3-04 PBL เรื่อง Presentation By Canva

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องPresentation By Canva วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

https://www.youtube.com/watch?v=JCJFbTWYUY8

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

  1. นักเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม canva
  2. นักเรียนสามามารถออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
  3. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างโปรแกรมออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างถูกต้อง

2.กิจกรรม(Activities)

จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-Based Learning)  และทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism)  โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูจะใช้คำถามในการกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนทางความคิด  โดยความคำที่ครูจะใช้นั่น  จะเป็นคำถามในเชิงปลายเปิด

  1. ขั้นสอน

ครูจะอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนอ โดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ครูใช้โปรแกรมนำเสนอแบบออนไลน์นั่นคือ  โปรแกรม canva   ครูจะอธิบายว่าโปรแกรม canva เป็นโปรแกรมอะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร  และครูจะอธิบายว่าโปรแกรมออฟไลน์กับโปรแกรมออฟไลน์แตกต่างกันยังไง

  1. ขั้นจัดกิจกรรม

ครูให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าสู่โปรแกรม โดยใช้ gmail ในการลงทะเบียนเข้าสู่โปรแกรม  เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ครูจะอธิบายวิธีการใช้งานของโปรแกรม  จากนั่นครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วสร้างชิ้นงานขึ้นมา 1 ชิ้น โดยชิ้นงานที่นักเรียนสร้างนั่นครูจะปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหัวข้อและออกแบบชิ้นงานได้โดยตนเอง  เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางความคิด

  1. ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนช่วยกันสรูปสิ่งที่ได้เรียนในชั้นเรียน  และครูจะอธิบายเพิ่เติมในส่วนที่นักเรียนบกพร่อง  เพื่อให้นักเรียนจะนำไปปรับปรุง และพัฒนาชิ้นงานต่อไป

5 ชั้นประยุกต์ไปใช้

นักเรียนสามารถนำโปรแกรมที่ได้เรียนไปใช้ในงานนำเสนอได้  หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนไม่มีโปรแกรมนำเสนอ  นักเรียนก็สามารถนำโปรแกรม canva  ไปใช้ในงานนำเสนอ  โดยใช้โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

– เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง canva

– โปรแกรม canva

– โปรแกรม canva

4. การวัดและการประเมินผล

– สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน

– ประเมินจากชิ้นงานนักเรียน

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– ผู้เรียนมีความรู้ในการใช้โปรแกรม  canva

– ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณการสืบค้นข้อมูลออนไลน์

– ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตในกระบวนการต่างๆ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

– ผู้เรียนมีมีความรู้ในการสร้างผลงานด้วย  canva

ปัญหาและอุปสรรค

– อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

– เน้นให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในห้องเรียนให้มากที่สุด

การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ด้านความรู้(K)

นักเรียนสามารถบอกความหมายของการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม

สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการตอบคำถาม แบบสังเกตความสนใจและความตั้งใจในการตอบคำถาม ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2
ด้านทักษะกระบวนการ (P)

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม

การสร้างชิ้นงานเสนอ เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score) 4 ระดับ
ด้านคุณลักษณะฯ (A)

นักเรียนแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล (Rubric Score)

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ำหนัก

คะแนน

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
วิธีการนำเสนอ มีการนำเสนอชิ้นงานที่น่าสนใจ มีลำดับขั้นตอน และใช้สื่อประกอบได้เหมาะสม มีความคิดสร้าง –

สรรค์ในการสร้างชิ้นงาน

มีการนำเสนอชิ้นงานที่น่าสนใจ มีลำดับขั้นตอน ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสม แต่ไม่มีความคิดสร้าง –

สรรค์ในการสร้างชิ้นงาน

มีการนำเสนอชิ้นงานที่น่าสนใจ มีลำดับขั้นตอน แต่ไม่มีสื่อประกอบ และไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน มีการนำเสนอชิ้นงานที่น่าสนใจ แต่ไม่มีการจัดลำดับขั้นตอนในการนำเสนอชิ้นงาน 2
เนื้อหา เนื้อหาเป็นไปตามลำดับ ไม่วกวนและมีความสมเหตุสมผล เนื้อหาเป็นไปตามลำดับและมีความสมเหตุสมผลเป็นส่วนมาก เนื้อหาไม่เป็นไปตามลำดับ และมีความสมเหตุสมผลน้อย เนื้อหาไม่ครบตามหัวข้อและมีความสมเหตุสมผลน้อยมาก 2
จังหวะการพูด พูดคล่อง น้ำเสียงดังชัดเจน น่าสนใจฟัง พูดคล่อง น้ำเสียงดังชัดเจน พูดได้ แต่ติดขัดบ้าง น้ำเสียงไม่ชัดเจน พูดไม่คล่อง ตะกุก ตะกัก ไม่น่าสนใจฟัง 1
ความสวยงาม – ข้อความและภาพมีความสอดคล้องกัน- ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม- ข้อความอ่านง่าย – ชิ้นงานมีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งได้เหมาะสม

– ข้อความอ่านง่าย

– ชิ้นงานไม่มีความเป็นระเบียบจัดวางตำแหน่งไม่เหมาะสม

– ข้อความอ่านยาก

– ข้อความอ่านยาก

– ใช้รูปภาพประกอบไม่เหมาะสม

– ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน

 2
ความคิดสร้างสรรค์ – ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม

-ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม

– ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น

– ใช้ข้อความและภาพประกอบอย่างสวยงาม

-ใช้เครื่องมือในโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได้เหมาะสม

– ใช้ข้อความและภาพประกอบไม่สวยงาม -ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น  3

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม

ที่

พฤติกรรม

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ การแสดง

ความคิดเห็น

การตอบคำถาม การยอมรับ

ฟังคนอื่น

ทำงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑ์การวัดผล  ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

ดีมาก      =   4   สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรงเวลา

ดี          =   3   การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70%

ปานกลาง =   2   การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50%

ปรับปรุง   =   1   เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา

ลงชื่อ……………………………………ผู้สังเกต

(…………………………………………….)

………./……………/………

 

 

แหล่งเอกสารอื่นๆ

แหล่งเอกสารอื่นๆ

รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจน์ประภา  แสวงโลก นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0901563954 e-mail 5981135009@nstru.ac.th
2.ชื่อ-นามสกุล นางสาวเยาวลักษณ์  เสมอพบ นักศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0980300526 e-mail 5981135013@nstru.ac.th