3-08 เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0 วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้ชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0 (K)
  2. ผู้เรียนใช้ทักษะชีวิตในกระบวนการต่างๆ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (P)
  3. ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างผลงานด้วย Voki.com เบื้องต้นได้ (P)
  4. ผู้เรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียน (A)

2. กิจกรรม (Activities)

ขั้นที่ 1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด โดยครูได้ตั้งคำถามว่า เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0 ในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน

1. ครูเปิดวิดโอและให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจาก seesaw.com ที่ผู้สอนได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในยุค 4.0

2.  ครูอธิบายเความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0

ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม

1.  ผู้สอนให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5  คน

2. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหาความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0 จากอินเทอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

3.  แต่ละกลุ่มนำอภิปรายและให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนครบทุกคน จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0

4.  นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจากเนื้อหาที่ได้ค้นหา โดยใช้  Voki.com ออนไลน์ ในการสร้างชิ้นงาน

5.  นักเรียนอัพลิ้งค์ผลงานผ่านกลุ่ม classroom ใน seesaw.com ที่ blog ผู้สอนได้เปิดช่องทางการส่งงานไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถสนทนากับผู้สอนได้ เพื่อแก้ไขสอบถาม ปรับปรุงแก้ไขผลงาน

ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้

  1.  นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม หน้าชั้นเรียน โดยใช้ seesaw.com ในการนำเสนอผลงานของตัวเอง และเปิดโอกาสให้เพื่อนได้สอบถามเนื้อหาเพิ่มเติมได้

2.  ผู้สอนเพิ่มเติมความรู้และให้ข้อเสนอแนะจากผลงานที่ผู้เรียนได้นำเสนอ เพื่อผู้เรียนได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไป

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป

  1. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการสร้างชิ้นงานออนไลน์ด้วย Voki.com ไปใช้ในการทำงานได้ เช่น การทำผลงานนำเสนอเป็น Animation สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการ และทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

–  วิดีทัศน์เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

–  โปรแกรม voki.com

–  โปรแกรม Seesaw

4. การวัดและการประเมินผล

–  สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน

–  ประเมินจากชิ้นงานนักเรียน

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

–  ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0 (

–  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตในกระบวนการต่างๆ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

–  ผู้เรียนมีมีความรู้ในการสร้างผลงานด้วย Voki.com

ปัญหาและอุปสรรค

–  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

–  เน้นให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในห้องเรียนให้มากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

–  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

7. รายชื่อเจ้าของผลงาน

  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางสาวสุวภา โยธาทูล นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 091-8488257 e-mail: 5881135037@nstru.ac.th

นางสาวธนิกานต์ ธรรมจิตต์ นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์061-2306862 e-mail: 5881135059@nstru.ac.th

นางสาวมารีน่า ปราบเภท นักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 081-4611044 e-mail: 5881135040@nstru.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพรัตน์ หมีพลัด โทรศัพท์ โทรศัพท์ 081-951 1629 e-mail: nopparat_mee@nstru.ac.th