3-09 การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Piktochart เรื่องวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

 

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม  Piktochart เรื่องวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   วิชาคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 1.จุดประสงค์การเรียนรู้

  1.  ผู้เรียนมีความรู้ในการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรมPiktochart (K)
  2. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้งานเครื่องมือโปรแกรม Piktochart เบื้องต้นได้ (P)
  3. ผู้เรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียน (A)

2.กิจกรรม

ขั้นที่ 1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน

1.ครูทำความรู้จักนักเรียนโดยการแนะนำตัว และให้นักเรียนเล่นเกมส์

2.ครูตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้นักเรียนตอบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

1.ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

2.ครูเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Piktochart

3.ครูแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Piktochart

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกิจกรรม

1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ3-4  คน ตามความสมัครใจ

  1. ให้นักเรียนสร้างอินโฟกราฟิก เรื่องวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดเวลาในการทำงาน 20 นาที

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป

1.ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอชิ้นงานอินโฟกราฟิก  เรื่องวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขั้นที่5 ขั้นนำไปใช้

1.นักเรียนสามารถสร้างอินโฟกราฟิกในการทำชิ้นงานในรายวิชาอื่นๆ

2.นักเรียนสามารถนำวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
           – เว็บไซต์สร้าง Infographic
–  คอมพิวเตอร์

4.การวัดและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
การสังเกตการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตการณ์ทำงานของนักเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจผลงานอินโฟกราฟิก แบบประเมินผลงานนักเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
           ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– นักเรียนออกแบบอินโฟกราฟฟิกได้อย่าถูกต้อง
– นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างอินโฟกราฟิก
– นักเรียนมีความรู้ในการใช้โปรแกรมPiktochart
ปัญหาและอุปสรรค
– ในการใช้โปรเเกรม Piktochart นักเรียนไม่สามารถกเข้าสู่ระบบโปรแกรมได้เพราะนักเรียน จำgmailของนักเรียนเองไม่ได้ทำให้ล่าช้าในการเข้าระบบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
– ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบโปรแกรม  Piktochart ด้วย gmail ของทางโรงเรียน
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
         –แผนการจัดการเรียน

รายชื่อเจ้าของผลงาน
               นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

นางสาวสุพัชรีย์ ชูแก้ว นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

เบอร์โทร 099-2133944  email 5881135044@nstru.ac.th

นางสาวจิรพรรณ อนุโต นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

เบอร์โทร 082-5940441 email 5881135050@nstru.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กรวรรณ สืบสม หมายเลขโทรศัพท์ 062-539-9749
e-mail: korawan_seu@nstru.ac.th