(รางวัลเหรียญทองแดง) เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชา วิทยศาสตร์ระดับ ชั้นป.3 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ PBL

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชา  วิทยศาสตร์ระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  1.สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้(P)2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆได้(K)3.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าการนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้(A)
 2. กิจกรรม (Activities)
  -ให้นักเรียนสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  -แท็บเล็ต
 4. การวัดและการประเมินผล
  1.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม                                                                                           2.สังเกตการใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  เด็กๆมีความสนใจมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียน
 6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  1. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนิตยา   เดชแฟง  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิบูลสงคราม
  หมายเลขโทรศัพท์  082-3945637  e-mail  –
  2. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุวิชา  วงษาวดี  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิบูลสงคราม
  มายเลขโทรศัพท์  081-5440-639  e-mail  –

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์ศักย์ชัย   เพชรสุวรรณ  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์  086-2931485  e-mail –