3-12 รู้เท่าทันความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม CANVA วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องรู้เท่าทันความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม CANVA วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
     1.ผู้เรียนอธิบายความหมายพรบ.คอมพิวเตอร์ได้ (K)
2.ผู้เรียนสร้างอินโฟกราฟฟิคจากโปรแกรม CANVA ได้ (P)
3.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน (A)

2. กิจกรรม (Activities)
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.ครูทักทายนักเรียน
2.ครูกระตุ้นผู้เรียนด้วยการใช้เกมส์
3.ครูถามนักเรียนว่า “ในแต่ละวันผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้าง?”
ขั้นสอน
1.ครูเปิดสื่อวิดีโอเกี่ยวกับความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์
2.ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อวิดีโอ
ขั้นกิจกรรม
1.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน
2.ครูแจ้งหัวข้อใบงานที่ 1 เรื่อง “รู้เท่าทัน ความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์”นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค
3.ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ได้จับฉลาก ผ่านสื่อออนไลน์
4.เมื่อผู้เรียนออกแบบอินโฟกราฟฟิค ด้วย CANVA เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนจะเปิดช่องส่งผลงานบนเว็บไซต์        ขั้นสรุป
1.ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากลำดับการนำเสนอผลงาน
2.ให้ผู้เรียนเรียงลำดับการจับฉลากแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยกติกาการนำเสนอ ดังนี้
– เมื่อตัวแทนกลุ่มแรกออกมานำเสนอเสร็จแล้ว ให้กลุ่มถัดไปออกมาสรุปการนำเสนอของกลุ่มก่อนหน้า แล้วนำเสนอเรื่องของกลุ่มตนเอง ทำอย่างนี้จนครบทุกกลุ่ม
ขั้นนำไปใช้
1.ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการออกแบบอินโฟกราฟฟิค ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่นการออกแบบ Portfolio และการออกแบบโปสเตอร์ เป็นต้น

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
           – เว็บไซต์สร้าง Infographic (www.canva.com)
–  วิดีทัศน์เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์

4. การวัดและการประเมินผล
           ใช้การประเมินผลงานเรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์ ของสื่อที่สร้างด้วยโปรแกรม canva โดยใช้เกณฑ์คะแนนแบบรูบริค
5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
           ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– นักเรียนทราบถึงความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์
– นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์
– นักเรียนมีความรู้ในการใช้โปรแกรม canva
ปัญหาและอุปสรรค
– ในการใช้โปรเเกรม canva ต้องสมัครสมาชิค หรือgmail ทำให้เสียเวลาในการสมัคนสมาชิกเข้าสู่ระบบเพราะนักเรียน จำgmailของนักเรียนเองไม่ได้ทำให้ล่าช้าในการเข้าระบบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
– ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบโปรแกรม canva ด้วย gmail ของนักศึกษา
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
         –แผนการจัดการเรียน
7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
               นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายสุรศักดิ์ รับไทรทอง นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0630602990 e-mail: 5881135039@nstru.ac.th

นางสาวกัลยรัตน์ เกตุกำพล นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0936275008 e-mail: 5881135051@nstru.ac.th

นางสาวฉัตริกาญจน์ บุญรัตน์ นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0887680495 e-mail: 5881135041@nstru.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กรวรรณ สืบสม หมายเลขโทรศัพท์ 062-539-9749
e-mail: korawan_seu@nstru.ac.th