3-13 บ้านสวนในฝันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ Google AutuDraw

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องบ้านในฝันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
  1.สามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรม Google auto draw ได้(K)
  2.สามารถสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วย โปรแกรม Google auto draw(P) ได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม
  3.สามารถบอกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ(A)
 2. กิจกรรม (Activities)
  ขั้นทบทวนความรู้เดิม
  1.นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับครู โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นคำถามดังต่อไปนี้
  -นักเรียนเคยวาดภาพบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หรือไม่
  -ใช้โปรแกรมอะไรในการวาดภาพ
  2.นักเรียนร่วมอภิปรายกับครูเกี่ยวกับโปรแกรม Google Auto Draw โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์พกพา
  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่
  1.นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการโดยมีชื่อกิจกรรมว่า “baby shark” เพื่อเตรียมความพร้อม
  2.ครูให้นักเรียนดูสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น จาก Youtube เรื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
  3.ครูแจก ใบงานที่ ๑ เรื่องบ้านสวนในฝันของฉันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ให้นักเรียนออกแบบ Story Boardลงในกระดาษที่ครูแจกให้ ขั้นศึกษาทำความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
  -นักเรียนลงมือทำ ใบงานที่ ๑ เรื่องบ้านสวนในฝันของฉันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านอินเทอร์เน็ตมาบูรณาการกับความรู้เดิม
  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
  -นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน เกี่ยวกับใบงานที่ ๑ เรื่องบ้านสวนในฝันของฉันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
  จับกลุ่ม
  – แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  -สรุปความคิดเห็นขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้
  1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ ประเด็นที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
  2.นักเรียนฟังการบรรยายการใช้งานโปรแกรม Google Auto Draw จากครูผู้สอน
  3.นักเรียนร่วมกันซักถามข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Google Auto Draw
  การปฏิบัติ/การแสดงผลงาน
  -ให้นักเรียนเอาผลงานจากใบงานที่ 1 มาเป็นโครงร่าง เพื่อจัดทำใบงานที่ 2
  – ทำใบงานที่ 2 เรื่องบ้านสวนในฝันของฉันตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาในโปรแกรม Google Auto Draw
  -นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายแนวคิดพอสังเขป
  การประยุกต์ใช้ความรู้
  -นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไป
  -นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากใบงานที่1มาสร้างชิ้นงานได้อย่างสวยงาม
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์
  1.เอกสารประกอบการสอนโปรแกรม Google Auto Draw
  2.คอมพิวเตอร์พกพา
  3.แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 4. การวัดและการประเมินผล
  ใช้การประเมินผลงานการวิเคราะห์ชิ้นงานที่สร้างสรรค์สวยงาม โดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบริค
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  -นักเรียนได้ทราบถึงเกษตรทฤษฎีใหม่
  -นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการการอยู่อย่างพอเพียง
  – นักเรียนมีความรู้ในการใช้ Google Auto Draw
  ปัญหาและอุปสรรค
  – ผู้เรียนใช้เครื่องICT ไม่ค่อยถนัด
  แนวทางการแก้ไขปัญหา
  -ควรให้ผู้เรียนอบรมเรื่องทักษะในการใช้ICT
  -ควรปรับเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างชิ้นงานเป็นกลุ่มแทนรายบุคคล เพื่อให้สามารถช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพราะจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
 6. ข้อมูลเพิ่มเติม
  ผลงาน/รูปภาพเพิ่มเติม
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  นายวิทยา วารุท นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0902289497 e-mail: 5881135001@nstru.ac.th

  นางสาวกนกวรรณ ทองรักจันทร์ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0937790191 e-mail: 5881135002@nstru.ac.th

  นางสาวกนกพร ก่อเซ็ม นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
  หมายเลขโทรศัพท์ 0622293775 e-mail: 5881135021@nstru.ac.th

  อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0929509426
  e-mail thanatcha_rat@nstru.ac.th