การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง รองเท้า

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง  รองเท้า    ระดับชั้น  อนุบาล 3

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
– เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลอย่างลึกในเรื่องรองเท้าเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรองเท้า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

-เพื่อให้เด็กใช้ ICT มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างถูกวิธี

กิจกรรม (Activities)
– สนทนา อภิปรายเรื่องรองเท้า

– ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ร้านขายรองเท้าและร้านซ่อมรองเท้า)

– ออกแบบและประดิษฐ์รองเท้า

– ดูวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลรักษารองเท้า

– นำเสนอผลงาน

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
– โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

– คอมพิวเตอร์

– โทรทัศน์

– ไมค์โครโฟน

– โปรแกรมPaint

– เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

– วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์รองเท้า (โฟมยาง กรรไกร ดินสอ ไม้บรรทัด สายวัด สี เศษผ้า กระดุม และกาว)

– แผ่นชาร์ตส่วนประกอบของรองเท้า

– บัตรคำศัพท์คำว่า รองเท้า

การวัดและการประเมินผล
– ติดบัตรภาพบนแผ่นทีชาร์

-ต่อเติมรูปภาพ

-วาดภาพ

-สังเกต

-สรุปแบบเวนไดอาแกรม

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
-เด็กมีความรู้เรื่องรองเท้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ประเภท ส่วนประกอบ ลักษณะของรองเท้า  เป็นต้น

– เด็กมีพฤติกรรมการใช้รองเท้าดีขึ้น

ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

– ภาพประกอบการเรียนรู้

– แผนการสอน

รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

1. นางสาวผไทมาศ สงขาว นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0969652291

e-mail ba_mm-love1995@hotmail.com

2. นางสาวสุนิสา ม้งชูเรือง นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0807077046

e-mail : sunisa091138@gmail.com

3. นางสาวเสาวณีย์ หมื่นรักษ์ นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์  089596736 e-mail ptick4965@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์รัศมิ์ดาว สุขมาตย์ หมายเลขโทรศัพท์  0833997703

อาจารย์ชนกพร ประทุมทอง หมายเลขโทรศัพท์  0819694709