากกิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สืบค้นข้อมูลหาคำตอบด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติการทำแป้งโดว์เอง โดยการทำกิจกรรมนี้ได้นำสื่อ ICT เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม ทำให้เด็กๆ มีความสนใจ เกิดความสนุกสนาน อยากที่จะลองทำด้วยตนเอง มากกว่าการจัดกิจกรรมแบบเดิม    

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/profile.php?id=100000926058362&sk=photos&collection_token=100000926058362%3A2305272732%3A69&set=a.2348906431816869&type=3

รายชื่อเจ้าของผลงาน

 1. นางสาวปอริญา สัมฤทธิ์ โทร 096-2767753
 2. นายสิทธิพร รอดสั้น  โทร 095-2578030

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชนกพร  ประทุมทอง  หมายเลขโทรศัพท์ 081-9694790